RH 1995:42

Prövningstillstånd har erfordrats för prövning i hovrätten av överklagande av godkänt föreläggande av ordningsbot.

H.B. förelades den 4 juni 1994 ordningsbot av en polisman för hastighetsöverträdelse för att hon på länsväg 104 i Kävlinge fört personbil NXN 220 med 60 km/tim där högsta tillåtna hastigheten var 50 km/tim. H.B. erkände förseelsen och godtog ordningsboten.

H.B. överklagade föreläggandet av ordningsbot till tingsrätten och anförde: Hon var på väg hem med sin handikappade far som lider av Parkinsons sjukdom. Fadern hade vid tillfället glömt ta sina tabletter och mådde dåligt. När hon försökte förklara omständigheterna för polismannen föreföll denne ointresserad. Polismannen upplyste henne om att om hon inte skrev på skulle saken gå till tingsrätten och där var det ingen som fick rätt. Hon förevisades inget bevismaterial och hon tror inte att hon kan ha kört så fort. Hon har kört prickfritt i 31 år. Eftersom hon kände sig pressad av situationen skrev hon på. Hon är nu arbetslös och har ingen ekonomisk förmåga att betala böterna.

Lunds tingsrätt (1994-12-14, tingsnotarien Lena Peterson) fann att vad H.B. anfört inte är en sådan omständighet som kan medföra att ett av henne godkänt ordningsföreläggande undanröjs. Tingsrätten lämnade därför överklagandet utan bifall.

H.B. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle meddela prövningstillstånd och undanröja föreläggandet av ordningsboten.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1995-02-13, hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Marianne Lejman och hovrättsassessorn Karin Mårtensson, referent) meddelade inte prövningstillstånd i målet.

Målnummer Ö 29/95