RH 1996:79

Förverkande enligt ordningslagen av vapen värt 5 000 kr har ansetts skäligt.

Åklagaren väckte talan mot S.A. för bl.a. brott mot ordningslagen under påstående att han den 18 juni 1995 utan tillstånd från polismyndighet avlossat ett skott med hagelgevär mot ett uthus på Fägrevägen 7 i Furuby. Skjutningen hade ägt rum inom område som omfattas av detaljplan. I anslutning till åtalet yrkade åklagaren att ett hagelgevär och ett ammunitionsfodral innehållande tre hagelpatroner skulle förverkas enligt 3 kap. 25 § 2 st. ordningslagen.

S.A. bestred ansvar och förverkande.

Växjö tingsrätt (1995-11-15, tingsfiskalen Eva-Lena Nebelius samt nämndemännen Olle Johansson, Roger Edvardsson och Gunvor Åhlund) fann styrkt att S.A. efter ett gräl med sin f.d. sambo lämnat deras hus medförande bl.a. hagelgeväret och utanför huset avsiktligt avlossat ett skott mot förrådet. Tingsrätten biföll åtalet och förverkandeyrkandet samt förordnade om beslag. Dessutom dömdes S.A. för ringa misshandel, stöld och försök till stöld.

S.A. fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle ogilla yrkandet om förverkande.

Åklagaren bestred ändring.

S.A. anförde till stöd för sin talan i huvudsak följande: Det är klarlagt att några andra personer inte fanns i närheten när skottet avlossades och detta skedde i sådan riktning att någon fara för annan inte har förelegat. Vapnet representerar ett värde i vart fall överstigande 5 000 kr. Några anmärkningar mot hans sätt att hantera vapnet har aldrig förekommit tidigare. Polismyndigheten i Växjö har genom beslut den 18 juni 1995 omhändertagit S.A:s övriga vapen. Ett hävande av beslaget kommer att medföra att även nu aktuellt vapen omhändertas. Frågan om hans vapeninnehav bör prövas endast i den ordning som föreskrivs i vapenlagen.

Göta hovrätt (1996-04-11, hovrättsråden Göran Olsson, referent, och Mats Lundeholm samt tf. hovrättsassessorn Karin Nacke) fastställde tingsrättens beslut samt anförde följande: Enligt 3 kap. 6 § första stycket ordningslagen får skjutning med eldvapen inte utan tillstånd av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Ett vapen som har använts i strid mot bestämmelsen får enligt 3 kap. 25 § andra stycket samma lag, jämte ammunition som är avsett för vapnet, förklaras förverkat efter vad som kan anses skäligt.

Förarbetena till lagstiftningen ger inte någon närmare ledning för skälighetsbedömningen. I prop. 1992/93:210 s. 301, hänvisas till att förverkandebestämmelsen motsvarar vad som tidigare gällde enligt allmänna ordningsstadgan. Förarbetena till denna innehåller inte heller någon ledning för bedömningen (prop. 1973:166 s. 94 och 151). I Carl G. Perssons m.fl. Ordningslagen, Kommentarer och rättspraxis (1994) s. 316, anges endast att vid prövning av om förverkande skall ske bl.a. brottets svårhetsgrad och vapnets värde får vägas in.

Betraktad som brott mot ordningslagen är den gärning som S.A. har gjort sig skyldig till av allvarlig beskaffenhet. Det har inte påståtts att vapnet är särskilt värdefullt. Det av S.A. angivna värdet är visserligen inte obetydligt men torde inte nämnvärt överstiga vad som är normalt för ett jaktvapen. Lika med tingsrätten finner hovrätten att det är skäligt att vapnet och ammunitionen förverkas.

Målnummer B 1479/95