RH 1996:71

Fråga om tillämpligt taxeringsvärde vid fastställande av jämförelsevärde enligt 9 och 11 §§ stämpelskattelagen.

J.H. förvärvade genom köp den 11 oktober 1995 fastigheten Karlskrona Hasslö 7:130. Köpeskillingen angavs till 133 000 kr. Genom beslut den 4 december 1995 beviljade Inskrivningsmyndigheten i Karlskrona domsaga J.H. lagfart på fastigheten och fastställde stämpelskatten till 5 010 kr. Skatten beräknades på ett för fastigheten fastställt taxeringsvärde om 334 000 kr.

J.H. överklagade beslutet och yrkade att stämpelskatten skulle beräknas på köpeskillingen. Kammarkollegiet bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1996-07-10, hovrättslagmannen Per Eriksson samt hovrättsråden Roberth Nordh, referent, och Boel Havelius) biföll överklagandet och fastställde stämpelskatten till 1 995 kr.

Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande.

J.H. har till stöd för sitt överklagande anfört: Det taxeringsvärde som gällde 1994 tillkom vid 1990 års allmänna fastighetstaxering och avser förhållandena något år dessförinnan. Under 1992 brann en byggnad på fastigheten ner. Taxeringsvärdet har emellertid inte rättats med anledning av detta. Däremot har Skattemyndigheten i Blekinge län genom beslut den 4 juni 1993 åsatt fastigheten ett värde enligt 22 § 2 mom. lagen om arvsskatt och gåvoskatt om 100 000 kr. Fastigheten är fortfarande obebyggd.

Kammarkollegiet har som grund för bestridandet anfört: J.H. har inte visat att fastigheten gått ned i värde efter den tidpunkt som taxeringsvärdet avser - den 1 januari 1994 - och före tiden för hans förvärv av fastigheten - den 11 oktober 1995 - och att detta berott på sådan omständighet som avses i 11 § lagen om stämpelskatt. Inte heller har det av J.H. hävdade felaktiga taxeringsvärdet för 1994 ändrats.

Hovrätten gör följande bedömning.

Enligt 9 § lagen (1984:404) om stämpelskatt skall vid köp av fast egendom värdet av egendomen bestämmas genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas.Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Av 11 § följer emellertid att inskrivningsmyndigheten skall bestämma ett annat jämförelsevärde än taxeringsvärdet, om det visas att egendomen gått ner i värde efter den tidpunkt som taxeringsvärdet avser, men före fångeshandlingens upprättande, och detta berott på eldsvåda, borttagande av byggnad, skogsavverkning, väsentlig förändring av rörelse i vilken egendomen har använts eller annan liknande anledning.

En fastighets taxeringsvärde fastställs enligt bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen. Enligt det taxeringsförfarande som skulle tillämpas vid den i målet aktuella tidpunkten gällde att en fastighets taxeringsvärde fastställdes genom beslut vid allmän och särskild fastighetstaxering. I fråga om småhusenheter skulle allmän fastighetstaxering ske vart sjätte år räknat med början 1990. Särskild fastighetstaxering skulle verkställas varje år, utom år då allmän fastighetstaxering ägde rum. Därvid fastställdes näst föregående års allmänna eller särskilda fastighetstaxering oförändrad, om inte enligt särskilda bestämmelser ny taxering skulle ske. Beslut som fattats vid allmän fastighetstaxering skulle, om inte annat föranleddes av bestämmelserna om särskild fastighetstaxering, gälla från ingången av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering skett av taxeringsenheten till ingången av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering av taxeringsenheten skulle ske nästa gång (den löpande taxeringsperioden).

Enligt vad som är upplyst i målet fastställdes det av inskrivningsmyndigheten tillämpade taxeringsvärdet vid allmän fastighetstaxering 1990. Någon ny taxering vid särskild fastighetstaxering har därefter inte skett före J.H:s förvärv av fastigheten. Värdenedgången får därmed anses ha inträffat vid en sådan tidpunkt att det enligt 11 § lagen om stämpelskatt bör bestämmas ett annat jämförelsevärde än taxeringsvärdet. Det saknas anledning att anta att fastigheten vid tidpunkten för köpekontraktet den 11 oktober 1995 hade ett högre värde än köpeskillingen. Stämpelskatten skall därför beräknas på 133 000 kr.

Målnummer Ö 91/96