Avtal

En rättsligt bindande överenskommelse mellan två parter om deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Formerna för att ingå ett avtal kan skilja sig åt beroende på vad avtalet handlar om, och hur förutsättningarna för ingående ser ut. Det finns tre huvudsakliga sätt att ingå ett avtal på:

Ett avtal sluts vanligtvis genom att den ena parten ger ett anbud som den andra parten accepterar.

En synonym till avtal är kontrakt. Detta begrepp används dock främst om skriftliga avtal.