Vapenlag (1996:67)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-02-08
Ändring införd
SFS 1996:67 i lydelse enligt SFS 2020:81
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Vapenlag (1973:1176)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-03-07

[K1]1 §  Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

[K1]2 §  Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

 • NJA 2019 s. 399:Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
 • RH 2015:48:Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

[K1]3 §  Vad som sägs om skjutvapen gäller också

 1. anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,
 2. obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
 3. start- och signalvapen som laddas med patroner,
 4. armborst,
 5. tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anordningar,
 6. slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
 7. anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och
 8. anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammunition än de är avsedda för. Lag (2011:467).

 • RH 2015:48:Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

[K1]4 §  Vad som sägs om skjutvapen gäller inte

 1. salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner,
 2. skjutvapen som har tillverkats före år 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner,
 3. bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,
 4. andra arbetsverktyg avsedda för slakt eller för industriellt eller liknande bruk, och
 5. skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: e) skjutanordningar avsedda för livräddning eller liknande ändamål.

Ändringen, som behandlas i avsnitt 10, innebär att undantaget från vapenlagens bestämmelser för salutkanoner begränsas till att avse sådana salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner. Med en enhetspatron avses en patron där kula eller hagel tillsammans ...

[K1]5 §  Med ammunition förstås i denna lag patroner och projektiler till handvapen som lagen tillämpas på samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

[K1]6 §  Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (2010:1012).

[K1]7 §  Denna lag gäller inte

 1. hagel och andra massiva kulor,
 2. projektiler avsedda för armborst eller för luft-, kolsyre-, fjäder- eller harpunvapen,
 3. kolsyrepatroner,
 4. patronhylsor utan tändhatt avsedda för handvapen som lagen tillämpas på, och
 5. patroner avsedda för start- eller signalvapen.

[K1]8 §  I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap.611 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av staten.

[S2]I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller endast 2 a kap.14 och 6 §§. Lag (2014:591).

Prop. 2013/14:110: I första stycket har en anpassning gjorts med anledning av att vapenregistren numera regleras i ett särskilt kapitel. Hänvisningen omfattar även de nya reglerna om gallring av vapenregister. Frågan har behandlats i avsnitt 9.2.

Andra stycket är oförändrat.

 • NJA 2000 s. 92:En reservofficer, som av staten tilldelats ett skjutvapen som tjänstevapen, har dömts till ansvar för olaga vapeninnehav, sedan han behållit vapnet trots att skyldigheten för honom att inneha det bortfallit.

Förhållandet till annan reglering

[K1a]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddsförordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Lag (2019:430).

[K1a]1 a §  Vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) gäller bestämmelserna i detta kapitel utöver den lagen. Lag (2019:430).

Prop. 2018/19:65: Paragrafen innehåller en upplysning om att bestämmelserna i 1 a kap. vapenlagen gäller utöver brottsdatalagen vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen. Detta innebär att vid personuppgiftsbehandling enligt 1 a ...

Personuppgiftsansvar

[K1a]2 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden. Lag (2019:430).

Prop. 2013/14:110: I första stycket föreskrivs att Polismyndigheten är skyldig att utse personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden. I 3840 §§personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om personuppgiftsombudets uppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter

[K1a]3 §  Om uppgifter om en person behandlas, får de kompletteras med känsliga personuppgifter när detta är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Känsliga personuppgifter får också behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för hand- läggningen.

[S2]Vad som avses med känsliga personuppgifter framgår av artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning och 2 kap.11-13 §§brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2019:430).

[K1a]4 §  Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Lag (2019:430).

Tillgången till personuppgifter

[K1a]5 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Lag (2014:591).

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

[K1a]6 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med detta kapitel eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet. Lag (2019:430).

Vapenregister

[K1a]7 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra separata register över

 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),
 2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret),
 3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret), och
 4. sammanslutningar som har auktoriserats enligt denna lag (registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte).

[S2]Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal. Lag (2014:895).

Vapenregistrens ändamål

[K1a]8 §  Vapenregistren ska ha till ändamål att

 1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och
 2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen. Lag (2014:591).

Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister

9 § Har upphävts genom lag (2019:430).

[K1a]10 §  Uppgifter om skjutvapen och sådana vapendelar som avses i 2 a kap. ska bevaras i vapenregister i 20 år. Detsamma gäller uppgifter om namn, adress och organisations- eller personnummer avseende den som har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att driva handel med skjutvapen. Lag (2019:430).

[K1a]11 §  Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som tillhör hemvärnets personal ska gallras när Försvarsmakten har meddelat att uppgiften inte längre är aktuell. Lag (2014:591).

Utlämnande av uppgifter i vapenregister

[K1a]12 §  Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik. Lag (2014:591).

[K1a]13 §  Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter som behandlas i vapenregister lämnas till

 1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, eller
 2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.

[S2]Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt. Lag (2014:591).

[K1a]14 §  Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till vapenregister.

[S2]En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Lag (2015:448).

Prop. 2014/15:94: En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

I paragrafen anges vilka myndigheter som får medges direktåtkomst till vapenregister.

I första stycket anges även Tullverket och Kustbevakningen som myndigheter som av Polismyndigheten får medges tillgång till uppgifter i vapenregister ...

Ytterligare föreskrifter

[K1a]15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om

 1. förande av vapenregister,
 2. åtkomst till uppgifter i registren,
 3. digital arkivering, och
 4. att personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas ut även i andra fall än som avses i 1214 §§. Lag (2014:591).

Tillståndsplikt

[K2]1 §  Tillstånd krävs för att

 1. inneha skjutvapen eller ammunition,
 2. driva handel med skjutvapen,
 3. yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn, eller
 4. föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

[S2]Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen) och vapnet är

 1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller
 2. ett harpunvapen.

[S3]Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap.1 a eller 7 §.

[S4]Tillstånd krävs inte heller för verksamhet som omfattas av tillstånd enligt 3 eller 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Lag (2014:895).

Prop. 2013/14:226: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om vilka befattningar med skjutvapen och ammunition som kräver tillstånd enligt vapenlagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Prop. 2005/06:113: d) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen).

Tillstånd krävs inte heller om innehavaren har lånat vapnet enligt bestämmelserna i 3 kap. 1 a eller 7 §.

Tillstånd ...

Prop. 1999/2000:27: Den nya bestämmelsen i första stycket c innebär att det i stället för godkännande av polismyndighet uppställs krav på tillstånd för att yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn. Den som yrkesmässigt driver sådan verksamhet skall alltså ha tillstånd. För tydlighetens skull bör det påpekas att detta inte innebär att det för sådan verksamhet är ett krav att den bedrivs yrkesmässigt. Det är tvärtom fortfarande möjligt att lämna över ett skjutvapen för reparation eller översyn ...

 • NJA 2019 s. 1041:Straffrättens legalitetsprincip. Innehav av vapen för dödsbos räkning har ansetts inte kunna föranleda straffansvar för vapenbrott, när inte Polismyndigheten beslutat att vapnet ska lämnas in för inlösen eller förvaring.
 • NJA 2005 s. 758:En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.

Tillståndsmyndighet

[K2]2 §  Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition

[K2]3 §  Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas

 1. enskilda personer,
 2. sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen och
  1. har auktoriserats enligt 17 §, eller
  2. är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,
 3. huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, och
 4. auktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen. Lag (2019:895).

Prop. 1999/2000:27: I punkten b anges de förutsättningar som en sammanslutning skall uppfylla för att kunna ges tillstånd att inneha egna skjutvapen. Bestämmelsen anger vidare för vilka huvudsakliga ändamål ifrågavarande organisationer får meddelas tillstånd.

Enligt den nya bestämmelsen i 11 kap. 2 § k får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om vilka sammanslutningar som skall anses uppfylla nämnda krav.

Bestämmelserna behandlas ...

 • HFD 2013:22:Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.

[K2]4 §  En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Tillstånd att inneha ett skjutvapen som huvudsakligen har samlarvärde, prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden, får meddelas även för andra ändamål än skjutning. I ett sådant fall får vapnet inte utan särskilt tillstånd användas för skjutning. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: I paragrafen har i förtydligande syfte gjorts ett tillägg enligt vilket tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål. Tillägget syftar till att klargöra att behovsrekvisitet endast är relevant för de ändamål som är förenliga med vapenlagstiftningen. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Tillägget behandlas närmare i avsnitt 6.1.1....

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.
 • RÅ 2010:71:Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
 • HFD 2016:33:Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen.
 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]5 §  Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.

[S2]Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra stycket andra meningen, som är ny, skall ett skjutvapen för vilket tillstånd meddelas för skjutning vara lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 6.1.2.

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.
 • RÅ 2010:71:Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.
 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]5 a §  Tillstånd att inneha skjutvapen, som huvudsakligen har prydnads- eller särskilt affektionsvärde, för andra ändamål än skjutning, får meddelas endast om vapnet görs varaktigt obrukbart. Trots detta får tillstånd meddelas om det finns särskilda skäl för att vapnet skall få behållas i brukbart skick. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: I paragrafen, som är ny, anges förutsättningarna för att meddela tillstånd till innehav av skjutvapen med huvudsakligt prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde. Bestämmelsen innebär en skärpning i förhållande till tidigare lagstiftning. Utöver vad som tidigare gällde krävs således för tillstånd att vapnet görs varaktigt obrukbart. Undantag görs för det fallet att det föreligger särskilda skäl för att vapnet skall få behållas i brukbart skick. Bestämmelsen behandlas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:27#S6-1-4" ...

 • RÅ 2007:46:Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.

[K2]6 §  Tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen får meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Detta gäller dock inte för start- eller signalvapen. Lag (2014:895).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra stycket, som är ny, skall tillstånd till innehav av helautomatiska skjutvapen och enhandsvapen för flerskott alltid tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar mot det. Med skjutvapen för flerskott avses ett vapen som kan avfyra mer än en skott utan omladdning. Med särskilda skäl avses undantagssituationer då det står klart att innehavarens behov av vapnet är av permanent karaktär. Bestämmelsen behandlas närmare i <a href="https://lagen.nu/prop/1999/2000:27#S6-1-3" ...

 • RÅ 2004:32:Tillstånd till innehav av enhandsvapen för skydd mot rovdjur har inte medgivits.

[K2]6 a §  Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.

[S2]Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

[K2]7 §  Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ska förvärva ett sådant vapen, gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer. Lag (2014:591).

[K2]8 §  Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning får utan särskilt tillstånd inneha ammunition till vapnet, om ammunitionen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehav av vapnet avser.

[S2]Tillstånd att i andra fall inneha ammunition får meddelas enskilda personer samt sådana sammanslutningar och huvudmän för museer som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, om det skäligen kan antas att ammunitionen inte kommer att missbrukas. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i andra stycket innebär att skyttesammanslutningar bytts ut mot sådana sammanslutningar som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

[K2]9 §  Skjutvapen eller ammunition får överlåtas endast till den som har tillstånd eller rätt att inneha vapnet eller ammunitionen. Om ammunition överlåts genom ombud skall ombudet ha eget vapentillstånd.

Tillstånd till handel med skjutvapen

[K2]10 §  Tillstånd att driva handel med skjutvapen får endast meddelas den som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig att driva sådan verksamhet. Tillstånd får meddelas endast för handel som ska bedrivas yrkesmässigt.

[S2]I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, utom när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska personen.

[S3]Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt anmäla förändringen till Polismyndigheten. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna i andra stycket innebär att tillstånd att driva handel med skjutvapen alltid skall begränsas till sin omfattning. Enligt bestämmelsen skall det i tillståndet således anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen det avser. Ändringen syftar till att klargöra att generella tillstånd till handel med skjutvapen inte får meddelas. Tillstånd får således inte beviljas för andra typer av skjutvapen än för vilka sökanden uppfyller kraven på kunskap och yrkesmässighet. ...

 • RÅ 1998:20:Ett aktiebolag som bedriver pantbanksverksamhet har ansökt om tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att driva handel med skjutvapen. Syftet med ansökan har varit att göra det möjligt för bolaget att lämna lån mot säkerhet i skjutvapen och därvid ta emot och förvara sådana vapen samt, vid bristande betalning, sälja dem. Verksamhet av det slag ansökan avsett har bedömts inte falla in under begreppet handel med skjutvapen i vapenlagens mening. Ansökan har därför avslagits.

[K2]10 a §  En juridisk person med tillstånd att driva handel med skjutvapen ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten.

[S2]Föreståndaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2014:591).

[K2]10 b §  Om den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen eller, i fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan verksamhet är förhindrad att ansvara för verksamheten ska han eller hon sätta en ersättare i sitt ställe.

[S2]Ersättaren ska ha godkänts av Polismyndigheten. Lag (2014:591).

[K2]10 c §  Endast den som uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket får godkännas som föreståndare eller ersättare. Lag (2012:306).

[K2]10 d §  I ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska det anges vilka typer av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen tillståndet avser. Tillståndet ger rätt att inneha de skjutvapen som anges där. Tillståndet får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

[S2]Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska skjutvapen än sådana som har tagits in för en viss köpare. Lag (2012:306).

Tillstånd att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige

[K2]11 §  För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen enligt 3 6 §§.

[S2]Tillstånd att föra in ammunition får meddelas den som har rätt att inneha ammunitionen i Sverige, om det skäligen kan antas att ammunitionen inte kommer att missbrukas.

[K2]12 §  Införseltillstånd ger rätt att under den begränsade tid och för det ändamål som anges i tillståndet i Sverige inneha de skjutvapen och den ammunition som förts hit med stöd av tillståndet. Tillståndet gäller under förutsättning att vapnen och ammunitionen förs in inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer. Lag (2014:591).

[K2]13 §  Skjutvapen eller ammunition får föras in till Sverige utan särskilt tillstånd i följande fall:

 1. Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.
 2. Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition
 • vid vistelse i Sverige för tillfällig användning vid jakt eller tävling här,
 • vid resa genom Sverige till Danmark, Finland eller Norge i anslutning till tillfällig användning vid jakt eller tävling i något av dessa länder.

[S2]Den som har fört in vapen och ammunition för sådan jakt eller tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha vapnen och ammunitionen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: a) Enskilda personer får föra in de skjutvapen och den ammunition som de i Sverige har rätt att inneha för personligt bruk. Detta gäller också sådana sammanslutningar, huvudmän för museer och bevakningsföretag som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

b) Enskilda personer, som har permanent tillstånd från behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att skyttesammanslutningar bytts ut mot sådana sammanslutningar som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Ändringarna i övrigt är av endast språklig karaktär.

[K2]14 §  Skjutvapen och ammunition får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten. Lag (2016:268).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna utgör följdändringar till ändringar i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. och tullagen (1994:1550) samt de förändringar som har gjorts i polisens organisation där länsstyrelsen inte längre är högsta ansvariga myndighet i länet.

Ändringen innebär sålunda dels att ”frihamn” bytts ut mot ...

[K2]15 §  Skjutvapen eller ammunition, som en resande fört med till Sverige för personligt bruk men inte haft rätt att föra in, får åter föras ut, om egendomen anmälts i behörig ordning för Tullverket. Vapnen och ammunitionen tillfaller staten om egendomen inte förs ut inom antingen fyra månader efter en sådan anmälan eller den längre tid därefter som Tullverket i det enskilda fallet bestämmer. I ett sådant fall skall egendomen behandlas som om den hade förklarats förverkad. Lag (1999:433).

[K2]16 §  Den som har rätt att driva handel med skjutvapen får meddelas tillstånd att till Sverige föra in sådana skjutvapen som omfattas av handelstillståndet. I fråga om helautomatiska skjutvapen krävs tillstånd för införsel i varje särskilt fall. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra meningen, som är ny, krävs särskilt tillstånd vid varje införseltillfälle för att föra in helautomatiska skjutvapen till Sverige. Generellt införseltillstånd får således inte meddelas för sådana vapen. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 8.

Auktorisation och tillsyn av sammanslutningar för jakt- eller målskytte

[K2]17 §  En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.

[S2]Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895).

Prop. 2005/06:113: Varje polismyndighet skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett lokalt register över tillståndspliktiga vapeninnehav och beslut enligt denna lag.

Registret skall även innehålla uppgifter om personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden. Uppgifter om vilka vapen som har tilldelats får inte registreras.

Ett lokalt register får inte användas för att göra automatiserade ...

[K2]18 §  Polismyndigheten utövar tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte.

[S2]Vid tillsynen ska Polismyndigheten kontrollera att förutsättningarna för auktorisation som anges i 17 § fortfarande är uppfyllda.

[S3]En auktoriserad sammanslutning ska på begäran lämna Polismyndigheten de upplysningar om verksamheten som myndigheten behöver för sin tillsyn. Lag (2014:895).

Prop. 2013/14:226: Paragrafen är ny. Överväganden finns i avsnitt 4.3.

Prop. 2005/06:113: 1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret) ...

Avgifter

[K2]19 §  Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag. Lag (2015:335).

Prop. 2014/15:108: Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse som ger Polismyndigheten rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om bl.a. olika typer av vapentillstånd och auktorisation av sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Övervägandena finns i avsnitt 5.

20 § Har upphävts genom lag (2014:591).
21 § Har upphävts genom lag (2014:591).
22 § Har upphävts genom lag (2014:591).

Vid tillverkning m.m.

[K2a]1 §  Med tillverkning förstås i denna lag framställning av sådana vapen och vapendelar som anges i 2 och 3 §§. Med tillverkning förstås även sådan ändring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Lag (2011:467).

[K2a]2 §  Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut hagel, kulor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne, ska förse vapnet med en unik märkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller platsen för tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om tillverkningsåret inte framgår av serienumret. Detta gäller inte den som tillverkar ett skjutvapen av vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt.

[S2]Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets

 1. slutstycke eller trumma,
 2. eldrör eller pipa, och
 3. stomme, låda och mantel. Lag (2011:467).

[K2a]3 §  Vad som anges i 2 § gäller också den som tillverkar ett obrukbart vapen, om vapnet i brukbart skick skulle utgöra ett sådant skjutvapen som omfattas av nämnda paragraf. Lag (2011:467).

[K2a]4 §  Den som tillverkar någon av de vapendelar som anges i 2 § andra stycket ska förse vapendelen med en unik märkning av det slag som föreskrivs i 2 § första stycket. Detta gäller dock inte om tillverkaren ska infoga vapendelen i ett vapen som ska märkas vid tillverkningen. Lag (2011:467).

[K2a]5 §  När ett sådant vapen som anges i 2 eller 3 § överlåts från staten till annan för permanent civilt bruk ska den myndighet som överlåter vapnet se till att det har en unik märkning varav framgår att överlåtelsen har skett från en svensk myndighet.

[S2]Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap.Lag (2011:467).

[K2a]6 §  Den som tillverkar ammunition till ett sådant skjutvapen som anges i 2 § ska märka varje förpackning med komplett ammunition med uppgift om ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverkarens namn.

[S2]Första stycket gäller inte ammunition som anges i 3 § 2 förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Lag (2011:467).

Vid införsel

[K2a]7 §  Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska senast inom en månad efter införseln se till att föremålet har en unik märkning med identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera det. Märkningen ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och året för införseln.

[S2]Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för

 1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
 2. reparation, översyn, service eller värdering,
 3. utställning eller mässa,
 4. resa genom landet, eller
 5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig tjänstgöring i landet. Lag (2015:335).

Prop. 2014/15:108: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på märkning av skjutvapen och vapendelar som förs in till Sverige. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen i första stycket första meningen innebär att kravet på märkning av vapen och vapendelar vid införsel begränsas till sådan införsel som sker från en stat utanför EU.

[K3]1 §  Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.

[S2]Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7 §§. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Ett tillståndspliktigt skjutvapen får inte lånas ut till någon annan än den som har tillstånd att inneha vapnet.

Trots första stycket får utlåning ske i de fall som anges i 1 a och 7§§.

Ändringen behandlas i avsnitt 6.

Paragrafen innebär ett förtydligande av de grundläggande förutsättningar som ...

[K3]1 a §  Den som har rätt att inneha ett skjutvapen får vid enstaka tillfällen låna ut vapnet om

 1. utlåningen sker för samma ändamål som utlånarens tillstånd avser,
 2. utlåningen avser en tid om högst två veckor, och
 3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen.

[S2]Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om

 1. låntagaren har tillstånd att inneha vapen av samma typ som lånet avser,
 2. vapnet innehas och används under långivarens uppsikt, under uppsikt av någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning eller under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, eller
 3. lånet avser ett start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: 3. låntagaren har tillstånd enligt 9 § att låna skjutvapen. Sådant tillstånd som avses i första stycket 3 krävs dock inte om

[K3]2 §  Ett skjutvapen får inte lånas ut till den som kan antas komma att missbruka vapnet.

[K3]3 §  Ett skjutvapen får lånas ut till den som är under arton år endast om

 1. vapnet skall användas vid en övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen,
 2. låntagaren har fyllt femton år, vapnet skall innehas och användas under långivarens uppsikt och det inte är fråga om ett enhandsvapen eller helautomatiskt vapen,
 3. utlåningen avser ett effektbegränsat vapen och vapnet skall innehas och användas under långivarens uppsikt,
 4. utlåningen avser start- eller signalvapen som skall användas vid tävling eller övning, eller
 5. låntagaren har tillstånd att inneha ett vapen av samma typ. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i punkt a innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

 • NJA 2019 s. 399:Airsoftvapen ska anses utgöra effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule.
 • NJA 2005 s. 758:En person under 18 år har lånat ett effektbegränsat vapen, en s.k. soft air gun, och använt det i ett rum i familjens bostad utan att någon av hans föräldrar var närvarande i rummet. Han har dömts för vapenbrott eftersom långivaren inte haft sådan kontroll över vapnets innehav och användning som kravet på uppsikt i 3 kap. 3 § c) vapenlagen innebär.

[K3]4 §  Enhandsvapen och helautomatiska vapen får lånas ut endast för användning under långivarens uppsikt eller för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.

[S2]Detta gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett sådant vapen eller i fråga om start- eller signalvapen. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

[K3]5 §  Om innehavet av ett skjutvapen kräver att den enskilde skall ha avlagt skytteprov eller genomgått en viss utbildning eller på annat sätt visat sig vara lämplig att inneha vapnet, får ett sådant vapen lånas ut endast till den som uppfyller samma krav.

[S2]Detta gäller dock inte när vapnet skall användas enbart för provskjutning, övning eller tävling på skjutbana eller vid jakt under långivarens uppsikt.

[K3]6 §  Vapenhandlare får låna ut skjutvapen till den som fyllt arton år för sådan provskjutning på skjutbana som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen eller av vapenhandlaren själv eller någon annan person som har godkänts av Polismyndigheten att närvara vid provskjutning.

[S2]Kravet på uppsikt gäller inte om låntagaren själv har rätt att inneha ett vapen av den typ som lånet avser eller i fråga om start- eller signalvapen. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

Ändringarna i övrigt är av endast språklig karaktär.

[K3]7 §  Ett auktoriserat bevakningsföretag får i samband med bevakningsuppdrag som kräver beväpning låna ut skjutvapen till företagets väktare. Företaget får dock endast låna ut vapen till den som har meddelats särskilt tillstånd att som lån inneha skjutvapen för sådant ändamål.

[K3]8 §  Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

[S2]Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av Polismyndigheten, lånas ut för övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får meddelas tillstånd att inneha skjutvapen. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne.

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av polismyndigheten, lånas ut för övning eller ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att skyttesammanslutning bytts ut mot sådan sammanslutning som avses i den nya bestämmelsen i 2 kap. 3 § b. Se avsnitt 6.2.

[K3]9 §  Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Tillstånd att låna skjutvapen får meddelas fysiska personer. Sådant tillstånd får meddelas endast till den som behöver låna vapen för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att han eller hon inte kommer att missbruka sådana vapen som ansökan avser.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.

I paragrafen, som har utformats i enlighet ...

[K3]10 §  Den som har tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammunition till vapnet. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: Den som har ett tillstånd att låna skjutvapen får under den tid som han eller hon innehar ett vapen som lån utan särskilt tillstånd även inneha ammunition till vapnet.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6. Den har i allt väsentligt utformats efter förslag från Lagrådet. Paragrafen innebär att den som har tillstånd att låna skjutvapen utan särskilt tillstånd ...

[K4]1 §  Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen upphör att gälla, om vapnet ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen. Detta gäller dock inte om innehavaren har tillstånd att driva handel med skjutvapen och även det ändrade vapnet omfattas av tillståndet.

[K4]2 §  Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

[S2]Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till Polismyndigheten. Lag (2006:386).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, består i ett namnbyte.

Prop. 2005/06:113: Vid reparation av ett skjutvapen får, utan särskilt tillstånd, en försliten eller på annat sätt oanvändbar vapendel bytas ut mot en ny likadan.

Den som har särskilt tillstånd att inneha slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor eller trummor eller armborststommar med avfyrningsanordningar får utan tillstånd byta ut en sådan del mot en ny likadan, om den utbytta delen lämnas för skrotning och bytet genast anmäls till polismyndigheten.

[K4]3 §  För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet. Lag (2006:386).

Prop. 2005/06:113: För reparation eller översyn får skjutvapen lämnas till och tillfälligt innehas av den som får driva handel med sådana vapen eller den som har tillstånd att ta emot vapen för sådana åtgärder. För reparation eller översyn får ett vapen också lämnas till den som skulle ha rätt att låna och självständigt handha vapnet.

Prop. 1999/2000:27: Ändringen utgör en följdändring till ändringen i 2 kap. 1 § första stycket c och d.

[K4]4 §  Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till Polismyndigheten. Den som lämnar ett vapen för skrotning ska bifoga tillståndsbeviset. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: Skjutvapen som skall skrotas skall lämnas till en polismyndighet.

Den som lämnar ett vapen för skrotning skall bifoga tillståndsbeviset.

Ändringarna behandlas i avsnitt 5. Det skall inte längre vara möjligt för enskilda att få ta emot vapen för skrotning. Den som vill få ett skjutvapen skrotat skall därför i fortsättningen enligt 4 kap. 4 § lämna in vapnet till ...

[K5]1 §  Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den.

 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]2 §  När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

[S2]Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs med skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Bestämmelsen i första stycket, som är ny, innebär en skärpning av de generella förvaringsbestämmelserna.

Skjutvapen skall, när de inte brukas, alltid förvaras i säkerhetsskåp eller i lika säkert förvaringsutrymme. Med det sistnämnda menas att förvaringsutrymmet minst skall utgöra ett likvärdigt alternativ till ett godkänt säkerhetsskåp. Som exempel kan nämnas egenhändigt konstruerat säkerhetsskåp eller kassun. Delad förvaring av skjutvapen är således inte längre ett godtaget ...

 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]3 §  En innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till någon annan för förvaring om han eller hon inte själv kan ta hand om egendomen eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid tillståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta möjligheten för mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.

[S2]Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Bestämmelserna i paragrafen, som delvis är nya, anger förutsättningarna för förvaring av skjutvapen hos någon annan än tillståndshavaren.

De nya bestämmelserna innebär en viss lättnad i förhållande till de tidigare bestämmelserna i det att en något större möjlighet att förvara sina skjutvapen hos annan erbjuds. Huvudregeln är dock fortfarande att det är tillståndshavaren själv som skall ta hand om och förvara sina vapen. För att förvara skjutvapen hos annan krävs att innehavaren ...

 • HFD 2016:77:Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning.
 • RÅ 2008:7:Ett tillstånd att förvara sitt vapen hos annan medför inte hinder för vapeninnehavaren att själv ta hand om och förvara vapnet.

[K5]4 §  Den som skickar eller transporterar ett skjutvapen eller ammunition skall vidta betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt vapnet eller ammunitionen. Vapnet skall vara oladdat och, om det lämpligen kan ske, isärtaget och nerpackat. Lag (2000:147).

Prop. 1999/2000:27: Enligt bestämmelsen i andra meningen, som är ny, skall ett skjutvapen som transporteras vara oladdat och, om det lämpligen kan ske, isärtaget och nerpackat. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 9.2.

[K5]5 §  När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i annat fall än som avses i 2 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska förenas med villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt. Lag (2014:591).

[K5]6 §  Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Lag (2000:147).

Prop. 2013/14:110: 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 7 §

Prop. 1999/2000:27: Paragrafen är ny. Av bestämmelsen följer att det, i likhet med vad som gäller för knivar och liknande föremål enligt lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som huvudregel är förbjudet att medföra skjutvapen på allmän plats m.m. Bestämmelsen har på Lagrådets förslag fått en något annorlunda utformning i förhållande till motsvarande bestämmelse i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga ...

[K5]7 §  Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att låta Polismyndigheten få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs. Lag (2014:591).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 1999/2000:27: Paragrafen, som är ny, innebär att alla som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldiga att tillåta kontroll av förvaringen. Sådan kontroll får utföras av tillståndsmyndigheten. Kontrollen skall föregås av underrättelse inom skälig tid före förrättningen. Kontroll av förvaring kan genomföras som stickprovskontroller eller på förekommen anledning. Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt ...

Återkallelse av tillstånd

[K6]1 §  Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
 2. tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,
 3. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
 4. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

[S2]Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringarna i första stycket innebär för det första att tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige skall återkallas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Det fakultativa momentet har således utgått. För det andra innebär ändringarna att grunderna för återkallelse enligt tidigare punkt a och b har utgått, eftersom återkallelse i de fallen kan ske med stöd av grunden att tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha vapen. Slutligen har ytterligare ...

 • HFD 2011:84:Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).
 • RÅ 2005:59:I mål om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
 • HFD 2015:20:Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).

[K6]2 §  Ett tillstånd att inneha ammunition ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
 2. tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att tillstånd att inneha ammunition skall återkallas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Det fakultativa momentet har således utgått. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7.

[K6]3 §  Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
 2. förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

[S2]Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

[S3]Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

Ändringen behandlas i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:27: Ändringen innebär att ett tillstånd att driva handel med skjutvapen skall återkallas om tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Det fakultativa momentet har således utgått i dessa fall.

Enligt tredje stycket, som är nytt, äger vad som sägs i första och andra styckena motsvarande tillämpning på tillstånd att ta emot skjutvapen ...

[K6]3 a §  Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om

 1. innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
 2. förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
 3. det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet. Lag (2014:591).

Prop. 2005/06:113: c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

Paragrafen är ny och anger att ett tillstånd att låna skjutvapen skall återkallas om någon av de förutsättningar som anges i paragrafen föreligger. Uttrycket ”tillstånd att låna vapen” har valts efter förslag från Lagrådet.

Paragrafen är utformad med 6 kap. 1 § som förebild. Sådana situationer som skall föranleda ett återkallande av ett tillstånd ...

Återkallelse av godkännande

[K6]3 b §  Ett godkännande som föreståndare eller ersättare ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns. Lag (2014:591).

Återkallelse av auktorisation

[K6]3 c §  En auktorisation enligt 2 kap. 17 § ska återkallas av Polismyndigheten om förutsättningarna för auktorisationen inte längre finns. Lag (2014:895).

Omhändertagande av vapen, ammunition och tillståndsbevis

[K6]4 §  Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om

 1. det finns risk att vapnet missbrukas, eller
 2. det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

[S2]Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän, jakttillsynsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen och Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgärden ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. Lag (2014:591).

Prop. 1999/2000:27: Ändringen i första stycket innebär i sak att ett skjutvapen med tillhörande ammunition skall tas om hand om förutsättningarna för detta föreligger. Det fakultativa momentet har således utgått. Ändringen i punkt b utgör endast en följdändring till att det fakultativa momentet utgått.

Ändringen i andra stycket är av endast språklig karaktär. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 14.

 • HFD 2019:66:En anmälan från en läkare där det endast anges att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen har ansetts utgöra ett tillräckligt underlag för ett beslut att omhänderta patientens skjutvapen.
 • HFD 2011:84:Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).

[K6]4 a §  Om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §, ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas skyndsamt.

[S2]Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats.

[S3]Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart lämnas tillbaka. Lag (2014:591).

Prop. 2011/12:109: I första stycket föreskrivs att frågan om återkallelse ska prövas skyndsamt om polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §. Prövningen gäller endast det tillstånd som omhändertagandet avser.

Prop. 1999/2000:27: P