RH 1996:91

Kvinna, som inrest till Sverige, har vid inresan sanningslöst uppgivit att två personer var hennes barn samt att hon var gift med en tredje person. Talan av kvinnan om fastställande att hon inte är moder till barnen och inte gift med mannen har avvisats.

A.M.K. inreste till Sverige 1987. Hon har uppgivit följande. I verkligheten heter hon A.F. och är född år 1971 och inte år 1965 som hon tidigare påstått. Vid inresan uppgav hon felaktigt att hon var gift med L.F. och med denne hade två barn M. och T. födda år 1980 respektive 1982. L.F., M. och T. är rätteligen hennes bröder.

A.M.K. yrkade vid tingsrätten i skilda mål att tingsrätten skulle fastställa att hon inte är gift med L. och att hon inte är mor till M. och T..

Stockholms tingsrätt (1996-07-09, rådmannen Martti Heino) avvisade stämningsansökningarna och anförde därvid: M. och T. har tydligen till följd av sanningslösa uppgifter från A.F. vid hennes inflyttning till riket kommit att antecknas som hennes barn och L.F. likaledes som grund av sanningslösa uppgifter att antecknas som hennes make.

Enligt tingsrättens uppfattning konstituerar inte anteckning i folkbokföringen grundad på sanningslösa uppgifter bestånd av det rättsförhållande som antecknats.

Tillförlitlig utredning att uppgifterna var sanningslösa bör kunna förebringas genom ett administrativt förfarande och rättelse ske genom administrativ myndighets eller i förekommande fall förvaltningsdomstols försorg.

A.M.K. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut och återförvisa målet till tingsrätten för prövning i sak.

Svea hovrätt(1996-09-19, hovrättslagmannen Erik Tersmeden, hovrättsrådet Kerstin Frideen, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Christel Lundmark) lämnade överklagandet utan bifall och anförde därvid. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att anteckningar i folkbokföringen, grundade på sanningslösa uppgifter från en person vid dennes inflyttning till Sverige, inte konstituerar något rättsförhållande. Därmed finns inte något utrymme för att, på grund av anteckningarna, föra en fastställelsetalan om att de antecknade förhållandena inte föreligger.

Målnummer Ö 3458/96