RH 1995:29

Att ta sig in på en behandlingsinstitutions (Råby Yrkesskola i Lund) icke inhägnade område för att genom ett fönster tala med en på institutionen intagen person har inte bedömts medföra ansvar för olaga intrång.

Åklagaren yrkade vid Lunds tingsrätt ansvar å S.H., född 1976, för - utöver skadegörelse i en arrestlokal - olaga intrång enligt följande: S.H. har vid flera tillfällen under hösten 1993, bl.a. den 13 november olovligen inträngt och kvarstannat på Råby yrkesskolas privata område i Lund.

S.H. vitsordade de faktiska omständigheterna men bestred ansvar på den grunden att han inte insåg att han inte fick vistas på skolans område.

S.H. berättade vid huvudförhandlingen: Han hade varit tillsammans med en flicka en längre tid då hon plötsligt togs in på Råby yrkesskola. Tidigare hade de träffats varje dag, vilket de nu inte kunde göra. Han ville tvunget träffa sin flickvän och brydde sig inte om att de som förestod yrkesskolan inte tyckte om att han var där. Han åkte därför dit vid några olika tillfällen. De som förestod yrkesskolan sade vid ett eller två tillfällen till honom att han skulle försvinna från området. Efter detta fick de tag på honom, varvid de förklarade att han gjorde sig skyldig till olaga intrång. Ett antal gånger har han dessutom varit på området med tillstånd av de som arbetade där.

Vittnesförhör hölls med G.T., som berättade: Han arbetar som biträdande avdelningsföreståndare vid Råby yrkesskola. Vid ett flertal tillfällen har S.H. uppehållit sig på Råbyskolans område för att hälsa på sin flickvän. Han har avvisats ett flertal gånger och gripits en gång. Efter den gången har G.T. sett honom ytterligare en gång på området. S.H. har vid ett par tillfällen haft tillåtelse att vistas på området.

Lunds tingsrätt (1994-03-01, tingsnotarien Hans Pettersson och nämndemännen Agne Mårtensson, Ann-Marie Storm och Gull-Britt Dahlgren) dömde S.H. för olaga intrång och skadegörelse till femtio dagsböter samt anförde såvitt avsåg åtalet för olaga intrång: Genom S.H:s och G.T:s berättelser finner tingsrätten utrett att S.H. vid åtminstone tre tillfällen befunnit sig på Råby yrkesskolas område trots att han varit medveten om att han inte hade tillstånd till detta. Denna gärning är att bedöma som olaga intrång varför S.H. skall fällas till ansvar härför. Gärningen får mot bakgrund av det behjärtansvärda ändamålet med besöken bedömas som ett relativt ringa brott.

S.H. överklagade domen och yrkade att åtalet skulle ogillas i dess helhet eller att hovrätten i vart fall skulle sätta ned påföljden. Åklagaren bestred ändring. Hovrätten meddelade prövningstillstånd.

Vid huvudförhandlingen i hovrätten hördes S.H. och G.T. på nytt, varvid de berättade i huvudsaklig överensstämmelse med vad som antecknats i tingsrättens dom, dock med följande ändringar och tillägg:

S.H.: Han besökte Råby för att få tala med sin flickvän i anledning av att han blivit felaktigt anklagad och anhållen för att ha våldtagit hennes syster. Vid besöken satt hans flickvän på sitt rum medan han stod utanför huset. De kunde talas vid genom en ventil. Han besökte henne på detta sätt vid två tillfällen. Det går en vanlig väg in på området, vilket inte är inhägnat. Han har inte varit inne i någon byggnad på området, förutom två gånger då han haft tillstånd från personalen att träffa flickvännen.

G.T.: Råby är ett stort grönområde. Inom detta ligger en del stora byggnader, vilka utgör yrkesskolan. Denna omfattar tre slutna avdelningar och en öppen. Dessa avdelningar ligger i olika byggnader. Institutionsområdet är inte inhägnat och han vet inte om det finns skyltar som anger att det är privat område. Enligt personalen har S.H. varit på området fem-sex gånger under en åttaveckorsperiod. Såvitt han vet har inte S.H. varit inne i byggnaderna vid dessa tillfällen. Denne har i stället stått utanför "akutavdelningens" hus och där talat med sin flickvän genom en ventilationslucka. Detta har stört övriga intagna på avdelningen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-03-09, hovrättslagmannen Trygve Hellners, hovrättsrådet Göran Petersson och t.f. hovrättsassessorn Ove Nilsson, referent) ändrade på så sätt tingsrättens dom att åtalet för olaga intrång ogillades och S.H. dömdes för åverkan till penningböter.

Hovrätten anförde i domskälen avseende åtalet för olaga intrång:

För att ansvar för olaga intrång skall komma i fråga krävs enligt 4 kap. 6 § 2 st. brottsbalken att någon obehörigen inträngt eller kvarstannat i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe. I förarbetena till lagrummet (NJA II 1962 s. 133) nämns som exempel på vad som avsetts med "annat dylikt ställe" inhägnad byggarbetsplats eller annan liknande, för visst ändamål inrättad plats som det är angeläget att kunna freda mot obehöriga.

Det är i målet utrett att Råby yrkesskolas område inte är inhägnat med staket eller liknande. Det saknas vidare, såvitt känt, skyltar som anger att det inte är tillåtet att vistas på området. Allmänheten har således fritt tillträde till detta ända fram till byggnaderna. Området som sådant torde därför inte falla in under lagens begrepp "annat dylikt ställe". Att som S.H. gå fram till en av byggnaderna och genom ett fönster tala med någon i huset kan med tanke på dessa omständigheter, oaktat att han av personalen blivit tillsagd att han inte var önskvärd på området, inte medföra ansvar för olaga intrång. Åtalet skall därför ogillas.

Målnummer B 345/94