RH 1997:100

Avtal om utländskt forum (s.k. prorogationsavtal) har ansetts träffat. Sedan talan väckts vid tingsrätt och käranden hävdat att den i avtalet utsedda domstolen inte kunde förväntas anse sig behörig, har det ansetts ankomma på käranden att visa detta. Då så ej skett har talan avvisats.

Grinding Technology Inc, Shelton, Connecticut, USA, och Jungner D.M. Aktiebolag, Virserum, ingick den 23 januari 1992 ett återförsäljaravtal. Artikel 10 i avtalet, vilken har rubriken "APPLICABLE LAW", lyder: "This contract shall be governed by the laws of the International Court of Commerce in Paris, France".

Sedan Grinding väckt talan mot Jungner vid Oskarshamns tingsrätt och yrkat skadestånd under åberopande av avtalet, invände Jungner att tingsrätten inte var behörig och yrkade att talan skulle avvisas.

Jungner anförde: Parterna har genom artikeln 10 avtalat att tvister skall lösas vid forum i annat land än Sverige. Avtalet har upprättats av Grinding. Eventuella oklarheter i avtalet skall därför tolkas till Grindings nackdel. Artikeln i fråga är enligt rubriken en lagvalsklausul, men texten innebär att den också är en forumregel. Av parternas korrespondens före avtalets ingående framgår att Grinding först upprättat ett avtalsförslag med innebörd att tvister skulle lösas i USA enligt lagen i staten Connecticut. Jungner accepterade inte detta, utan krävde i stället att tvister skulle lösas i Sverige enligt svensk lag. I skriftväxling och diskussion mellan parterna före den slutliga lydelsen av artikeln angavs uttryckligen av Grinding att tvist enligt dess uppfattning borde lösas på neutral mark. Därefter formulerade Grinding klausulen i dess nuvarande lydelse. Parterna har således varit överens om att eventuella tvister skulle avgöras på "neutral mark", vilket innebär att forum i Sverige eller USA uteslutits.

Grinding anförde: Avtalet i såväl tidigare som dess slutliga lydelse innehåller inte någon forumbestämmelse. Den ifrågavarande artikeln är en lagvalsklausul, som fått en oklar lydelse. Eftersom inte någon av parterna har någon anknytning till Frankrike eller Schweiz saknas behörigt forum.

Jungner genmälde: Jungner bestrider att det inte skulle finnas en fransk domstol som skulle uppta tvisten om talan väckts i Frankrike. Grinding har att visa att fransk domstol inte accepterar att ta upp den aktuella tvisten.

Oskarshamns tingsrätt (1995-08-04, rådmannen Nils Frödeberg) lämnade avvisningsyrkandet utan bifall.

Tingsrätten anförde i sin bedömning följande.

Av 10 kap. 16 § rättegångsbalken framgår att, om skriftligt avtal slutits om att uppkommen tvist eller framtida tvist angående ett rättsförhållande skall handläggas vid viss domstol ensam, länder det till efterrättelse, om inte annat är stadgat. Frågan är om parterna genom artikeln 10 träffat sådant avtal att svensk domstol inte är behörig.

Innehållet i den ifrågavarande artikeln är något oklart. Rubriken till artikeln samt även textinnehållet ger dock närmast vid handen att denna endast är en lagvalsbestämmelse. Den skriftväxling som föregått avtalet och som åberopats ger inte något säkert stöd för bedömningen av parternas avsikt med klausulen. För att en forumklausul skall äga tillämpning måste krävas att den är klar och otvetydig. Vid angivna förhållanden finner tingsrätten inte att giltig prorogation skett till utländsk domstol. Svensk domstol är därför behörig, varför avvisningsyrkandet skall ogillas.

Jungner överklagade tingsrättens beslut och yrkade att käromålet skulle avvisas.

Grinding bestred ändring.

Göta hovrätt (1996-03-19, hovrättslagmannen Lars Persson, referent, hovrättsrådet Ingemar Sundén och adjungerade ledamoten rådmannen Krister Nordberg) avvisade, med upphävande av tingsrättens beslut, den av Grinding väckta talan.

I sina skäl anförde hovrätten.

Även om den omtvistade avtalsbestämmelsen, Article 10, har rubriken "Applicable law" (tillämplig lag/rätt) och anger tillämplig lag, nämns i bestämmelsen uttryckligen viss fransk domstol, "the International Court of Commerce in Paris, France". Utredningen ger vid handen att vardera parten före avtalets tillkomst motsatte sig att motpartens nationella rätt skulle gälla i avtalsförhållandet och att de enades om att tvister skulle avgöras på en neutral plats ("neutral place"). Hovrätten finner att parterna har avsett att avtala forum för tvister på grund av avtalet och att bestämmelsen uttrycker denna avsikt tillräckligt tydligt för att gälla som s.k. prorogationsavtal.

För det fall Article 10 befinnes innehålla en föreskrift om forum, har Grinding hävdat att den utsedda domstolen - bl.a. med hänsyn till bestämmelsens otydliga avfattning - inte kan förväntas anse sig behörig och att Grinding därför kan komma att helt sakna rättsskydd om käromålet skulle avvisas. Bevisbördan för att hänvisningen till den franska domstolen inte skulle fungera får anses ligga på Grinding, som f.ö. enligt vad Jungner obestritt uppgett har utformat Article 10. Eftersom Grinding inte förebragt någon bevisning till stöd för sitt påstående, kan inte på grund av sagda påstående bortses från forumföreskriften Ej heller eljest finns det grund för att frånkänna densamma verkan.

Med hänsyn till vad som nu anförts finner hovrätten tingsrätten vara obehörig att pröva tvist på grund av parternas avtal. Av Grinding väckt talan skall därför avvisas.

Målnummer Ö 1132/95