RH 1996:119

Preskription av bokföringsbrott har räknats från den tidpunkt då skyldigheten först åsidosatts.

Åklagaren yrkade ansvar å L.R. för bokföringsbrott under följande påstående. L.R. har varit faktisk ansvarig för bokföringsskyldigheten i Elektrix Aktiebolag. Han har uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten för år 1991 och 1992 enligt följande.

Räkenskapsår 1991

L.R. har underlåtit tillse att bolaget avslutat bokföringen med årsbokslut, att nettointäkter om totalt 27 498 kr avseende uthyrning av resultattavlor medtagits i den kronologiska eller systematiska bokföringen och att räkenskapsmaterial bevarats (avser ver 16, 129, 131, 153, 181, 289 och 345).

Räkenskapsår 1992

L.R. har underlåtit tillse att inbetalningar medtagits i den kronologiska eller systematiska bokföringen med följd att kassaunderskott uppkommit under november månad om 93 235 kr och under december månad om 147 662 kr.

Malmö tingsrätt (1996-05-21, rådmannen Bodil Ryde samt nämndemännen Lennart Andersson, Willy Melin och Inga Stångberg) dömde L.R. för bokföringsbrott till 70 dagsböter.

Tingsrätten anförde i domskälen bl.a. följande.

L.R. har såsom åklagaren angett burit ansvaret för att bokföringsskyldigheten uppfylldes och i målet är utrett att bokföringen varit behäftad med de av åklagaren angivna bristerna. Beträffande avsaknaden av de ifrågavarande verifikationerna finner tingsrätten försummelsen inte sådan att den bör medföra ansvar för bokföringsbrott och ogillar åtalet i denna del. Övriga brister, vilka tingsrätten finner ha berott av oaktsamhet, är emellertid sådana att de medfört att rörelsens förlopp och ekonomiska resultat inte tillfredsställande kunnat bedömas. L.R. har därför gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Brottsligheten bör emellertid bedömas som ringa.

L.R. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet. Åklagaren medgav ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1996-09-16, hovrättsrådet Lennart Frii, referent, adjungerade ledamoten Roy Lindeberg och t.f. hovrättassessorn Lena Petersson) ogillade åtalet och anförde följande.

Målet i hovrätten avser talan om ansvar för bokföringsbrott, ringa brott. De påstådda gärningarna avser bokföringsskyldighet under räkenskapsåren 1991 och 1992. L.R. har erhållit del av åtalet den 27 mars 1995. Enligt vad som uttalas i doktrinen skall preskription av bokföringsbrott i princip beräknas från den tidpunkt då skyldigheten först åsidosattes när inte den specialregel som finns i 35 kap. 4 § tredje stycket brottsbalken aktualiseras. (Berg m.fl., Kommentar till Brottsbalken Del III 4.u. s. 443--444.) Vid nu angivna förhållanden är de i målet aktuella gärningarna preskriberade. Åtalet skall därför ogillas.

Målnummer B 703/96