Vapenlag (1996:67)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-02-08
Ändring införd
SFS 1996:67 i lydelse enligt SFS 2023:872
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Vapenlag (1973:1176)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

[K1]1 §  Denna lag gäller skjutvapen, vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att paragrafen utvidgas till att omfatta även ljuddämpare. Ljuddämpare har tidigare jämställts med skjutvapen enligt 1 kap. 3 § f. Tillverkning, tillhandahållande och utförsel av ljuddämpare till sådana skjutvapen som utgör krigsmateriel regleras dock i lagen (1992:1300) ...

[K1]2 §  Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

 • NJA 2019 s. 399:Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
 • RH 2015:48:Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

[K1]3 §  Vad som sägs om skjutvapen gäller också

 1. anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,
 2. obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
 3. start- och signalvapen som laddas med patroner,
 4. armborst,
 5. tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar,
 6. slutstycken, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
 7. anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och
 8. anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: I paragrafen finns en uppräkning av vapen och andra föremål som vapenlagens bestämmelser om skjutvapen gäller för. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen i punkt f innebär att ljuddämpare inte längre ska anses utgöra en sådan vapendel som likställs med skjutvapen vid tillämpning av vapenlagen. ...

 • RH 2015:48:Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

[K1]4 §  Vad som sägs om skjutvapen gäller inte

 1. salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,
 2. skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner,
 3. bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
 4. andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller liknande bruk, och
 5. skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.

Ändringen, som behandlas i avsnitt 10, innebär att undantaget från vapenlagens bestämmelser för salutkanoner begränsas till att avse sådana salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner. Med en enhetspatron avses en patron där kula eller hagel tillsammans ...

[K1]5 §  Med ammunition förstås i denna lag patroner och projektiler till handvapen som lagen tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

[K1]6 §  Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (2010:1012).

[K1]7 §  Denna lag gäller inte

 1. hagel och andra massiva kulor,
 2. projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder- eller harpunvapen,
 3. kolsyrepatroner,
 4. patronhylsor utan tändhatt avsedda för handvapen som lagen tillämpas på, och
 5. patroner avsedda för start- eller signalvapen.

[K1]7 a §  Med vapenmagasin avses i denna lag löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förutsättning att magasinet kan innehålla

 • fler än 20 patroner, eller
 • fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sätta in i ett skjutvapen vars pipas längd överstiger 30 cm eller vars totala längd överstiger 60 cm. Lag (2023:372).

[K1]8 §  I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap.6-11 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som innehas av staten.

[S2]I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller endast 2 a kap.1-4 och 6 §§. Lag (2023:372).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har en anpassning gjorts med anledning av att vapenregistren numera regleras i ett särskilt kapitel. Hänvisningen omfattar även de nya reglerna om gallring av vapenregister. Frågan har behandlats i avsnitt 9.2.

Andra stycket är oförändrat.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen anger vilka bestämmelser i denna lag som är tillämpliga på skjutvapen och ammunition som innehas av staten. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Genom ändringen i första stycket undantas ljuddämpare som innehas av staten från lagens tillämpningsområde, vilket bl.a. innebär att de inte är tillståndspliktiga.

 • NJA 2000 s. 92:En reservofficer, som av staten tilldelats ett skjutvapen som tjänstevapen, har dömts till ansvar för olaga vapeninnehav, sedan han behållit vapnet trots att skyldigheten för honom att inneha det bortfallit.

Förhållandet till annan reglering

[K1a]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Lag (2019:430).

[K1a]1 a §  Vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) gäller bestämmelserna i detta kapitel utöver den lagen. Lag (2019:430).

Prop. 2018/19:65: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelserna i 1 a kap. vapenlagen gäller utöver brottsdatalagen vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen. Detta innebär att vid personuppgiftsbehandling enligt 1 a ...

Personuppgiftsansvar

[K1a]2 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden. Lag (2019:430).

Prop. 2013/14:110: I första stycket föreskrivs att Polismyndigheten är skyldig att utse personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden. I 3840 §§personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om personuppgiftsombudets uppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter

[K1a]3 §  Om uppgifter om en person behandlas, får de kompletteras med känsliga personuppgifter när detta är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Känsliga personuppgifter får också behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för hand- läggningen.

[S2]Vad som avses med känsliga personuppgifter framgår av artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap.11-13 §§brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2019:430).

[K1a]4 §  Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Lag (2019:430).

Tillgången till personuppgifter

[K1a]5 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Lag (2014:591).

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

[K1a]6 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Lag (2019:430).

Vapenregister

[K1a]7 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra separata register över

 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets

[S2]personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),

 1. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret),
 2. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition, fysiska personer som har ett betydande inflytande över en juridisk person som har tillstånd att driva sådan handel eller förmedling, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret och vapenmäklarregistret), och
 3. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).

[S3]Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att föra vapenregister. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket 1 innebär att Polismyndigheten i vapeninnehavarregistret även ska registrera personer och organisationer som meddelats tillstånd att inneha ljuddämpare. ...

Vapenregistrens ändamål

[K1a]8 §  Vapenregistren ska ha till ändamål att

 1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och
 2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Lag (2014:591).

Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister

9 § Har upphävts genom lag (2019:430).

[K1a]10 §  Uppgifter om sådana skjutvapen och vapendelar som avses i 2 a kap. ska bevaras i vapenregister i 30 år efter det att skjutvapnet eller vapendelen har skrotats. Om skjutvapnet eller vapendelen har överförts till en mottagare i utlandet ska uppgifterna i stället bevaras i 30 år efter utförseln, om skjutvapnet eller vapendelen inte dessförinnan har återinförts.

[S2]Uppgifter om namn, adress och organisations- eller personnummer avseende den som har meddelats tillstånd att inneha sådana skjutvapen eller vapendelar ska bevaras under samma tid.

[S3]När perioden om 30 år har löpt ut ska personuppgifter i vapenregister raderas. Lag (2023:372).

[K1a]11 §  Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som tillhör hemvärnets personal ska gallras när Försvarsmakten har meddelat att uppgiften inte längre är aktuell. Lag (2014:591).

Utlämnande av uppgifter i vapenregister

[K1a]12 §  Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik. Lag (2014:591).

[K1a]13 §  Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter som behandlas i vapenregister lämnas till

 1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, eller
 2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.

[S2]Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt. Lag (2014:591).

[K1a]14 §  Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till vapenregister.

[S2]En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Lag (2015:448).

Prop. 2014/15:94: En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

I paragrafen anges vilka myndigheter som får medges direktåtkomst till vapenregister.

I första stycket anges även Tullverket och Kustbevakningen som myndigheter som av Polismyndigheten får medges tillgång till uppgifter i vapenregister ...

Ytterligare föreskrifter

[K1a]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om

 1. förande av vapenregister,
 2. åtkomst till uppgifter i registren,
 3. digital arkivering, och
 4. att personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas ut även i andra fall än som avses i 1214 §§. Lag (2014:591).

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Tillstånd krävs för att

 1. inneha skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin,
 2. driva handel med skjutvapen,
 3. yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition,
 4. yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
 5. föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige.

[S2]Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen) och vapnet är

 1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller
 2. ett harpunvapen.

[S3]Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap.1 a eller 7 §.

[S4]Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Lag (2023:372).

Prop. 2013/14:226: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilka befattningar med skjutvapen och ammunition som kräver tillstånd enligt vapenlagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Prop. 2005/06:113: d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen).

Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd ...

Prop. 1999/2000:27: Den nya bestämmelsen i första stycket c innebär att det i stället för godkännande av polismyndighet uppställs krav på tillstånd för att yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn. Den som yrkesmässigt driver sådan verksamhet skall alltså ha tillstånd. För tydlighetens skull bör det påpekas att detta inte innebär att det för sådan verksamhet är ett krav att den bedrivs yrkesmässigt. Det är tvärtom fortfarande möjligt att lämna över ett skjutvapen för reparation eller översyn ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilka befattningar med bl.a. skjutvapen som kräver tillstånd enligt denna lag. Övervägandena finns i avsnitt 4.1 och 4.5.

Ändringen i första stycket a innebär att det införs krav på tillstånd för att få inneha ljuddämpare. Av undantaget från tillståndsplikten i ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller de grundläggande reglerna om vilka befattningar med bl.a. skjutvapen som kräver tillstånd enligt lagen. Ändringarna avseende vapenmäklarverksamhet genomför artikel 4.3 b i ändringsdirektivet (artikel 4.4 b i det kodifierade vapendirektivet). Ändringarna avseende vapenmagasin genomför delvis artikel 5.3 och 10.1 andra stycket i ändringsdirektivet (artikel 6.3 och 13.1 andra stycket i det kodifierade vapendirektivet). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2022/23:102#S7-2" ...

 • NJA 2005 s. 758:En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.
 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.

Tillståndsmyndighet

[K2]2 §  Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd att inneha skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare

[K2]3 §  Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

 1. enskilda personer,
 2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och
  1. har auktoriserats enligt 17 §, eller
  2. är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,
 3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och
 4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen. Lag (2019:895).

Prop. 1999/2000:27: I punkten b anges de förutsättningar som en sammanslutning skall uppfylla för att kunna ges tillstånd att inneha egna skjutvapen. Bestämmelsen anger vidare för vilka huvudsakliga ändamål ifrågavarande organisationer får meddelas tillstånd.

Enligt den nya bestämmelsen i 11 kap. 2 § k får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla nämnda krav.

Bestämmelserna behandlas ...

 • HFD 2013:22:Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.

[K2]4 §  En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Tillstånd att inneha ett skjutvapen som huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden, får meddelas även för andra ändamål än skjutning. I ett sådant fall får vapnet inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: I paragrafen har i förtydligande syfte gjorts ett tillägg enligt vilket tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Tillägget syftar till att klargöra att behovsrekvisitet endast är relevant för de ändamål som är förenliga med vapenlagstiftningen. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Tillägget behandlas närmare i avsnitt 6.1.1....

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.
 • RÅ 2010:71:Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
 • HFD 2016:33:Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen.
 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]5 §  Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

[S2]Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra stycket andra meningen, som är ny, skall ett skjutvapen för vilket tillstånd meddelas för skjutning vara lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 6.1.2.

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.
 • RÅ 2010:71:Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]5 a §  Tillstånd att inneha skjutvapen, som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde, för andra ändamål än skjutning, får meddelas endast om vapnet görs varaktigt obrukbart. Trots detta får tillstånd meddelas om det finns särskilda skäl för att vapnet ska få behållas i brukbart skick.

[S2]När det är särskilt föreskrivet får tillstånd som avses i första stycket meddelas endast om vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: I paragrafen, som är ny, anges förutsättningarna för att meddela tillstånd till innehav av skjutvapen med huvudsakligt prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde. Bestämmelsen innebär en skärpning i förhållande till tidigare lagstiftning. Utöver vad som tidigare gällde krävs således för tillstånd att vapnet görs varaktigt obrukbart. Undantag görs för det fallet att det föreligger särskilda skäl för att vapnet skall få behållas i brukbart skick. Bestämmelsen behandlas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:27#S6-1-4" ...

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.

[K2]6 §  Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen får meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- eller signalvapen. Lag (2014:895).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra stycket, som är ny, skall tillstånd till innehav av helautomatiska skjutvapen och enhandsvapen för flerskott alltid tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar mot det. Med skjutvapen för flerskott avses ett vapen som kan avfyra mer än en skott utan omladdning. Med särskilda skäl avses undantagssituationer då det står klart att innehavarens behov av vapnet är av permanent karaktär. Bestämmelsen behandlas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:27#S6-1-3" ...

 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]6 a §  Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.

[S2]Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

[K2]7 §  Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ska förvärva ett sådant vapen, gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer. Lag (2014:591).

[K2]8 §  Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha

 1. ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser, och
 2. ljuddämpare som passar till vapnet.

[S2]Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning eller samling får även utan särskilt tillstånd inneha vapenmagasin som passar till vapnet.

[S3]Tillstånd att i andra fall inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin får meddelas enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i andra stycket innebär att skyttesammanslutningar bytts ut mot sådana sammanslutningar som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag och innehåller dels ett undantag från kravet på tillstånd till innehav av ammunition i 2 kap. 1 §, dels de närmare förutsättningarna för att i andra fall beviljas tillstånd till innehav av sådan egendom. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Andra stycket, som är nytt, innebär att den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning inte behöver ...

Prop. 2022/23:102: Av paragrafen framgår bl.a. i vilken utsträckning den som har tillstånd eller rätt att inneha skjutvapen även får inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin till vapnet. Paragrafen genomför delvis artikel 5.3 och 10.1 andra stycket i ändringsdirektivet (artikel 6.3 och 13.1 andra stycket i det kodifierade vapendirektivet). Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K2]8 a §  Den som innehar vapenmagasin utan särskilt tillstånd enligt 8 § andra stycket och som överlåter det vapen som vapenmagasinen passar till, får utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha vapenmagasinen under tre månader från dagen då vapnet lämnas ut till förvärvaren.

[S2]Om överlåtaren inom samma tid har gett in en ansökan om tillstånd att inneha vapenmagasinen eller ett nytt vapen för skjutning eller samling som vapenmagasinen passar till, får han eller hon utan särskilt tillstånd fortsätta att inneha vapenmagasinen till dess ansökan har prövats slutligt. Lag (2023:372).

Prop. 2022/23:102: Av paragrafen framgår att den som innehar vapenmagasin utan särskilt tillstånd enligt 8 § andra stycket och som därefter överlåter vapnet som magasinen passar till, får fortsätta att inneha magasinen utan särskilt tillstånd under tre månader därefter. Med överlåtelse i paragrafens mening avses köp, byte eller gåva. Tremånadersfristen räknas från den dag då vapnet lämnas ut till förvärvaren, vilket enligt 12 kap. 1 § vapenförordningen ...

[K2]9 §  Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin får överlåtas eller yrkesmässigt förmedlas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha egendomen. Om ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin överlåts genom ett ombud ska ombudet ha eget vapentillstånd. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som överlåter sådan egendom som omfattas av paragrafen måste förvissa sig om att mottagaren har rätt att inneha egendomen. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen innebär att bestämmelsen utvidgas till att omfatta ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter skjutvapen till någon som inte har rätt att ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som överlåter sådan egendom som omfattas av paragrafen måste förvissa sig om att mottagaren har rätt att inneha egendomen. Övervägandena finns i avsnitt 7.4 och 8.2.

Tillstånd till handel eller yrkesmässig förmedling

[K2]10 §  Tillstånd att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition får endast meddelas den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att driva sådan verksamhet. Tillstånd får meddelas endast för handel som ska bedrivas yrkesmässigt.

[S2]I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, utom när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

[S3]Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna i andra stycket innebär att tillstånd att driva handel med skjutvapen alltid skall begränsas till sin omfattning. Enligt bestämmelsen skall det i tillståndet således anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen det avser. Ändringen syftar till att klargöra att generella tillstånd till handel med skjutvapen inte får meddelas. Tillstånd får således inte beviljas för andra typer av skjutvapen än för vilka sökanden uppfyller kraven på kunskap och yrkesmässighet. ...

 • RÅ 1998:20:Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att driva handel med skjutvapen. Syftet med ansökan har varit att göra det möjligt för bolaget att lämna lån mot säkerhet i skjutvapen och därvid ta emot och förvara sådana vapen samt, vid bristande betalning, sälja dem. Verksamhet av det slag ansökan avsett har bedömts inte falla in under begreppet handel med skjutvapen i vapenlagens mening. Ansökan har därför avslagits.

[K2]10 a §  En juridisk person med tillstånd att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten.

[S2]Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2023:372).

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller krav på att en juridisk person som bedriver vapenhandlar- eller vapenmäklarverksamhet ska ha en föreståndare för verksamheten. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

[K2]10 b §  Om den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen eller, i fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan verksamhet är förhindrad att ansvara för verksamheten ska han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

[S2]Om föreståndaren för en juridisk person som har tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition är förhindrad att ansvara för verksamheten, får han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

[S3]Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2023:372).

[K2]10 c §  Endast den som uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket får godkännas som föreståndare eller ersättare. Lag (2012:306).

[K2]10 d §  I ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska det anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen tillståndet avser. Tillståndet ger rätt att inneha de skjutvapen som anges där. Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

[S2]Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska skjutvapen än sådana som har tagits in för en viss köpare.

[S3]Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ger rätt att inneha ljuddämpare och vapenmagasin. Lag (2023:372).

[K2]10 e §  En vapenhandlare eller yrkesmässig förmedlare av skjutvapen eller ammunition ska underrätta Polismyndigheten om varje förvärv eller försök till förvärv av ammunition som han eller hon anser ha varit tvivelaktigt på grund av transaktionens karaktär eller omfattning. Lag (2023:372).

Tillstånd att föra in skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare till Sverige

[K2]11 §  För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3-6 §§.

[S2]Tillstånd att föra in ammunition eller ljuddämpare får meddelas den som har rätt att inneha egendomen i Sverige, om det skäligen kan antas att egendomen inte kommer att missbrukas. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att få tillstånd att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringen i andra stycket innebär att de grundläggande förutsättningarna för tillstånd att föra in ammunition i Sverige ska gälla även för tillstånd att föra in ljuddämpare. ...

[K2]12 §  Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid och för det ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de skjutvapen, den ammunition och de ljuddämpare som förts hit med stöd av tillståndet. Tillståndet gäller under förutsättning att egendomen förs in inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen reglerar de närmare förutsättningarna för att med stöd av införseltillståndet få inneha den egendom som omfattas av tillståndet i Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringen innebär att förutsättningarna för att med stöd av ett införseltillstånd få inneha ljuddämpare blir desamma som för skjutvapen och ammunition.

[K2]13 §  Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare får föras in till Sverige utan särskilt tillstånd i följande fall:

 1. Enskilda personer får föra in de skjutvapen, den ammunition och de ljuddämpare som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.
 2. Enskilda personer som har permanent tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition och ljuddämpare
 • vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
 • vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.

[S2]Den som har fört in vapen, ammunition och ljuddämpare för sådan jakt eller tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet. Lag (2022:132).

Prop. 2005/06:113: a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att skyttesammanslutningar bytts ut mot sådana sammanslutningar som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Ändringarna i övrigt är av endast språklig karaktär.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från kravet på införseltillstånd i 2 kap. 1 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringarna innebär att de undantag från krav på tillstånd till införsel i Sverige som finns för skjutvapen och ammunition ska gälla även för ljuddämpare.

Övriga ändringar är endast språkliga.

[K2]14 §  Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten. Lag (2022:132).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna utgör följdändringar till ändringar i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. och tullagen (1994:1550) samt de förändringar som har gjorts i polisens organisation där länsstyrelsen inte längre är högsta ansvariga myndighet i länet.

Ändringen innebär sålunda dels att ”frihamn” bytts ut mot ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen reglerar förutsättningarna för förvaring på tullager eller i frizon. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringen innebär att förutsättningarna för förvaring av skjutvapen och ammunition på tullager eller i frizon ska gälla även för förvaring av ljuddämpare.

[K2]15 §  Skjutvapen, ammunition och ljuddämpare som en resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får föras ut om egendomen anmälts i behörig ordning för Tullverket. Egendomen tillfaller staten om den inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan anmälan eller inom den längre tid som Tullverket i det enskilda fallet bestämmer. I ett sådant fall ska egendomen behandlas som om den hade förklarats förverkad. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen reglerar förutsättningarna för vissa fall av utförsel av skjutvapen eller ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringarna innebär att de förutsättningar som gäller för att få föra ut skjutvapen och ammunition som en resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in ska gälla även för ljuddämpare.

Övriga ändringar är endast språkliga. ...

[K2]16 §  Den som har rätt att driva handel med skjutvapen får meddelas tillstånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen som omfattas av handelstillståndet. I fråga om helautomatiska skjutvapen krävs tillstånd för införsel i varje särskilt fall. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra meningen, som är ny, krävs särskilt tillstånd vid varje införseltillfälle för att föra in helautomatiska skjutvapen till Sverige. Generellt införseltillstånd får således inte meddelas för sådana vapen. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.

Auktorisation och tillsyn av sammanslutningar för jakt- eller målskytte

[K2]17 §  En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.

[S2]Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895).

Prop. 2005/06:113: Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt denna lag.

Registret skall även innehålla uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden. Uppgifter om vilka vapen som har tilldelats får inte registreras.

Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade ...

[K2]18 §  Polismyndigheten utövar tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte.

[S2]Vid tillsynen ska Polismyndigheten kontrollera att förutsättningarna för auktorisation som anges i 17 § fortfarande är uppfyllda.

[S3]En auktoriserad sammanslutning ska på begäran lämna Polismyndigheten de upplysningar om verksamheten som myndigheten behöver för sin tillsyn. Lag (2014:895).

Prop. 2013/14:226: Paragrafen är ny. Överväganden finns i avsnitt 4.3.

Prop. 2005/06:113: 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret) ...

Avgifter

[K2]19 §  Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag. Lag (2015:335).

Prop. 2014/15:108: Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse som ger Polismyndigheten rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om bl.a. olika typer av vapentillstånd och auktorisation av sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Övervägandena finns i avsnitt 5.

20 § Har upphävts genom lag (2014:591).
21 § Har upphävts genom lag (2014:591).
22 § Har upphävts genom lag (2014:591).

Vid tillverkning m.m.

[K2a]1 §  Med tillverkning förstås i denna lag framställning av sådana vapen och vapendelar som anges i 2 och 3 §§. Med tillverkning förstås även sådan ändring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Lag (2011:467).

[K2a]2 §  Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne, ska förse vapnet med en unik märkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av serienumret. Detta gäller inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt.

[S2]Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets

 1. slutstycke eller trumma,
 2. eldrör eller pipa, och
 3. stomme, låda och mantel.

[S3]Märkningen ska om möjligt även innefatta uppgift om modell.

[S4]Kravet på märkning gäller inte om en vapendel är för liten för att kunna märkas på föreskrivet sätt. Vapendelen ska då märkas med åtminstone ett serienummer eller liknande. Lag (2023:372).

Prop. 2010/11:72: I första stycket andra meningen anges, att vid tillverkning av ett skjutvapen med lösa vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt, behöver inte dessa märkas på nytt. Som framgår av 1 § föreligger tillverkning av skjutvapen även då någon väsentligen ändrar eller bygger om ett skjutvapen. Vid sådan tillverkning ska lösa vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt inte märkas om. Detsamma gäller vid annan ihopmontering av redan märkta lösa vapendelar.

[K2a]3 §  Vad som anges i 2 § gäller också den som tillverkar ett obrukbart vapen, om vapnet i brukbart skick skulle utgöra ett sådant skjutvapen som omfattas av nämnda paragraf. Lag (2011:467).

[K2a]4 §  Den som tillverkar någon av de vapendelar som anges i 2 § andra stycket ska förse vapendelen med en märkning av det slag som föreskrivs i 2 §. Detta gäller dock inte om tillverkaren ska infoga vapendelen i ett vapen som ska märkas vid tillverkningen. Lag (2023:372).

[K2a]5 §  När vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ överlåts från staten till någon annan för permanent civilt bruk ska den myndighet som överlåter föremålet se till att det är märkt på det sätt som anges i 2 §. Föremålet ska också ha en märkning av vilken det framgår att en svensk myndighet har överlåtit det.

[S2]Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap.Lag (2023:372).

[K2a]6 §  Den som tillverkar ammunition till ett sådant skjutvapen som anges i 2 § ska märka varje förpackning med komplett ammunition med uppgift om ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverkarens namn.

[S2]Första stycket gäller inte ammunition som anges i 3 § 2 förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Lag (2011:467).

Vid införsel

[K2a]7 §  Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska senast inom en månad efter införseln se till att föremålet är märkt på det sätt som anges i 2 §. Märkningen ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och året för införseln.

[S2]Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för

 1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
 2. reparation, översyn, service eller värdering,
 3. utställning eller mässa,
 4. resa genom landet, eller
 5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig tjänstgöring i landet. Lag (2023:372).

Prop. 2014/15:108: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på märkning av skjutvapen och vapendelar som förs in till Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen i första stycket första meningen innebär att kravet på märkning av vapen och vapendelar vid införsel begränsas till sådan införsel som sker från en stat utanför EU.

Prop. 2010/11:72: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på märkning av skjutvapen och vapendelar som förs in till Sverige. Den behandlas i avsnitt 8.2.4 och motsvaras av artikel 8.1 b i protokollet.

[K2a]8 §  Polismyndigheten får efter ansökan medge undantag från skyldigheten enligt 7 § att märka ett vapen eller en vapendel, om föremålet är av särskilt stort historiskt värde och det finns särskilda skäl.

[S2]Kommer ansökan in till Polismyndigheten inom en månad efter införseln gäller inte skyldigheten att märka föremålet enligt 7 § första stycket.

[S3]Om Polismyndigheten eller domstol avslutar ärendet på annat sätt än genom att bifalla ansökan, ska föremålet märkas inom en månad från det att beslutet eller domen fått laga kraft. Lag (2023:372).

[K3]1 §  Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.

[S2]Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7 §§. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.

Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7§§.

Ändringen behandlas i avsnitt 6.

Paragrafen innebär ett förtydligande av de grundläggande förutsättningar som ...

[K3]1 a §  Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen låna ut vapnet om

 1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser,
 2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och
 3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen.

[S2]Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om

 1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som lånet avser,
 2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt, under uppsikt av någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning eller under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, eller
 3. lånet avser ett start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: 3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen. Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om

[K3]2 §  Ett skjutvapen får inte lånas ut till den som kan antas komma att missbruka vapnet.

[K3]3 §  Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under arton år endast om

 1. vapnet skall användas vid en övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen,
 2. låntagaren har fyllt femton år, vapnet skall innehas och användas under långivarens uppsikt och det inte är fråga om ett enhandsvapen eller helautomatiskt vapen,
 3. utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet skall innehas och användas under långivarens uppsikt,
 4. utlåningen avser start- eller signalvapen som skall användas vid tävling eller övning, eller
 5. låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i punkt a innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

 • NJA 2019 s. 399:Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
 • NJA 2005 s. 758:En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.

[K3]4 §  Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast för användning under långivarens uppsikt eller för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

[S2]Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett sådant vapen eller i fråga om start- eller signalvapen. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

[K3]5 §  Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde skall ha avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på annat sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som uppfyller samma krav.

[S2]Detta gäller dock inte när vapnet skall användas enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana eller vid jakt under långivarens uppsikt.

[K3]6 §  Vapenhandlare får låna ut skjutvapen till den som fyllt arton år för sådan provskjutning på skjutbana som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen eller av vapenhandlaren själv eller någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning.

[S2]Kravet på uppsikt gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett vapen av den typ som lånet avser eller i fråga om start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Ändringarna i övrigt är av endast språklig karaktär.

[K3]7 §  Ett auktoriserat bevakningsföretag får i samband med bevakningsuppdrag som kräver beväpning låna ut skjutvapen till företagets väktare. Företaget får dock endast låna ut vapen till den som har meddelats särskilt tillstånd att som lån inneha skjutvapen för sådant ändamål.

[K3]8 §  Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

[S2]Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av Polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av polismyndigheten, lånas ut för övning eller ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

[K3]9 §  Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.

I paragrafen, som har utformats i enlighet ...

[K3]10 §  Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån även inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin till vapnet utan särskilt tillstånd. Lag (2023:372).

Prop. 2005/06:113: Den som har ett tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammunition till vapnet.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6. Den har i allt väsentligt utformats efter förslag från Lagrådet. Paragrafen innebär att den som har tillstånd att låna skjutvapen utan särskilt tillstånd ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen reglerar förutsättningarna för innehav av ammunition vid lån av skjutvapen. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen innebär att de förutsättningar som gäller för innehav av ammunition vid lån av skjutvapen ska gälla även för innehav av ljuddämpare.

Övriga ändringar är endast språkliga.

[K4]1 §  Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Detta gäller dock inte om innehavaren har tillstånd att driva handel med skjutvapen och även det ändrade vapnet omfattas av tillståndet.

[K4]2 §  Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

[S2]Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till Polismyndigheten. Lag (2006:386).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, består i ett namnbyte.

Prop. 2005/06:113: Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till polismyndigheten.

[K4]3 §  För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet.

Prop. 1999/2000:27: Ändringen utgör en följdändring till ändringen i 2 kap. 1 § första stycket c och d.

[K4]4 §  Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till Polismyndigheten. Den som lämnar ett vapen för skrotning ska bifoga tillståndsbeviset. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: Skjutvapen som skall skrotas skall lämnas till en polismyndighet.

Den som lämnar ett vapen för skrotning skall bifoga tillståndsbeviset.

Ändringarna behandlas i avsnitt 5. Det skall inte längre vara möjligt för enskilda att få ta emot vapen för skrotning. Den som vill få ett skjutvapen skrotat skall därför i fortsättningen enligt 4 kap. 4 § lämna in vapnet till ...

[K5]1 §  Den som innehar skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller en grundläggande regel om vårdplikt för den som innehar skjutvapen eller ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

Ändringen innebär att vårdplikten ska gälla även den som innehar ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket c.

 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]2 §  När skjutvapen inte används ska de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

[S2]Effektbegränsade skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs med skjutvapen får dock förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition och ljuddämpare ska förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt. Lag (2022:132).

Prop. 1999/2000:27: Bestämmelsen i första stycket, som är ny, innebär en skärpning av de generella förvaringsbestämmelserna.

Skjutvapen skall, när de inte brukas, alltid förvaras i säkerhetsskåp eller i lika säkert förvaringsutrymme. Med det sistnämnda menas att förvaringsutrymmet minst skall utgöra ett likvärdigt alternativ till ett godkänt säkerhetsskåp. Som exempel kan nämnas egenhändigt konstruerat säkerhetsskåp eller kassun. Delad förvaring av skjutvapen är således inte längre ett godtaget ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller regler om förvaring av skjutvapen och ammunition som inte används. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

Ändringen i andra stycket innebär att de förvaringskrav som gäller för ammunition ska gälla även för ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket c.

Övriga ändringar är endast språkliga.

 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]3 §  En innehavare får lämna över sina skjutvapen, sin ammunition eller sina ljuddämpare till någon annan för förvaring, om han eller hon inte själv kan ta hand om egendomen eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid tillståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta möjligheten för mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.

[S2]Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ. Lag (2022:132).

Prop. 1999/2000:27: Bestämmelserna i paragrafen, som delvis är nya, anger förutsättningarna för förvaring av skjutvapen hos någon annan än tillståndshavaren.

De nya bestämmelserna innebär en viss lättnad i förhållande till de tidigare bestämmelserna i det att en något större möjlighet att förvara sina skjutvapen hos annan erbjuds. Huvudregeln är dock fortfarande att det är tillståndshavaren själv som skall ta hand om och förvara sina vapen. För att förvara skjutvapen hos annan krävs att innehavaren ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. under vilka förutsättningar en innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till någon annan för förvaring. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare ska kunna lämnas över till någon annan för förvaring under samma förutsättningar som skjutvapen och ammunition.

Paragrafen ...

 • HFD 2016:77:Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning.
 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]4 §  Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare ska vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt egendomen. Vapnet ska vara oladdat och, i den utsträckning det är lämpligt, isärtaget och nerpackat. Lag (2022:132).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra meningen, som är ny, skall ett skjutvapen som transporteras vara oladdat och, om det lämpligen kan ske, isärtaget och nerpackat. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 9.2.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka åtgärder som ska vidtas av den som skickar eller transporterar ett skjutvapen eller ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

Ändringen innebär att de krav som gäller skjutvapen och ammunition som skickas eller transporteras ska gälla även ljuddämpare. Bestämmelsen är straffbelagd genom 9 kap. 2 § första stycket b.

Övriga ändringar ...

[K5]5 §  När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i annat fall än som avses i 2 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska förenas med villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt. Lag (2014:591).

[K5]6 §  Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Lag (2000:147).

Prop. 2013/14:110: 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 7 §

Prop. 1999/2000:27: Paragrafen är ny. Av bestämmelsen följer att det, i likhet med vad som gäller för knivar och liknande föremål enligt lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som huvudregel är förbjudet att medföra skjutvapen på allmän plats m.m. Bestämmelsen har på Lagrådets förslag fått en något annorlunda utformning i förhållande till motsvarande bestämmelse i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga ...

[K5]7 §  Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att låta Polismyndigheten få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs. Lag (2014:591).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 1999/2000:27: Paragrafen, som är ny, innebär att alla som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldiga att tillåta kontroll av förvaringen. Sådan kontroll får utföras av tillståndsmyndigheten. Kontrollen skall föregås av underrättelse inom skälig tid före förrättningen. Kontroll av förvaring kan genomföras som stickprovskontroller eller på förekommen anledning. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt ...

Återkallelse av tillstånd

[K6]1 §  Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
 2. tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,
 3. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
 4. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

[S2]Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna i första stycket innebär för det första att tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige skall återkallas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Det fakultativa momentet har således utgått. För det andra innebär ändringarna att grunderna för återkallelse enligt tidigare punkt a och b har utgått, eftersom återkallelse i de fallen kan ske med stöd av grunden att tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha vapen. Slutligen har ytterligare ...

 • HFD 2011:84:Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).
 • RÅ 2005:59:I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
 • HFD 2015:20:Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).
 • HFD 2021:43:Fråga om det finns grund för återkallelse av en persons tillstånd att inneha skjutvapen på grund av dennes engagemang i en våldsbejakande organisation.

[K6]2 §  Ett tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
 2. tillståndshavaren har missbrukat den egendom som tillståndet gäller, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att tillstånd att inneha ammunition skall återkallas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Det fakultativa momentet har således utgått. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att inneha ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Ändringarna innebär att tillstånd att inneha ljuddämpare ska återkallas under samma förutsättningar som tillstånd att inneha ammunition.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att inneha ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

[K6]3 §  Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. tillståndshavaren inte längre driver verksamheten yrkesmässigt,
 2. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

[S2]Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

[S3]Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn. Lag (2023:372).

Prop. 2005/06:113: c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

Ändringen behandlas i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att ett tillstånd att driva handel med skjutvapen skall återkallas om tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Det fakultativa momentet har således utgått i dessa fall.

Enligt tredje stycket, som är nytt, äger vad som sägs i första och andra styckena motsvarande tillämpning på tillstånd att ta emot skjutvapen ...

[K6]3 a §  Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
 2. förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

Paragrafen är ny och anger att ett tillstånd att låna skjutvapen skall återkallas om någon av de förutsättningar som anges i paragrafen föreligger. Uttrycket ”tillstånd att låna vapen” har valts efter förslag från Lagrådet.

Paragrafen är utformad med 6 kap. 1 § som förebild. Sådana situationer som skall föranleda ett återkallande av ett tillstånd ...

Återkallelse av godkännande

[K6]3 b §  Ett godkännande som föreståndare eller ersättare ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns. Lag (2014:591).

Återkallelse av auktorisation

[K6]3 c §  En auktorisation enligt 2 kap. 17 § ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för auktorisationen inte längre finns. Lag (2014:895).

Omhändertagande av vapen, ammunition, vapentillbehör och tillståndsbevis

[K6]4 §  Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammunition, ljuddämpare, vapenmagasin och tillståndsbevis ska tas om hand om

 1. det finns risk att vapnet missbrukas, eller
 2. det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

[S2]Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän, jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär i sak att ett skjutvapen med tillhörande ammunition skall tas om hand om förutsättningarna för detta föreligger. Det fakultativa momentet har således utgått. Ändringen i punkt b utgör endast en följdändring till att det fakultativa momentet utgått.

Ändringen i andra stycket är av endast språklig karaktär. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 14.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om omhändertagande av vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare ska tas om hand under samma förutsättningar som gäller för bl.a. ammunition.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om omhändertagande av skjutvapen med tillhörande ammunition m.m. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

 • HFD 2019:66:En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för ett beslut att omhänderta patientens skjutvapen.
 • HFD 2011:84:Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).

[K6]4 a §  Om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §, ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas skyndsamt.

[S2]Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats.

[S3]Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart lämnas tillbaka. Lag (2014:591).

Prop. 2011/12:109: I första stycket föreskrivs att frågan om återkallelse ska prövas skyndsamt om polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §. Prövningen gäller endast det tillstånd som omhändertagandet avser.

Prop. 1999/2000:27: Paragrafen, som är ny, innebär att ett skjutvapen får omhändertas om den som innehar vapnet inte kan visa att han eller hon har rätt att inneha detsamma. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak nuvarande bestämmelse i 12 kap. 5 § vapenförordningen. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 14.

[K6]4 b §  Medför någon ett skjutvapen utan att kunna visa att han eller hon har rätt att inneha vapnet, får vapnet omhändertas. En sådan åtgärd får vidtas av en polisman, jakttillsynsman som länsstyrelsen förordnat eller av personal vid Kustbevakningen eller Tullverket.

[S2]Sedan en vecka förflutit efter omhändertagandet skall vapnet återställas, om det inte har tagits i beslag eller det tillstånd som medfört rätt att inneha vapnet har återkallats. Detsamma gäller dessförinnan, om den som medförde vapnet kan styrka sin rätt att ha detta med sig. Lag (2012:306).

[K6]5 §  Om det finns någon som har rätt att inneha och förfoga över skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som tagits om hand, ska egendomen lämnas tillbaka så snart det skäligen kan antas att det inte längre finns någon risk för missbruk. Lag (2023:372).

Anmälningsskyldighet

[K6]6 §  En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.

[S2]Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen skall omedelbart anmäla detta till polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd för skjutvapen.

Ändringen behandlas i avsnitt 7.

Ändringen ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna i bestämmelsen innebär för det första att läkares anmälningsskyldighet vidgas till att omfatta även den öppna psykiatriska vården. Någon bedömning av om patienten i fråga innehar skjutvapen eller inte skall i princip inte ske. Ett undantag görs för den situationen att det står klart för läkaren att patienten i fråga inte har tillstånd att inneha skjutvapen. Som exempel kan nämnas att patientens sjukdomshistoria utesluter detta. För anmälningsskyldighet krävs vidare att patienten i fråga ...

 • HFD 2019:66:En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för ett beslut att omhänderta patientens skjutvapen.

[K6]7 §  Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter. Om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana omständigheter ska myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet medger det underrätta Försvarsmakten om dessa. Lag (2015:448).

Prop. 2014/15:94: Paragrafen föreskriver i vilken utsträckning polisen ska underrätta Försvarsmakten om omständigheter som kan medföra att någon som tillhör hemvärnets personal bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen. I vapeninnehavarregistret antecknas uppgifter om personer som av hemvärnet har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden.

I andra meningen, som är ny, föreskrivs att Säkerhetspolisen, om den får kännedom om omständigheter som innebär att någon som tillhör hemvärnets ...

Prop. 2005/06:113: Om en polismyndighet får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, skall myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter.

Paragrafen är ny och skälen till bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.

I bestämmelsen föreskrivs att en polismyndighet som ...

[K7]1 §  Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska lösas in av staten om

 1. tillståndet att inneha egendomen har återkallats utan att den samtidigt har förklarats förverkad eller tagits i beslag,
 2. innehavaren har avlidit,
 3. ansökan har avslagits i fråga om tillstånd att inneha vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som förvärvats genom arv, testamente eller bodelning, eller
 4. en domstol har beslutat att vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin, som någon innehar utan att ha rätt till det, inte ska förverkas eller åklagaren i ett sådant fall har beslutat att inte föra talan om förverkande. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om inlösen av skjutvapen och ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringarna innebär att samma förutsättningar ska gälla för inlösen av ljuddämpare som för skjutvapen och ammunition.

Övriga ändringar är endast ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om inlösen av egendom. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.

[K7]2 §  Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ska inte lösas in om egendomen lämnas för skrotning eller överlåts till någon som har rätt att inneha den och om detta görs inom

 1. ett år från det att innehavaren avled, eller
 2. tre månader från det att tillståndet att inneha egendomen återkallades, ansökan om innehav avslogs, beslut i förverkandefrågan meddelades av en domstol eller en åklagare eller beslaget hävdes.

[S2]Vapnen, ammunitionen, ljuddämparna eller vapenmagasinen ska inte heller lösas in om ansökan om tillstånd att inneha egendomen görs inom samma tid. Om ansökan avslås ska egendomen lösas in, om den inte inom tre månader från dagen för beslutet i tillståndsärendet överlåts till någon som har rätt att inneha den.

[S3]Polismyndigheten får medge förlängning av tidsfristerna, varje gång med högst sex månader. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna om inlösen. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringarna i första och andra styckena innebär att de undantag från krav på inlösen som gäller för skjutvapen och ammunition ska gälla även för ljuddämpare.

Övriga ändringar är endast språkliga.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller undantag från bestämmelserna om inlösen. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

[K7]3 §  En innehavare av skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som ska lösas in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över egendomen till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer. Om det finns ett tillståndsbevis eller någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas över till Polismyndigheten. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet vid inlösen. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringen innebär att samma förfarande som gäller vid inlösen av skjutvapen och ammunition ska gälla även vid inlösen av ljuddämpare.

Övriga ändringar är endast språkliga.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för den som innehar egendom som ska lösas in. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

[K7]4 §  För vapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin som löses in ska en ersättning betalas med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller en bestämmelse om ersättning vid inlösen. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringen innebär att den ersättning som ska betalas vid inlösen av ljuddämpare ska beräknas på samma sätt som vid inlösen av vapen och ammunition.

Övriga ändringar är endast språkliga.

[K7]5 §  Polismyndigheten prövar frågor om inlösen enligt denna lag.

8 kap. Vapen, ammunition och vapentillbehör i dödsbon och konkursbon

[K8]1 §  Skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får utan särskilt tillstånd innehas av den som har tagit hand om boet till dess

 1. egendomen har överlåtits till någon som är berättigad att inneha den,
 2. egendomen ska överlämnas enligt 2 § eller, i fråga om dödsbon, 7 kap. 3 §, eller
 3. i fråga om konkursbon, konkursen har avslutats. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att utan särskilt tillstånd få inneha skjutvapen och ammunition som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringen innebär att samma förutsättningar ska gälla för innehav av ljuddämpare utan särskilt tillstånd som för skjutvapen och ammunition.

Övriga ändringar är endast språkliga.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för att utan särskilt tillstånd få inneha bl.a. ammunition och ljuddämpare som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.

[K8]2 §  Om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan som myndigheten anvisar, när det finns särskild anledning till det. Den som har hand om boet är skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över egendomen till den som ska förvara den. Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för särskild förvaring av skjutvapen och ammunition som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Ändringen innebär att samma förutsättningar ska gälla för särskild förvaring av ljuddämpare som för skjutvapen och ammunition.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om förutsättningarna för särskild förvaring av bl.a. ammunition och ljuddämpare som ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.

[K8]3 §  Bestämmelser om inlösen av vapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin i dödsbon finns i 7 kap.Lag (2023:372).

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om inlösen av vapen och ammunition i dödsbon finns i 7 kap. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Genom ändringen ges en upplysning om att det i 7 kap. finns bestämmelser om inlösen även av ljuddämpare i dödsbon.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelser om inlösen av egendom i dödsbon finns i 7 kap. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

[K9]1 §  Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter, yrkesmässigt förmedlar eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst fem år.

[S2]Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2023:872).

Prop. 2011/12:109: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för vapenbrott. Övervägandena finns i avsnitt 4.1. Lagrådets synpunkter på paragrafens utformning behandlas i samma avsnitt.

Prop. 2017/18:26: Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

I paragrafen föreskrivs straffansvar för vapenbrott. Första stycket ändras genom att straffmaximum för vapenbrott höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Höjningen av straffmaximum görs som en följd av höjningen ...

Prop. 2020/21:42: Paragrafen reglerar straffansvar för vapenbrott och behandlas i avsnitt 6.2.

Prop. 2023/24:33: Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för vapenbrott. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

I första stycket ändras straffskalan ...

 • RH 2013:72:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • NJA 2019 s. 399:Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.
 • RH 2013:73:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • NJA 2006 s. 145:Fråga om en polis gjort sig skyldig till vapenbrott och brott mot lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, alternativt tjänstefel, med avseende på vapen och explosiva varor som han haft hand om i tjänsten.
 • RH 2013:76:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:71:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2005:7:Tilltalad har överklagat en fällande brottmålsdom endast beträffande påföljden. Fråga om hovrätten skall ingå i prövning av skuldfrågan. 51 kap. 23 a § rättegångsbalken.
 • RH 1998:76:Innehav av en Magnum-revolver har bedömts som grovt vapenbrott.
 • RH 2013:69:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:75:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:74:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:77:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:68:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2007:84:Den tilltalade har i en annan persons bostad från ett bord tagit upp en oladdad Magnumrevolver, hållit i vapnet under några sekunder och sedan lagt tillbaka det. Hovrätten har funnit att hans befattning med vapnet inte inneburit att han innehaft vapnet i den mening som avses i 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67). Åtal för vapenbrott har ogillats.
 • RH 2008:39:Innehav av ett ”prydnadsvapen” från 1800-talet har bedömts som ringa vapenbrott. Tillika fråga om jämkning av dagsbotsbeloppets storlek.
 • RH 2001:74:Fråga om vapenbrott i visst fall skulle anses vara grovt brott eller brott av normalgraden.
 • RH 2013:67:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:78:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • NJA 1999 s. 480:Bevisbedömning i mål om ansvar för olaga innehav av pistoler.
 • NJA 2003 s. 295:Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.
 • NJA 2005 s. 758:En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.
 • RH 2013:70:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • RH 2013:79:Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
 • NJA 2015 s. 45:En journalist har i samband med ett reportage gjort sig skyldig till vapenbrott. Det publicistiska syftet har vid påföljdsbestämningen ansetts vara en förmildrande omständighet.
 • NJA 2001 s. 464:Brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling har ansetts fullbordat i och med att gärningsmannen gått in i en fil för resande som inte har något att deklarera. Tillika frågor om konkurrens mellan smugglingsbrott och vapenbrott samt om utvisning.
 • NJA 2018 s. 743:Lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.
 • NJA 2021 s. 341:Grovt vapenbrott. Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har ansetts utgöra endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har beaktats vid straffvärdebedömningen.
 • RH 2022:8:Ansvar för uppsåtligt vapenbrott kräver att gärningsmannens uppsåt omfattar att vapnet är tillståndspliktigt. Okunskap om tillståndsplikten är inte straffrättsvillfarelse som avses i 24 kap. 9 § brottsbalken utan s.k. oegentlig rättsvillfarelse.
 • NJA 2022 s. 656:Ett innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler har vid en sammantagen bedömning rubricerats som grovt vapenbrott, inte som synnerligen grovt vapenbrott.
 • NJA 2002 s. 256:Ett innehav av en pennpistol och en patron till denna har ansetts utgöra ett vapenbrott av normalgraden. Trots presumtion för fängelse vid illegalt innehav av skjutvapen har påföljden för brottet bestämts till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst (straffvärde: fängelse tre månader).
 • RH 2013:15:Påföljd för grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 2 år och 6 månader.
 • RH 2012:36:En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användningsområde, samt tillhörande ljuddämpare och ammunition. Omständigheterna har ansetts tala starkt för att vapnen skulle komma till brottslig användning. Utredningen visar vidare att personen har bistått andra med reparation och förändring av vapnen och att han därigenom har spelat en viktig roll när det gällt tillgången på fungerande illegala vapen i kriminella kretsar. Fråga om rubricering och straffvärde.
 • RH 2014:56:Vapenbrott har bedömts som grovt.
 • RH 2007:35:Hos en person har påträffats vapen samt en stor mängd ammunition, en batong, handfängsel, tårgas, pepparspray, blyinfattade handskar, skyddsväst och walkie-talkies. Personen har dömts för förberedelse till grovt rån. Åtal för grovt vapenbrott har däremot ogillats då vapeninnehavet ansetts vara konsumerat av brottet förberedelse till grovt rån.
 • RH 2021:40:Ett airsoftvapen har inte ansetts utgöra ett effektbegränsat skjutvapen som omfattas av vapenlagen då det inte varit utrett att det har en anslagsenergi på minst 0,2 joule.
 • RH 2022:45:Oaktsamt innehav av helautomatiskt tårgas-/signalpistol med magasin har bedömts som vapenbrott, ringa brott.

[K9]1 a §  Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
 3. innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett flera vapen,
 4. vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller
 5. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

[S2]Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen, förmedlingen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.

[S3]Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett enhandsvapen anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en särskilt farlig konstruktion eller utformning. Lag (2023:872).

Prop. 2013/14:226: I första stycket anges omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott ska rubriceras som grovt. Vissa ändringar görs i den första punkten och en ny fjärde punkt läggs till. Andra och tredje punkterna är oförändrade. Uppräkningen är inte uttömmande och frågan om ett vapenbrott ska bedömas som grovt ska liksom tidigare avgöras med beaktande av samtliga omständigheter vid brottet.

Prop. 2019/20:200: 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

Prop. 2010/11:72: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 8.3. Den har sin bakgrund i artikel 5 i protokollet och i artikel 16 i direktivet.

Prop. 2017/18:26: 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

Prop. 2023/24:33: 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,

 • NJA 2016 s. 553:Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.
 • NJA 2018 s. 743:Lagprövning enligt 11 kap. 14 § RF. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.
 • NJA 2020 s. 615:En person har innehaft ett vapen i sin bostad där han också hanterade narkotika i överlåtelsesyfte. Brottet har bedömts som grovt vapenbrott eftersom gärningen har varit av särskilt farlig art.
 • NJA 2021 s. 341:Grovt vapenbrott. Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har ansetts utgöra endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har beaktats vid straffvärdebedömningen.
 • NJA 2022 s. 656:Ett innehav av två helautomatiska kulsprutepistoler har vid en sammantagen bedömning rubricerats som grovt vapenbrott, inte som synnerligen grovt vapenbrott.
 • RH 2015:7:Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande ammunition har ansetts ha ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.

[K9]1 b §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap.2 § första, andra och fjärde styckena, 3, 4, 7 eller 8 §. Detsamma gäller den som uppsåtligen förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller ändrar sådan märkning.

[S2]Till ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap.7 eller 8 § döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §. Lag (2023:372).

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för brott mot reglerna om märkning i vapenlagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2 och 6.3.2.

[K9]2 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,
 2. bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot villkor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,
 3. bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap.1-3 §§ i fråga om skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare som innehas av sammanslutningar, huvudmän för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen som innehas av vapenhandlare,
 4. innehar ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin utan att ha rätt till det,
 5. överlåter eller yrkesmässigt förmedlar ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin till någon som inte har rätt att inneha egendomen,
 6. driver handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition utan tillstånd,
 7. medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,
 8. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d genom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land, eller
 9. förvarar skjutvapen eller ljuddämpare åt någon annan utan att ett föreskrivet tillstånd till förvaringen finns, eller bryter mot bestämmelserna om användning vid förvaring i 5 kap. 3 § andra stycket.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.

[S3]Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan döms det inte om gärningen är belagd med straff enligt 1 eller 1 a §. Lag (2023:372).

Prop. 2013/14:226: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. I tredje stycket läggs en hänvisning till 1 a § till. Ändringen är en följd av att bestämmelsen om vapenbrott delas upp så att regleringen av grovt vapenbrott behandlas i en särskild paragraf tillsammans med den nya bestämmelsen om synnerligen grovt vapenbrott. En viss språklig justering görs också.

Prop. 2011/12:109: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 4.2 och 4.3. Lagrådets synpunkter på paragrafens utformning behandlas i samma avsnitt.

Prop. 1999/2000:27: Enligt tillägget i första stycket b följer att det är straffbelagt att överlämna ett skjutvapen för förvaring hos någon annan i strid mot bestämmelserna i 5 kap. 3 §. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 16. Ändringarna i övrigt är av endast redaktionell karaktär.

Ändringen i första stycket c innebär att skyttesammanslutningar bytts ut mot sådana sammanslutningar som avses i den nya ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för andra brott mot vapenlagen än vapenbrott och brott mot bestämmelserna om märkning. Övervägandena finns i avsnitt 4.3, 4.4 och 4.6.

Genom ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om straffansvar för andra brott mot vapenlagen än vapenbrott och brott mot bestämmelserna om märkning. Övervägandena finns i avsnitt 7.3, 7.4 och 8.2.

 • NJA 2021 s. 341:Grovt vapenbrott. Samtidigt innehav av vapen på två olika platser har ansetts utgöra endast ett vapenbrott. Det förhållandet att vapnen förvarades på olika platser har beaktats vid straffvärdebedömningen.
 • RH 2018:16:Fråga om straffvärdebedömning av brott mot 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67) bestående i olaga innehav av 279 patroner, varav de flesta var avsedda för militära automatvapen.

[K9]3 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e genom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av skjutvapen. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § e genom att underlåta att på föreskrivet sätt anmäla utförsel eller utlåning av skjutvapen.

Ändringen behandlas i avsnitt 5.

Ändringen ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i punkt a utgör en följdändring till att tidigare 11 kap.1§ f nu utgörs av punkt e samma paragraf.

[K9]4 §  Bestämmelser om straff för olovlig införsel av vapen, ammunition eller ljuddämpare och för försök till sådant brott finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2022:132).

Prop. 2021/22:46: I paragrafen upplyses om att bestämmelserna om straff för olovlig införsel av vissa varor och för försök till sådant brott finns i lagen om straff för smuggling. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Genom ändringen ges en upplysning om att det även när det gäller olovlig införsel av ljuddämpare finns straffbestämmelser i lagen om straff för smuggling.

[K9]5 §  Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 §, 1 a §, 1 b § eller 2 § första stycket a ska förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som har varit föremål för brott som avses i 2 § första stycket d eller e. I stället för att förklara egendomen förverkad kan dess värde förklaras förverkat. Om ett vapen förklaras förverkat får även ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som hör till vapnet förklaras förverkade.

[S2]Det som föreskrivs i första stycket om ett vapen ska också gälla en vapendel.

[S3]Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2023:372).

Prop. 2004/05:135: Andra stycket, som är nytt, motiveras i avsnitt 9.6. Bestämmelsen innebär att utbyte av brott mot vapenlagen kan förverkas. Med utbyte avses detsamma som enligt 36 kap. 1 § brottsbalken. Därtill blir bestämmelsen i 36 kap. 1 a § tillämplig. Vad som kan komma i fråga att förverka är bl.a. ...

Prop. 2010/11:72: Övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 9.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av vapen, vapendelar och ammunition som har varit föremål för vissa brott enligt vapenlagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Ändringen i första stycket innebär att ljuddämpare som har varit föremål för brott ska kunna förverkas under samma förutsättningar som gäller för ammunition. ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om förverkande av bl.a. vapen, vapendelar och ammunition som har varit föremål för vissa brott enligt vapenlagen. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

 • NJA 2013 s. 333:En tilltalad har dömts för brott. I samband med att högre rätt avskriver målet sedan den tilltalade avlidit, ska rätten självmant pröva beslut om förverkande.

[K9]6 §  Jakttillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen samt personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen har samma befogenhet som polismän att ta sådan egendom i beslag som skäligen kan antas vara förverkad enligt denna lag.

[K9]7 §  Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin till Polismyndigheten, får åtal för olovligt innehav av egendomen väckas mot honom eller henne av åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt. Lag (2023:372).

Prop. 1999/2000:27: Enligt paragrafen, som är ny, får åtal för olovligt innehav av skjutvapen eller ammunition, som uppdagas genom att vapnet eller ammunitionen frivilligt lämnas till polisen, väckas av åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt.

Bestämmelsen är inte avsedd att vara liktydig med en permanent vapenamnesti. Det skall alltjämt vara möjligt att väcka åtal när det är motiverat från allmän synpunkt. Ett exempel på ett sådant fall kan vara att en person beslutar sig för ...

Prop. 2021/22:46: I paragrafen finns en särskild åtalsregel för den som frivilligt lämnar in skjutvapen och ammunition. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Ändringen innebär att den särskilda åtalsregeln omfattar även den som frivilligt lämnar in ljuddämpare.

[K9]8 §  För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2016:513).

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Polismyndighetens beslut enligt denna lag som gäller en fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

[S2]I övriga fall överklagas beslut enligt denna lag till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:591).

Prop. 2013/14:110: I första stycket, som delvis är nytt, regleras till vilken domstol en fysisk person ska överklaga Polismyndighetens beslut enligt lagen. En fysisk person ska enligt huvudregeln överklaga beslut till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

[K10]2 §  Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

[S2]Polismyndighetens beslut om återkallelse av handelstillstånd, återkallelse av tillstånd att yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition eller återkallelse av auktorisation ska dock gälla omedelbart endast om Polismyndigheten anger det i beslutet. Polismyndigheten får bestämma att beslutet ska gälla omedelbart om det finns särskilda skäl för det.

[S3]Polismyndighetens eller en domstols beslut som rör märkning av vapen eller vapendelar av särskilt stort historiskt värde ska, trots vad som anges i första stycket, inte gälla omedelbart. Lag (2023:372).

[K11]1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap.2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,
 2. att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,
 3. att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av skjutvapen, ljuddämpare eller vapenmagasin som lämnats över från staten till
 • statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
 • den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
 • frivilliga försvarsorganisationer,
 1. att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land,
 2. att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,
 3. att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som en företrädare för en annan stats myndighet eller för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige,
 4. storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §,
 5. att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla införsel av skjutvapen som lämnats över från staten till statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, eller ammunition eller ljuddämpare till sådana vapen, och
 6. att tillstånd att inneha vissa vapen som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde för andra ändamål än skjutning, får meddelas endast om vapnet har deaktiverats enligt kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga. Lag (2023:372).

Prop. 2013/14:110: I paragrafen regleras regeringens föreskriftsrätt.

Prop. 2004/05:143: Ändringen behandlas i avsnitt 7. I punkten f) införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpningsområde i fråga om skjutvapen och ammunition som företrädare för en annan stats myndighet medför vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

Prop. 2014/15:108: I paragrafen regleras regeringens föreskriftsrätt. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I punkten g, som är ny, ges regeringen rätt att meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §.

Samtliga övriga punkter justeras redaktionellt. ...

Prop. 2019/20:38: a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §, ...

Prop. 1999/2000:64: I första stycket f) införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter med undantag från lagens tillämpningsområde så att utländska tjänstemän kan få rätt att föra med sig sina tjänstevapen till Sverige t.ex. i samband med gränsöverskridande samarbete enligt lagen om internationellt polisärt samarbete.

Skälen utvecklas i avsnitt 7.9.3.

Prop. 2005/06:113: a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,

b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen skall understiga ett visst värde eller att vapnet skall vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet skall anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i punkt c innebär att bemyndigandet ändrats till att avse sådana frivilliga försvarsorganisationer som avses i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet i stället för skyttesammanslutningar. Se avsnitt 6.2.

Att tidigare punkt d utgått har samband med att punkt k tillkommit i 2 §.

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Bemyndigandet i punkt c utvidgas till att omfatta innehav av ljuddämpare som lämnats över från staten till vissa uppräknade personer och organisationer. ...

Prop. 2021/22:227: a) att denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,

b) att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §, ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter. Ändringen i punkt i genomför delvis artikel 6 i ändringsdirektivet (artikel 9 i det kodifierade vapendirektivet). Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 7.7.

 • NJA 2000 s. 92:En reservofficer, som av staten tilldelats ett skjutvapen som tjänstevapen, har dömts till ansvar för olaga vapeninnehav, sedan han behållit vapnet trots att skyldigheten för honom att inneha det bortfallit.

[K11]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
 2. krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,
 3. krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen eller yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition och vad som i övrigt ska gälla vid sådan verksamhet,
 4. vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och reparation av skjutvapen,
 5. krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring av ammunition eller ljuddämpare,
 6. de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag,
 7. utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige,
 8. förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,
 9. krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,
 10. krav på vapenhandlare och yrkesmässiga förmedlare att föra förteckningar och anmäla transaktioner,
 11. kraven för auktorisation enligt 2 kap. 17 §, och
 12. vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare. Lag (2023:372).

Prop. 2005/06:113: b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som skall vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och vad som i övrigt skall gälla vid sådan handel,

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i punkt e innebär att skyttesammanslutningar bytts mot sådana sammanslutningar som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Bestämmelsen i punkt k är ny och ger regeringen möjlighet att bemyndiga Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter ...

Prop. 2021/22:46: Paragrafen innehåller bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.

Bemyndigandet i punkt e utvidgas till att omfatta ljuddämpare som förvaras av sammanslutningar.

Bemyndigandet i punkt k utvidgas till att omfatta transport av ljuddämpare.

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Övervägandena finns i avsnitt 8.1 och 9.4.

[K11]3 §  Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen, ammunition, ljuddämpare och vapenmagasin som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Lag (2023:372).

Prop. 2019/20:200: Av paragrafen framgår att regeringen har befogenhet att besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Ändringen innebär att regeringen ges möjlighet att ge samma beslutanderätt till Försvarsmakten. Det tydliggörs också att paragrafen avser beslut i enskilda fall, dvs. förvaltningsbeslut.

Övervägandena ...

Prop. 2004/05:7: Motiven för ändringen behandlas närmare i avsnitt 8.2.5.

Ändringen innebär ett förtydligande av när regeringen har möjlighet att för vissa fall besluta om undantag från vapenlagens bestämmelser.

Prop. 2021/22:46: Av paragrafen framgår att regeringen, eller efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten i enskilda fall har befogenhet att besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ändringen innebär att ...

Prop. 2022/23:102: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten, att i enskilda fall besluta om undantag från lagens bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 7.7.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vapenlag (1996:67)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.
  2. Genom lagen upphävs vapenlagen (1973:1176).
  3. Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att förvärva, inneha, föra in eller handla med skjutvapen eller ammunition skall anses ha tillstånd till det också enligt denna lag, om tillståndet har beviljats enligt kungörelsen (1927:338) med vissa bestämmelser angående skjutvapen och ammunition, vapenkungörelsen (1934:315), vapenförordningen (1949:340) eller vapenlagen (1973:1176). Detta gäller också den som fått ett föreskrivet bevis om att han eller hon deklarerat innehav av vapen enligt någon av de nu nämnda kungörelserna (deklarationsbevis).
  4. Den som vid lagens ikraftträdande är berättigad enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:1008) om ändring i vapenlagen (1973:1176) att inneha ett start- eller signalvapen utan tillstånd får även fortsättningsvis inneha vapnet utan tillstånd.
  5. Den som vid lagens ikraftträdande med stöd av bestämmelsen i 12 § första stycket vapenlagen (1973:1176) innehar ammunition som inte är avsedd för samma ändamål som rätten att inneha vapnet avser, får utan särskilt tillstånd inneha ammunitionen till den 1 oktober 1996 eller, om ansökan om tillstånd att inneha ammunitionen gjorts före den tidpunkten, till dess ansökan har blivit slutligt prövad.
  Om innehavaren inte längre har rätt att inneha viss ammunition enligt första stycket, skall ammunitionen lösas in av staten enligt bestämmelserna i 7 kap.
  1. I ärenden som gäller ansökan enligt vapenlagen (1973:1176) tillämpas den nya lagen vid prövning efter ikraftträdandet.
  2. I fråga om överklagande gäller äldre bestämmelser, om polismyndighetens beslut har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:146, Prop. 1995/96:52, Bet. 1995/96:JuU12
  CELEX-nr
  393L0015
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1998:852) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1 kap 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:74) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:144, Prop. 1998/99:36, Bet. 1998/99:JuU14
Omfattning
ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 17 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §; nya 2 kap 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 2 kap 18, 20, 21 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:433) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 2 kap 15 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje stycket och 5 kap. 7 § träder dock i kraft den 1 juli 2002.
 2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § om tillstånd att inneha vissa skjutvapen för andra ändamål än skjutning tillämpas endast i fråga om tillstånd som meddelas efter den 1 juli 2000. Detsamma gäller bestämmelserna i 2 kap. 6 § andra stycket om tidsbegränsning av tillstånd att inneha helautomatiskt vapen eller enhandsvapen för flerskott.
 3. Den som före den 1 juli 2000 av polismyndigheten har godkänts att ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning skall anses ha tillstånd till det enligt denna lag.
 4. Den som före den 1 juli 2000 hos polismyndigheten har gjort anmälan om förvaring hos annan skall anses ha tillstånd till det enligt denna lag till den 1 juli 2002.
 5. I fråga om förvaring av skjutvapen tillämpas äldre bestämmelser till den 1 juli 2002, om tillstånd att inneha skjutvapnet meddelats före den 1 juli 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:150, Prop. 1999/2000:27, Bet. 1999/2000:JuU9
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 §§, 3 kap 3, 4, 6, 8 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 6 §§, 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 1, 2 §§; nya 2 kap 5 a §, 5 kap 6, 7 §§, 6 kap 4 a §, 9 kap 7 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:348) om ändring i lagen (2000:147) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Omfattning
ändr. 11 kap 1 § i 2000:147

Lag (2000:1257) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 9 kap 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:1005) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
ändr. 11 kap 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:311) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 9 kap 5 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:507) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:274, Prop. 2004/05:143, Bet. 2004/05:JuU28
Omfattning
ändr. 11 kap 1 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:386) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Den som vid ikraftträdandet innehar en salutkanon, som genom denna lag kommit att omfattas av tillståndskravet i 2 kap. 1 §, får inneha salutkanonen utan tillstånd till och med den 30 juni 2007. Om en ansökan om tillstånd görs innan dess, får salutkanonen innehas utan tillstånd till dess att beslutet i ansökningsärendet har vunnit laga kraft. För en salutkanon som får innehas utan tillstånd med stöd av denna punkt gäller äldre bestämmelser.
 3. För vapen som har tagits emot för skrotning före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Prop. 2005/06:113, Bet. 2005/06:JuU29
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 13, 17, 18 §§, 3 kap 1, 8 §§, 4 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 3, 6 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 2 §§; nya 3 kap 1 a §, 9, 10 §§, 6 kap 3 a, 7 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2010:364) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85, Bet. 2009/10:JuU19
Omfattning
ny 2 kap. 22 §; rubr. närmast före 2 kap. 22 §
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2010:1012) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:380, Prop. 2009/10:203, Bet. 2009/10:FöU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2011:467) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Bestämmelserna i 2 a kap.24 och 6 §§ tillämpas på tillverkning som avslutas efter ikraftträdandet.
 3. Den som vid ikraftträdandet innehar en mantel får inneha denna utan tillstånd till utgången av december 2011 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts före sistnämnda tidpunkt, till dess att slutligt beslut i tillståndsfrågan har vunnit laga kraft.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:210, Prop. 2010/11:72, Bet. 2010/11:JuU17
Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 8 §§, 9 kap. 5 §; nytt kap. 2 a, ny 9 kap. 1 a §
CELEX-nr
32008L0051
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:306) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. Registrering enligt 2 kap. 18 § första stycket 3 av fysiska personer som har ett betydande inflytande över en juridisk person med tillstånd att driva handel med skjutvapen behöver endast ske om lämplighetsprövningen har skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:221, Prop. 2011/12:109
Omfattning
nuvarande 6 kap. 4 a § betecknas 6 kap. 4 b §; ändr. 2 kap. 10, 18 §§, 6 kap. 4, 6 §§, 9 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 6 kap. 3 b, 4 a §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2014:591) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
upph. 2 kap. 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap. 17, 18 §§, 20, 21, 22 §§; ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 7, 10, 10 a, 10 b, 12, 14 §§, 3 kap. 1 a, 6, 8 §§, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 3, 5, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 4, 4 a, 6, 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2 kap.; nytt 1 a kap.
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:894) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:393, Prop. 2013/14:226, Bet. 2013/14:JuU36
Omfattning
nuvarande 9 kap. 1 a § betecknas 1 b §; ändr. 9 kap. 1, nya 1 b, 2, 5 §§; ny 9 kap. 1 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2014:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
 2. De sammanslutningar som av Rikspolisstyrelsen vid utgången av 2014 har bedömts uppfylla kraven i tidigare 2 kap. 3 § b för att kunna meddelas tillstånd till innehav av skjutvapen, ska anses vara auktoriserade enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 17 § och tas upp i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte enligt 1 a kap. 7 § första stycket 4.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:393, Prop. 2013/14:226, Bet. 2013/14:JuU36
Omfattning
ändr. 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 3, 6 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 6 a, 17, 18 §§, 6 kap. 3 c §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 6 kap. 3 c §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:335) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:204, Prop. 2014/15:108, Bet. 2014/15:JuU26
Omfattning
ändr. 2 a kap. 7 §, 11 kap. 1 §; ny 2 kap. 19 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:448) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 1 a kap. 14 §, 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:268) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 14 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:513) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:234, Prop. 2015/16:113, Bet. 2015/16:JuU16
Omfattning
ny 9 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:1139) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:65, Prop. 2017/18:26, Bet. 2017/18:JuU8
Omfattning
ändr. 9 kap. 1, 1 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2019:430) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
upph. 1 a kap. 2, 9 §§; nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 2 §; ändr. 1 a kap. 3, 4, 6, 10 §§, rubr. närmast före 1 a kap. 6 §, rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 2 §; nya 1 a kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 1 a kap. 1 §
Ikraftträder
2019-06-30

Lag (2019:895) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:158, Prop. 2019/20:38, Bet. 2019/20:JuU18
Omfattning
ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-04-01

Lag (2020:900) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:31, Prop. 2019/20:200, Bet. 2020/21:JuU5
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 a §, 11 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2022:132) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:148, Prop. 2021/22:46, Bet. 2021/22:JuU11
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3, 8 §§, 1 a kap. 7 §, 2 kap. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 3 kap. 10 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 2, 4 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 2, 4, 5, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. till 5, 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 4 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1062) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:410, Prop. 2021/22:227, Bet. 2021/22:JuU47
Omfattning
ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2023:372) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Den som innehar vapenmagasin som det krävs tillstånd för enligt 2 kap. 1 § i den nya lydelsen får inneha vapenmagasinen utan sådant tillstånd till utgången av oktober 2023. Om innehavaren före utgången av oktober 2023 har gett in en ansökan om tillstånd att inneha vapenmagasinen eller ett vapen för skjutning eller samling som vapenmagasinen passar till, får han eller hon inneha vapenmagasinen utan tillstånd till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt.
 3. Den som yrkesmässigt förmedlar skjutvapen eller ammunition som det krävs tillstånd för enligt 2 kap. 1 § i den nya lydelsen får bedriva sådan verksamhet utan sådant tillstånd till utgången av oktober 2023 eller, om ansökan om tillstånd har gjorts dessförinnan, till dess ansökan om tillstånd prövats slutligt.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:215, Prop. 2022/23:102, Bet. 2022/23:JuU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 8 §§, 1 a kap. 7, 10 §§, 2 kap. 1, 5 a, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 10 d §§, 2 a kap. 2, 4, 5, 7 §§, 3 kap. 10 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 1, 1 a, 1 b, 2, 5, 7 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. 7, 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 10 §, 6 kap. 4 §; nya 1 kap. 7 a §, 2 kap. 8 a, 10 e §§, 2 a kap. 8 §
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2023:872) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Förarbeten
Rskr. 2023/24:84, Prop. 2023/24:33, Bet. 2023/24:JuU4
Omfattning
ändr. 9 kap. 1, 1 a §§
Ikraftträder
2024-01-01