RH 1996:20

Ett ombud har förklarats obehörig att tillsvidare brukas som ombud vid hovrätten. Fråga om han på grund därav jämväl skall anses olämplig som ombud vid tingsrätten.

Södertälje tingsrätt

Sedan J.G. ansökt om stämning å X.X. vid Södertälje tingsrätt och framställt yrkande om jämkning av underhållsbidrag, inkom X.X. med svaromål. Som ombud för henne anmälde sig NN.

Med anledning av att Svea hovrätt tidigare hade avvisat NN som ombud i ett tvistemål och förklarat honom obehörig att tillsvidare brukas som ombud i hovrätten, tog tingsrätten upp frågan om NN var lämplig att vara ombud i målet.

Södertälje tingsrätt (1995-08-15, rådmannen Anders Påhlman) avvisade NN som ombud i målet med följande motivering.

Redan den omständigheten att NN har av Svea hovrätt bedömts vara påtagligt olämplig som ombud på grund av oskicklighet och oförstånd och därför avvisats talar för att han inte bör godtas som ombud i förevarande mål. Därtill kommer att det enligt tingsrättens mening inte är lämpligt att här bruka ett ombud som inte är behörigt att uppträda i den hovrätt som skulle handlägga målet i fall av överklagande. På grund härav avvisar tingsrätten NN som ombud i målet.

NN överklagade beslutet och yrkade att avvisningsbeslutet skulle upphävas.

Svea hovrätt (1995-11-24, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring, hovrättsrådet Gustaf Lagerbjelke och t.f. hovrättsassessorn Gunilla Lundholm, referent) upphävde tingsrättens beslut och anförde som skäl härför.

Ett rättegångsombud kan, såvitt nu är ifråga, avvisas antingen därför att rätten finner ombudet olämpligt med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet (12 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken) eller därför att ombudet i ett pågående mål visar oredlighet, oskicklighet eller oförstånd (5 § i samma kapitel). I det sistnämnda fallet kan rätten förklara ombudet obehörigt för viss tid eller tillsvidare (samma paragraf in fine).

Skillnaden mellan de två här redovisade lagrummen är att den första bestämmelsen utgår från vem ombudet är, medan den andra bestämmelsen utgår från hur ombudet fullgör sitt uppdrag i ett pågående mål.

Att NN - med stöd av 12 kap. 5 § rättegångsbalken - förklarats obehörig att tillsvidare brukas som ombud i hovrätten medför inte automatiskt att han är diskvalificerad som ombud i alla andra mål, i all synnerhet som hovrättens förklaring gäller tillsvidare och när som helst kan bli föremål för omprövning. Ovissheten hur hovrätten kan komma att ställa sig till NN som ombud efter ett överklagande av ett avgörande av tingsrätten i tvistemålet, räcker inte för att NN nu skall kunna avvisas med stöd av 12 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken.

Målnummer Ö 3779/95