Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
SFS 1984:318 i lydelse enligt SFS 2001:566
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering).

[S2]Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.

 • RH 1998:78:Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid tomtmarksparkering fastän avgift erlagts men parkeringsbiljetten kommit att hamna på bilgolvet.
 • RH 1996:78:I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren parkeringsbolagets rätt att i stället för markägaren kräva betalning med kontrollavgift. Eftersom parkeringsbolaget inte företedde någon bevisning om att bolaget hade övertagit markägarens rätt att ta ut kontrollavgift och bilägarens invändning inte kunde lämnas utan avseende ogillades parkeringsbolagets talan.
 • NJA 2001 s. 430:Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var tillämplig.
 • RH 2010:51:Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på parkeringsplats avsedd för besökande. Fråga om det förelegat en olovlig parkering då fordonets ägare var bosatt inom området har besvarats jakande.
 • RH 2009:31:Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på platsen, var avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Skylten var vid tillfället täckt av snö. Parkeringsbolaget har inte ansetts ha någon skyldighet att ta bort snö från skyltarna och föraren har förpliktats att betala kontrollavgiften.
 • RH 2020:13:En personbil har stått på en parkeringsplats under sju minuter utan att någon aktivitet runt bilen kunnat iakttas. Detta har ansetts medföra en presumtion för att det varit fråga om parkering. Hovrätten har funnit att undantaget för lastning måste ges en restriktiv tolkning och att packning av gods i en intilliggande byggnad inte utgjort en del av lastningen, vilken alltså inte skett kontinuerligt.
 • RH 2021:16:Fråga om det förelegat skyldighet att betala kontrollavgift för olovlig parkering när den mobilapplikation som tillhandahållits för betalning visat att fordonet stod parkerat i ett annat område än vad som var fallet och betalning till följd därav erlagts för fel parkeringsområde.

2 §  Med fordon avses i denna lag

 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register,
 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
 3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens.

[S2]Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2001:566).

 • RH 1996:78:I mål angående kontrollavgift vid olovlig parkering ifrågasatte bilägaren parkeringsbolagets rätt att i stället för markägaren kräva betalning med kontrollavgift. Eftersom parkeringsbolaget inte företedde någon bevisning om att bolaget hade övertagit markägarens rätt att ta ut kontrollavgift och bilägarens invändning inte kunde lämnas utan avseende ogillades parkeringsbolagets talan.
 • NJA 2001 s. 430:Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var tillämplig.
 • RH 2021:16:Fråga om det förelegat skyldighet att betala kontrollavgift för olovlig parkering när den mobilapplikation som tillhandahållits för betalning visat att fordonet stod parkerat i ett annat område än vad som var fallet och betalning till följd därav erlagts för fel parkeringsområde.

3 §  Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.
 • RH 2016:23:Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde. Parkeringstillstånd erfordrades. Det är utrett att fordonsägaren hade ett giltigt parkeringstillstånd, men att detta inte låg väl synligt i fordonet. Fordonsägaren gjorde invändning om att kravet på synlig placering inte framgick av skyltningen på platsen. Fråga också om huruvida det var tillräckligt att fordonsägaren i efterhand kunde visa upp att han innehade ett parkeringstillstånd.
 • NJA 2001 s. 430:Ett kommunägt parkeringsbolag har ansetts ha rätt att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering på en allmän plats där till följd av lokala trafikföreskrifter lagen om felparkeringsavgift inte var tillämplig.
 • NJA 2017 s. 669:Olovlig parkering. En skyltning med vägmärken som har skett enligt vägmärkesförordningen har uppfyllt kravet på tydlighet i 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.
 • RH 2009:31:Förare har parkerat sin bil på en parkeringsplats, som enligt en skylt på platsen, var avsedd för rörelsehindrade med särskilt tillstånd. Skylten var vid tillfället täckt av snö. Parkeringsbolaget har inte ansetts ha någon skyldighet att ta bort snö från skyltarna och föraren har förpliktats att betala kontrollavgiften.
 • RH 2020:13:En personbil har stått på en parkeringsplats under sju minuter utan att någon aktivitet runt bilen kunnat iakttas. Detta har ansetts medföra en presumtion för att det varit fråga om parkering. Hovrätten har funnit att undantaget för lastning måste ges en restriktiv tolkning och att packning av gods i en intilliggande byggnad inte utgjort en del av lastningen, vilken alltså inte skett kontinuerligt.
 • RH 2021:16:Fråga om det förelegat skyldighet att betala kontrollavgift för olovlig parkering när den mobilapplikation som tillhandahållits för betalning visat att fordonet stod parkerat i ett annat område än vad som var fallet och betalning till följd därav erlagts för fel parkeringsområde.

4 §  Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

[S2]Om felparkeringsavgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum. Lag (1986:377).

5 §  En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till dess att en ny får utställas.

[S2]Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

6 §  Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering har han inte rätt att för samma parkering också ta ut parkeringsavgift som inte betalats.

7 §  Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.

[S2]Med fordonets ägare avses

 1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första stycket eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,
 2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 § första stycket 3, den som vid samma tid innehade licensen. Lag (1988:1181).

 • NJA 2015 s. 98:Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.
 • RH 2008:32:En bil tillhörig ett företag har uppställts i strid med gällande parkeringsbestämmelser. Fråga om företaget är betalningsansvarigt för kontrollavgiften då bilen, enligt företaget, har brukats olovligen.
 • RH 2010:51:Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på parkeringsplats avsedd för besökande. Fråga om det förelegat en olovlig parkering då fordonets ägare var bosatt inom området har besvarats jakande.

8 §  Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet.

[S2]Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.

 • RH 1997:41:Borgenär vidtog i kravbrev en inkassoåtgärd som avsåg en inte ersättningsgill fordran. Detta har ansetts strida mot god inkassosed och medföra att borgenären inte styrkt att det i dennes inkassoförfarande mot gäldenären har vidtagits en inkassoåtgärd enligt god inkassosed. Ersättning för inkassokravet utgick inte, även om detta till viss del avsett en fordran för vilken gäldenären i och för sig varit betalningsskyldig.
 • NJA 2013 s. 711:Parkeringsmål. Har en betalningsuppmaning ställts ut, eller en parkeringsanmärkning meddelats, finns det en presumtion för att den också har fästs på bilen (I). En fordonsägares uppgifter och egna fotografier har lämnat visst utrymme för bedömningen att parkeringsvakten kan ha förbisett att det fanns en giltig parkeringsbiljett som var väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsvaktens anteckningar på parkeringsanmärkningen har inte ansetts utgöra tillräcklig bevisning för att det skett en felparkering (II).
 • RÅ 1994:34:Rättsprövning. Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).

9 §  Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde.

[S2]Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.

 • NJA 2003 s. 458:Fråga om behörig domstol vid prövning av enbart anspråk på ersättning för rättegångskostnader i mål om betalningsföreläggande avseende kontrollavgift vid olovlig parkering.

10 §  Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

 • RH 1998:78:Ett parkeringsbolag har ansetts äga rätt att ta ut s.k. kontrollavgift vid tomtmarksparkering fastän avgift erlagts men parkeringsbiljetten kommit att hamna på bilgolvet.
 • RH 2012:10:Nära anhörigs sjukdom har medfört ett påtagligt hjälpbehov som inte kunnat förutses. Omständigheterna har ansetts innebära att det varit uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift för olovlig parkering.
 • NJA 2015 s. 98:Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.
 • RH 2010:51:Förare har återlämnat en lånad bil till ägaren genom att parkera den på parkeringsplats avsedd för besökande. Fråga om det förelegat en olovlig parkering då fordonets ägare var bosatt inom området har besvarats jakande.
 • RH 2021:16:Fråga om det förelegat skyldighet att betala kontrollavgift för olovlig parkering när den mobilapplikation som tillhandahållits för betalning visat att fordonet stod parkerat i ett annat område än vad som var fallet och betalning till följd därav erlagts för fel parkeringsområde.

11 §  Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för sådan gärning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall betalas tillbaka.

12 §  Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i denna lag har för ändamålet lämplig utbildning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Lagen tillämpas dock inte i fråga om parkering som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:104
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1986:377) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. I fråga om olovlig parkering som ägt rum före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:106
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1988:1181) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:6
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (2001:566) om ändring i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01