RH 1996:35

Påföljden för vårdslöshet i trafik - bestående i att en personbil fördes på trottoaren förbi en parkerad taxibil, som varit i färd med att släppa av skolbarn - har bestämts till 60 dagsböter.

Åklagaren yrkade ansvar å J.N. för vårdslöshet i trafik bestående i att denne utanför en skola vid förande av personbil i väsentlig mån hade brustit i den omsorg och varmsamhet som till förekommande av trafikolycka betingades av omständigheterna genom att föra fordonet på trottoaren förbi en parkerad taxibil som varit i färd med att släppa av skolbarn.

J.N. erkände gärningen.

Uppsala tingsrätt (1995-09-13, tf. rådmannen Annika Folkeson samt nämndemännen Birgitta Ström, Kerstin Söderlind och Björn Perleborn) dömde J.N. för gärningen till 80 dagsböter.

I påföljdsfrågan yttrade tingsrätten följande: Gärningen har avsett en omkörning på fel sida, på trottoaren och utanför en skola där det befann sig mycket barn i rörelse. Dessa omständigheter motiverar att det bötesstraff som J.N. skall dömas till sätts mycket högt. Dagsböterna bestäms därför till 80.

J.N. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle sänka antalet dagsböter väsentligt.

Åklagaren bestred ändring.

Svea hovrätt (1996-02-29, hovrättsråden Gertrud Holmquist och Bo Drangel samt tf. hovrättsassessorn Patrik Alm, referent) bestämde antalet dagsböter till 60 och uttalade i domskälen följande:

I enlighet med tingsrättens dom har J.N. kört sin personbil på fel sida och på trottoaren förbi en parkerad taxibil som hade stannat för att släppa av skolbarn utanför en skola. Han har därigenom i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att förhindra en trafikolycka och har, som tingsrätten har funnit, gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik.

När straffet skall bestämmas finner hovrätten att följande omständigheter måste beaktas särskilt.

Uppgifterna i målet ger vid handen att det i den aktuella skolan gick små barn, en del av dem med handikapp. När J.N. körde sin bil invid skolan på det sätt som han gjorde måste han, som enligt vad han själv har uppgett var välbekant med platsen, ha varit medveten om att han kunde utsätta skolbarnen för betydande risker. Därvid saknar det enligt hovrättens mening betydelse om han körde långsamt och själv ansåg sig ha kontroll över situationen.

Det finns mot den angivna bakgrunden anledning att se allvarligt på J.N:s gärning. Icke desto mindre finner hovrätten att gärningens allvar kan markeras tillräckligt genom ett bötesstraff som är lägre än det som tingsrätten har bestämt.

Målnummer B 2425/95