RH 1996:117

Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta avseende.

CA Bygg Fastigheter i Kalmar Aktiebolag väckte vid Helsingborgs tingsrätt talan mot Vastint Holding B.V. om fullföljd av förvärv av aktier.

I beslut som meddelades den 26 september 1995 avvisade tingsrätten käromålet såsom väckt vid fel forum. CA Bygg Fastigheter i Kalmar AB överklagade tingsrättens avvisningsbeslut i en skrift som inkom den 9 oktober 1995.

Vastint Holding B.V. överklagade i en skrift som inkom till tingsrätten den 25 oktober tingsrättens avvisningsbeslut.

Helsingborgs tingsrätt (1995-10-27, rådmannen Dan Töllborn) avvisade Vastint Holding B.V:s överklagande av tingsrättens avvisningsbeslut.

Tingsrätten anförde följande. Enligt lag och meddelad fullföljdshänvisning var sista dag för överklagande av tingsrättens avvisningsbeslut den 17 oktober 1995. Vastint Holding B.V:s överklagande har således inkommit för sent.

Vastint Holding B.V. (Vastint) överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förklara att bolaget överklagat tingsrättens beslut i tid och hemställt att hovrätten skulle upptaga överklagandet till prövning. CA Bygg Fastigheter i Kalmar Aktiebolag (CA) bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1996-05-10, hovrättslagmannen Olle Ekstedt, hovrättsrådet Lennart Frii, referent, och t.f. hovrättsassessorn Ingegärd Lind) lämnade Vastints överklagande utan bifall.

Hovrätten anförde följande.

Vastint har som grund för sitt överklagande anfört följande. Bolagets överklagande skall betraktas som ett anslutningsöverklagande. Bestämmelserna i 50 kap. 2 § och 51 kap. 2 § skall tillämpas analogt för rätten att anslutningsvis föra talan vid fall av överklagande av beslut, särskilt som i fall som detta, då CA i och för sig överklagat tingsrättens beslut, men nöjt sig med att begära hänvisning till behörig domstol. Det synes nödvändigt för Vastint att överklaga för att få till stånd en prövning av sin förstahandsgrund i forumfrågan. Beslutet har mot denna bakgrund överklagats i rätt tid.

Hovrätten gör följande bedömning.

Rättegångsbalken ger inte uttryckligen någon möjlighet att anslutningsvis föra talan mot ett tingsrättsbeslut. Inte heller kan bestämmelserna beträffande domar tillämpas analogt för beslut i detta avseende.

Målnummer Ö 1803/95