RH 1996:50

Adoption av barn under 18 år vars moder avlidit och vars fader är utan del i vårdnaden men för vilken särskilt förordnad vårdnadshavare saknas har ansetts kunna ske utan sådant samtycke som avses i 4 kap. 5 a § föräldrabalken.

Makarna E. och I-M.N. ansökte vid tingsrätten om tillstånd till adoption av C., född 1986. C. stod under sin moders vårdnad. Fadern var utan del i vårdnaden. Advokaten G.P., som var förordnad som medförmyndare jämte modern för C., avstyrkte ansökningen.

Hässleholms tingsrätt (1995-04-05, lagmannen Erik Neergaard samt nämndemännen Bengt Bengtsson, Anna Gustavsson och Hans-Göran Hansson) lämnade ansökningen utan bifall av det skälet att erforderligt samtycke till denna inte förelåg.

Makarna N överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bifalla deras ansökan.

C:s moder avled i september 1995, till följd varav advokaten G.P. ensam blev förmyndare för barnet. Han lämnade därefter sitt samtycke till adoptionen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1996-06-17, hovrättslagmannen Lars Göran Abelson, hovrättsrådet Björn R. le Grand, referent, och tf. hovrättsassessorn Per Larsson) tillät adoptionen och anförde i skälen för beslutet bl. a. följande.

Enligt huvudregeln i 4 kap. 5 a § första stycket föräldrabalken får den som inte fyllt arton år ej adopteras utan föräldrarnas samtycke. Samtycke behövs emellertid enligt ett undantag i andra stycket inte av den som inte har del i vårdnaden. Om detta är fallet beträffande var och en av föräldrarna skall, enligt den lydelse lagrummet har sedan den 1 juli 1995, samtycke i stället inhämtas från särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Dessförinnan gällde att samtycke i sådana fall skulle inhämtas från särskilt förordnad förmyndare. - Vid lagändringen (lagen [1994:1433] om ändring i föräldrabalken) meddelades bl. a. den övergångsbestämmelsen att den som före ikraftträdandet hade förordnats som förmyndare för barnet skulle, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som en enligt 6 kap.föräldrabalken särskilt förordnad vårdnadshavare. I uppdraget för G.P. ingår emellertid inte vårdnad. - Det anförda innebär att G.P:s samtycke efter lagändringen inte längre har verkan som sådant samtycke som avses i lagrummet. - Vid sin moders frånfälle ställdes C. utan vårdnadshavare. Enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden i ett sådant fall anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I målet har upplysts att någon särskilt förordnad vårdnadshavare inte har utsetts och att inte heller initiativ tagits till utseende av en sådan. - Kravet på samtycke i 4 kap. 5 a § föräldrabalken får enligt hovrättens uppfattning förstås så att samtycke är ett krav för adoptionen endast under förutsättning att det finns någon sådan person som anges i lagrummet. Eftersom det inte finns någon förälder som har vårdnaden om C. och inte heller någon särskilt förordnad vårdnadshavare utgör därför inte samtycke enligt lagrummet något krav för bifall till adoptionsansökningen.

Målnummer Ö 644/95