RH 1996:113

A fick kännedom om att C hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet. A tog kontakt med B, vilket ledde till en överenskommelse som sedermera manifesterades i en av B utfärdad skrift. B bekräftade där överenskommelsen och utlovade att A skulle erhålla viss anvisningsprovision. Cirka fem månader därefter offererade B en växel till C, men offerten ledde inte till någon beställning. Härefter annullerade B överenskommelsen med A. Cirka två år senare köpte C en växel av B. -- Annulleringen ansågs sakna rättsverkan och orsakssamband ansågs föreligga mellan A:s anvisning och köpeavtalet, till följd varav A ansågs ha rätt till provision.

Eskilsson TeleOffice Communication AB (TeleOffice) utförde analyser av kunders behov av data- och telekommunikationsutrustning och sålde också sådan utrustning. -- Dotcom Data & Tele Communication AB (Dotcom) var säljare av telefonväxlar. -- E.E. var verkställande direktör hos TeleOffice och S.E. anställd hos Dotcom.

Vid analys som TeleOffice utförde hösten 1991 framkom att Ledarna (tidigare SALF) hade behov av en telefonväxel med viss kapacitet. Eftersom TeleOffice inte kunde leverera en sådan växel, tog E.E. kontakt med S.E.. Detta ledde till en överenskommelse mellan TeleOffice och Dotcom, vilken kom till uttryck i en handling, dagtecknad av S.E. den 21 oktober 1991 och med följande lydelse.

Härmed bekräftas vår överenskommelse angående SALF. -- TeleOffice erhåller 10 % i anvisningsprovision på växelns totala pris minus installationskostnaden, som är fastställd till 60 000 kr. -- Därutöver erhålles 5 % för anknytningsnätet.

Den 15 april 1992 offererade Dotcom Ledarna en Philips-växel. Offerten ledde inte till någon beställning. I ett brev till TeleOffice den 28 juli 1992 annullerade S.E. för Dotcoms räkning överenskommelsen under motivering att projektet efter snart ett år inte hade lett till beställning.

Den 27 april 1994 beställde Ledarna av Dotcom en telefonväxel av märket Alcatel.

TeleOffice yrkade vid Stockholms tingsrätt förpliktande för Dotcom att till TeleOffice betala 104 389 kr jämte ränta. Som grund för sin talan anförde TeleOffice: Dotcom och TeleOffice har träffat en överenskommelse om att provision skall utgå vid anvisning av kund. Dotcom skall utge vad som följer av överenskommelsen eftersom TeleOffice har fullgjort sina förpliktelser enligt denna.

Dotcom bestred käromålet och anförde: 1) Parternas överenskommelse har på grund av uppsägning upphört att gälla. -- 2) Överenskommelsen avsåg en bestämd växel, nämligen den Philips-växel som Dotcom offererade Ledarna den 15 april 1992. -- 3) Det saknas orsakssamband mellan TeleOffices anvisning och den Alcatel-växel som Ledarna köpte år 1994.

Parterna anförde i målet bl.a. följande.

TeleOffice: Den växel Ledarna hade var en ålderdomlig, omodern analog reläväxel från Televerket, som det inte gick att teckna serviceavtal för eller få reservdelar till. Under hösten 1991 besökte E.E. tillsammans med företrädare för Dotcom och Ledarna en telekommunikationsmässa i Älvsjö, varvid E.E. introducerade Dotcom och Ledarna för varandra. Samma dag som TeleOffice fick annulleringsbrevet ringde E.E. upp S.E. och gjorde klart för denne att TeleOffice inte accepterade annulleringen. Därefter förekom ingen ytterligare kontakt mellan TeleOffice och Ledarna. I slutet av oktober 1994 erfor TeleOffice genom kontakter med Ledarna, att Ledarna under april och maj samma år beställt växelutrustning av Dotcom.

Dotcom: Televerket hade tidigare haft monopol på telefonväxlar. Under 1991 var marknaden för dem som hade telefonväxlar att erbjuda så bra, att man utan vidare kunde erbjuda 10 % anvisningsprovision. Senare försämrades marknaden på så sätt att det blev uteslutet för Dotcom att erbjuda någon sådan provision. Under 1991 förde Dotcom endast växlar av märket Philips. För Ledarnas del var endast en viss bestämd växel möjlig. Överenskommelsen med TeleOffice avsåg den närmast förestående affären med Ledarna avseende denna Philipsväxel. Efter att S.E. från Ledarna fått besked om att man inte avsåg att göra någon beställning, skickade han annulleringsbrevet till TeleOffice, som därefter inte avhördes. Dotcom hade ingen kontakt med Ledarna förrän på telemässan i Älvsjö i september 1993. Företrädare för Ledarna besökte då Dotcoms monter, i vilken man visade Alcatelväxlar och tog kontakt med bolagets säljare. Ledarna hade tagit del av den utkomna skriften "Den svenska telemarknaden -93/94, Teleköparnas handbok", vilken innehåller instruktioner inför köp av telefonväxlar. Efter att han upprättat en ny kravspecifikation tillställde Ledarna vissa i skriften nämnda leverantörer, däribland Dotcom, begäran om offert. Det var denna offertförfrågan som under våren 1994 resulterade i Ledarnas beställning av Alcatelväxel.

Stockholms tingsrätt (1966-02-29, rådmannen Håkan Larsson) biföll käromålet och anförde i sina domskäl bl.a. följande.

Vad är innebörden i överenskommelsen om anvisningsprovision?

Dotcom menar att anvisningsprovision är begränsad att utgå vid försäljning till Ledarna av en viss typ av Philipsväxel i "den närmast förestående affären". TeleOffice gör å sin sida gällande att det inte föreligger någon begränsning till viss växel eller tid.

Tingsrätten konstaterar först att man av ordalydelsen i handlingen den 10 oktober 1991, som utformats av S.E., inte kan utläsa någon begränsning till tid eller viss växel.

Överenskommelsen har förhandlats fram av E.E. och S.E.. Det har i förhören med dem inte framkommit att man diskuterat vad parterna nu är oense om. S.E. har uppgett att han p.g.a. orutin inte tänkte på att göra överenskommelsen tidsbegränsad eller förse den med en uppsägningstid. Hans uppgift vinner stöd av det förhållandet att han den 28 juli 1992 ansåg sig nödsakad att annullera överenskommelsen. E.E. har förklarat att han inte visste när en växel skulle levereras och att han av egen erfarenhet visste att en beställares beslutsprocess avseende en växel av aktuell storlek låg på allt mellan ett till fem år. Dotcom levererade under 1991 endast Philips-växlar men började enligt S.E. att under 1992 sälja Alcatel-växlar. E.E. har sagt att han inte visste om Dotcom endast sålde Philips-växlar.

Tingsrätten utgår i den fortsatta prövningen från följande. Överenskommelsen är inte begränsad till tiden eller till viss telefonväxel. -- Det framstår som otvistigt mellan parterna att utbetalning av provision förutsatte att Ledarna beställde en telefonväxel och att beställningen hade orsakssamband med anvisningen.

Vilken betydelse har Dotcoms annullering av överenskommelsen?

TeleOffices åtagande enligt överenskommelsen innebar att man skulle anvisa Dotcom en kund avseende en telefonväxel. S.E. har beskrivit det som en bytesaffär "Vi fick reda på kundens namn". Det framgår av ordalydelsen av handlingen den 10 oktober 1991 att TeleOffice redan vid dess upprättande hade fullgjort sin del av överenskommelsen.

Dotcom har emellertid gjort gällande att TeleOffice genom att inte invända mot annulleringsbrevet accepterat annulleringen. E.E. har uppgett att han samma dag som han fick brevet ringt S.E. och gjort klart att TeleOffice inte godtog annulleringen och framhållit det oetiska i Dotcoms handlande mot bakgrund av att Ledarna hade en mycket ålderdomlig växel och att Ledarna inom en snar framtid var tvungna att byta växel. S.E. har förklarat att han inte har något minne av ett sådant telefonsamtal.

Tingsrätten, som inte finner visat att parterna var överens om att upphäva överenskommelsen, gör den bedömningen att eftersom TeleOffice före annulleringen fullgjort dess förpliktelser enligt avtalet, får den ensidiga annulleringen från Dotcoms sida inte den effekten att den avskär TeleOffice från rätten till provision till en senare gjord beställning av Ledarna.

Föreligger orsakssamband mellan anvisningen och Ledarnas beställning?

Det är ostridigt att TeleOffice har anvisat Ledarna som senare beställt en telefonväxel av Dotcom. Anvisningen skedde under oktober 1991 och beställning under april och maj 1994. Dotcom hävdar att orsakssamband inte föreligger.

A.P., anställd hos Ledarna, har berättat följande. Ledarna hade en föråldrad telefonväxel. En kravspecifikation utarbetades under 1991 som tillställdes Dotcom och Telia. Han vet inte hur man hade blivit anvisad Dotcom. Vid denna tidpunkt stod Ledarna inför omfattande omorganisationer, som skulle påverka telefonväxelns utformning. Vidare var det så att då aktuella växlar, en Philips-växel och en Telia-växel, inte uppfyllde alla de krav som Ledarna hade. Slutligen tyckte man växlarna var för dyra. Detta ledde till att man 1992 beslöt att skjuta på beslutet att beställa en ny växel, varvid det huvudsakliga skälet var omorganisationen. Hade man då beställt en växel, hade det blivit från Telia. Efter att ha väntat längre än vad man bort, tog man ånyo itu med att förbereda beställning av en telefonväxel. Ledarna utarbetade en ny kravspecifikation grundad på den tidigare och införskaffade boken "Den svenska telemarknaden -93/94, Teleköparnas handbok" för att få reda på vilka leverantörer som fanns. Det var inte så många. Med ledning av dessa uppgifter skickade Ledarna ut offertförfrågningar till bland andra Dotcom. Även utan tillgång till boken skulle A.P. p.g.a. de tidigare kontakterna haft kännedom om att Dotcom var en möjlig leverantör. Dagen efter att den nya växeln levererats gick den gamla sönder.

Den omständigheten att den kund som TeleOffice anvisade senare beställde en telefonväxel av Dotcom skapar en presumtion för att orsakssamband föreligger. Styrkan i denna presumtionen är att bedöma med hänsyn till att TeleOffice efter anvisningen stod utanför förhandlingarna mellan köpare och säljare och att den sedermera gjorda beställningen kom till stånd utan inblandning av någon ytterligare mellanman. Ledarna var i en situation där man förr eller senare var tvungen att beställa en ny telefonväxel. Av omständigheter enbart hänförliga till Ledarna själva beslöt Ledarna, efter att anvisning redan skett, att skjuta upp beställningen. Det var på Ledarnas eget initiativ och efter en förnyad kravspecifikation som Ledarna senare kontaktade olika leverantörer. Att man därvid fick Dotcoms namn även från en annan källa än anvisningen förtar inte anvisningens betydelse. Den förnyade kontakten ledde till en beställning mindre än två år efter att man beslutat uppskjuta densamma. Tingsrätten anser att omständigheterna är sådana att Dotcom inte förmått bryta presumtionen att orsakssamband föreligger.

Dotcom överklagade tingsrättens dom och yrkade att käromålet skulle ogillas. TeleOffice bestred ändring.

Svea hovrätt (1996-10-23, hovrättslagmannen Lars Uno Didón, hovrättsrådet Lennart Grobgeld, referent, och t.f. hovrättsassessorn Aneta Siskovic) fastställde tingsrättens domslut samt anförde:

Har överenskommelsen annullerats?

Hovrätten finner, liksom tingsrätten, att TeleOffice inte har accepterat Dotcoms annullering av parternas överenskommelse.

Överenskommelsen innebär att TeleOffice skall anvisa Dotcom en kund; om denne sedermera köper en telefonväxel av Dotcom, har TeleOffice rätt till provision. Det är ostridigt att TeleOffice redan hade lämnat Dotcom anvisning om Ledarna då Dotcom annullerade överenskommelsen. Som också tingsrätten funnit hade TeleOffice redan vid detta tillfälle fullgjort vad som ålåg TeleOffice enligt avtalet. Annulleringen har därför saknat rättsverkan.

Även bortsett härifrån har Dotcom enligt hovrättens mening inte ensidigt kunnat frånträda sin skyldighet enligt ett sådant ömsesidigt förpliktande avtal som det här gäller.

Har överenskommelsen avsett en viss bestämd växel?

I likhet med tingsrätten finner hovrätten att omständigheterna inte utvisar att överenskommelsen avser en viss bestämd växel.

Föreligger orsakssamband mellan TeleOffices anvisning och köpeavtalet mellan Dotcom och Ledarna?

Enligt praxis gäller som förutsättning för att en fastighetsmäklare skall erhålla provision, att det föreligger orsakssamband mellan mäklarens verksamhet och det ingångna köpeavtalet (se rättsfallet NJA 1985 s. 219 och där gjorda hänvisningar). Denna princip bör enligt hovrättens mening tjäna som utgångspunkt även i det nu föreliggande målet.

Det är ostridigt att TeleOffice under år 1991 förmedlade kontakt mellan Dotcom och Ledarna, men att någon överenskommelse mellan dessa två bolag inte träffades detta år. Då avtal om köp av en telefonväxel dock kom att träffas år 1994, föreligger presumtion för att det finns orsakssamband mellan TeleOffices anvisning av Ledarna och detta avtal. Det förhållandet att man från Ledarnas sida före beställningen 1994 tagit del av en handbok i vilken Dotcom fanns upptaget, förtar enligt hovrättens mening inte bedömningen att anvisningen i vart fall har medverkat till att Ledarna valde Dotcom som säljare av en telefonväxel.

Målnummer T 540/96