RH 1996:12

Vid köp av fast egendom har stämpelskatt fastställts på grundval av köpeskillingen. Därefter väcker köparen talan mot säljaren och yrkar nedsättning av köpeskillingen. Målet förliks varvid köpeskillingen sätts ned. Av köparen framställt yrkande om nedsättning av stämpelskatten har avslagits.

L.G. och M.F. förvärvade genom köpebrev den 1 november 1993 fastigheten Partille Öjersjö 6:166 för 940 000 kr.

Inskrivningsmyndigheten i Göteborgs domsaga beviljade den 4 november 1993 lagfart på förvärvet och fastställde därvid genom det överklagade beslutet stämpelskatten på grundval av köpeskillingen till 14 100 kr.

L.G. och M.F. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle sätta ned stämpelskatten med 1 500 kr.

Kammarkollegiet bestred ändring.

L.G. och M.F. angav som grund för sitt yrkande att, sedan de väckt talan mot säljaren med yrkande om nedsättning av köpeskillingen på grund av fel i fastigheten, köpeskillingen satts ned med 100 000 kr i och med att förlikning träffats med säljaren.

Kammarkollegiet anförde: Stämpelskatten har beräknats utifrån den köpeskilling som angivits i det köpebrev som legat till grund för lagfarten. Köpeskillingen var högre än taxeringsvärdet. Inskrivningsmyndighetens beslut är riktigt. Ett överklagande av beslutet ger inte möjlighet till ändring av beslutet om parterna sedermera skulle överenskomma om att sänka köpeskillingen.

Hovrätten för Västra Sverige (1995-12-13, hovrättslagmannen Staffan Leven, hovrättsrådet Lennart Morard, referent, och hovrättsassessorn Tomas Alvå) avslog överklagandet på de av kammarkollegiet anförda skälen.

Målnummer Ö 314/95