RH 1996:164

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 4 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: G.R. har den 14 december 1994 i sin lägenhet i Göteborg olovligen innehaft en pistol FN Browning kaliber 7,65 mm, nio skarpa pistolpatroner samt en revolver, fabrikat H & R Arms Company, kaliber 32.

Rubricering: olaga vapeninnehav (5 § och 37 § 1 st.vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: (Tingsrätten: G.R. har uppgett att han haft planer på att ta sitt eget liv och att han köpte pistolen för att använda den då han skulle begå självmord. Han har vidare uppgett att han fått pistolen från en person som han inte kan namnge och att revolvern aldrig fungerat. Mot bakgrund härav och med beaktande av rättsfallet RH 1994:108 är det tingsrättens bedömning att det brott mot vapenlagen som G.R. gjort sig skyldig till inte bör bedömas som grovt. - Brott mot vapenlagen är av sådan art att annan påföljd än fängelse är utesluten.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.