RH 1996:78

I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren parkeringsbolagets rätt att i stället för markägaren kräva betalning med kontrollavgift. Eftersom parkeringsbolaget inte företedde någon bevisning om att bolaget hade övertagit markägarens rätt att ta ut kontrollavgift och bilägarens invändning inte kunde lämnas utan avseende ogillades parkeringsbolagets talan.

Sedan Svensk P-Konsult Aktiebolag (parkeringsbolaget) ansökt om betalningsföreläggande för B.P. hos kronofogdemyndigheten och B.P. bestritt ansökningen överlämnades målet till Växjö tingsrätt. Parkeringsbolaget yrkade vid tingsrätten att B.P. skulle förpliktas att betala 200 kr avseende kontrollavgift samt vissa rättegångskostnader. B.P., som vidgick att han hade haft sin bil parkerad på platsen i fråga utan att ha erlagt avgift för hela tiden, bestred parkeringsbolagets fordran. Som skäl härför anförde han att parkeringsbolaget inte hade styrkt sin existens på ett tillbörligt sätt samt att parkeringsbolaget inte heller hade uppgett vem markägaren var och inte visat att parkeringsbolaget övertagit markägarens rättigheter varför parkeringsbolaget inte hade bevisat sin lagliga rätt till kontrollavgift.

Växjö tingsrätt (1994-12-20, rådmannen Jan-Åke Jacobsson) biföll parkeringsbolagets talan samt anförde som skäl följande. Bolaget är registrerat i patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister - med det organisationsnummer som angivits på det till B.P. översända föreläggandet i målet om betalningsföreläggande - och existerar således som juridisk person. Det finns inte anledning anta att bolaget skulle debitera kontrollavgift för den aktuella parkeringsplatsen utan det fått rätten härtill överlåten på sig från fastighetsägaren. På grund av det anförda och då det inte heller i övrigt framkommit omständigheter som hindrar att kontrollavgiften tas ut kan B.P. inte undgå betalningsskyldighet för den.

B.P. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla parkeringsbolaget talan. Parkeringsbolaget bestred ändring.

Göta hovrätt (1995-12-14, hovrättslagmannen Lars Lunning, hovrättsrådet Toni Radtke och tf hovrättsassessorn Ulla Karlbrink Malmquist, referent) ogillade parkeringsbolagets talan samt anförde:

Enligt 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering har en markägare, som upplåter ett område för parkering, rätt att ta ut avgift om ett fordon har parkerats inom området i strid mot villkor som markägaren beslutat (olovlig parkering). Lagens bestämmelser om markägare gäller enligt 2 § andra stycket också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering.

B.P. har vidgått att han har haft sin bil parkerad på området i strid med parkeringsvillkoren. Han har emellertid ifrågasatt om parkeringsbolaget har övertagit markägarens rättigheter. Parkeringsbolaget har med anledning härav uppgett att det finns ett avtal mellan markägaren och bolaget av bl.a. den innebörden att markägarens fordran på kontrollavgifter har överlåtits på parkeringsbolaget. Bolaget har samtidigt hävdat att privatägda parkeringsbolag inte har någon skyldighet att lämna ut befintliga avtal och att det är bolagets policy att inte göra detta.

Mål enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering handläggs i den för tvistemål stadgade ordningen. En svarande i ett tvistemål har ett befogat intresse av att det är rätt borgenär som är hans motpart i rättegången och att han med befriande verkan kan betala enligt en dom som går honom emot. I ett fall som det förevarande, när talan inte förs av markägaren, måste parkeringsbolaget vara berett att styrka sin fordran, om den sätts i fråga av bilägaren och invändningen inte kan lämnas utan avseende. Enbart det förhållandet att parkeringsbolaget har fått sätta upp sina skyltar och uppträder gentemot bilisterna som om bolaget hade övertagit markägarens befogenheter, räcker enligt hovrättens mening inte. Bevisning om att markägarens rättigheter har övertagits av parkeringsbolaget behöver inte nödvändigtvis föras genom att avtalet med markägaren ges in. Det räcker med att överlåtelsen som sådan dokumenteras i annan form, exempelvis genom ett intyg av markägaren.

B.P:s invändning kan inte lämnas utan avseende. Parkeringsbolaget har inte velat visa att bolaget har övertagit markägarens fordran på kontrollavgift. Parkeringsbolagets talan skall då ogillas.

Målnummer FT 76/95