RH 1995:56

Anslutningsöverklagande förfallet om prövningstillstånd ej meddelas beträffande det första överklagandet.

Jönköpings tingsrätt (1995-04-04, t.f. rådmannen Per Allocco samt nämndemännen Flory Larsson, Margareta Tyngel och Leif A Jansson) dömde på talan av allmän åklagare J.P. till ansvar för misshandel till dagsböter och förpliktade J.P. att utge skadestånd till P.L., målsägande.

J.P. överklagade domen och yrkade att åtalet och skadeståndsyrkandet skulle ogillas. Åklagaren överklagade anslutningsvis domen och yrkade straffskärpning (fängelse).

Göta hovrätt (1995-06-19, hovrättslagmannen Sven Larsson, hovrättsrådet Carl-Gustav Ohlson, referent, och t.f. hovrättsassessorn Lars Bjurstam) meddelade följande beslut: Hovrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser J.P:s överklagande. Därmed har åklagarens anslutningsvis gjorda överklagande enligt grunderna för 51 kap. 2 § andra meningen rättegångsbalken förfallit. Tingsrättens dom skall till följd härav stå fast.

Målnummer B 550/95