RH 1996:163

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 3 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.E., som haft licens för vapen men som återkallats, har den 4 december 1994 i Petarve, Garde, Ljugarn, uppsåtligen utan tillstånd innehaft ett hagelgevär, vilket han i sin tur tillfälligt upplåtit till sin femtonårige son för målskytte (i luften uppkastad plasthink).

Rubricering: brott mot vapenlagen, ringa brott (37 § 1 st. p. 1 och 2 vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: 40 dagsböter.

Skäl: För brott mot vapenlagen döms enligt 37 § första punkten denna lag den som innehar skjutvapen utan att vara berättigad till det. Straffbestämmelsen omfattar varje besittning till vapnet som inte är helt tillfällig. Exempel på sådan, s.k. medelbar, besittning som sålunda faller utanför det straffbara området är då någon för en kort stund håller i ett skjutvapen åt den som är berättigad att inneha det medan denne knyter skorna. Någon sådan situation är det inte fråga om i målet. - Genom T.E:s egna uppgifter är utrett att han under omkring en halvtimmes tid självständigt innehaft vapnet utan att vara berättigad till det. Han har vidare lånat ut det till sin son som inte heller han var berättigad att inneha det. T.E. har därmed gjort sig skyldig till brott mot vapenlagen på det sätt som åklagaren påstått. Gärningen skall bedömas som ringa brott och förskyller ett bötesstraff.