RH 1997:127

Fråga om förutsättning för fortsatt företagsrekonstruktion.

P.N. med registrerad firma NL Transport i Malmö ansökte den 7 februari 1997 om företagsrekonstruktion. Malmö tingsrätt beslutade om företagsrekonstruktion den 12 februari 1997.

Malmö tingsrätt (1997-03-05, rådmannen Jörn Jacobsson) beslutade vid borgenärssammanträde den 5 mars 1997 att företagsrekonstruktionen skulle upphöra.

Vid sammanträdet var förutom P.N. några av borgenärerna närvarande, nämligen staten genom Kronofogdemyndigheten i Malmö och Skattemyndigheten i Skåne län, TS-Taxi AB, Sparbanken Sverige AB och Wasa Kredit. Rekonstruktören var också närvarande.

Rekonstruktören anförde bland annat följande: Sedan ansökan om företagsrekonstruktion gavs in till tingsrätten har dels två kontrakt avseende två lastbilar lösts på så sätt att borgenären återtagit lastbilarna och löst P.N. från kontraktet, dels har en annan skuld kvittats. Det pågår vidare förhandlingar om överlåtelse av en gasbil. Om gasbilen säljs finns det förutsättningar för en livskraftig verksamhet. Det krävs att löpande skatter betalas och att man kan komma överens om en avbetalningsplan beträffande förfallna skulder till staten. Av beräkningar i en ny arbetsplan framgår att verksamheten skulle ge ett rörelsenetto på 15 000 kr per månad.

Wasa Kredit anförde att företagsrekonstruktionen inte medförde att Wasa Kredit skulle bli kompenserat för sina fordringar utan bara innebar kapitalförstöring och Wasa Kredit hävdade därför att företagsrekonstruktionen skulle upphöra omedelbart.

Staten anförde att det med hänsyn till Riksskatteverkets instruktioner endast finns mycket begränsade möjligheter att få till stånd en avbetalningsplan för förfallna skatteskulder och med hänsyn till detta och skatteskuldens storlek saknas förutsättningar för företagsrekonstruktion.

Tingsrätten uttalade i sina skäl följande. Staten och Wasa Kredit har motsatt sig att företagsrekonstruktionen får fortsätta. Vidare har staten förklarat att en avbetalningsplan i princip är utesluten beträffande P.N:s skulder till staten. Vid angivna förhållande finner tingsrätten förutsättningar inte föreligga för fortsatt företagsrekonstruktion.

P.N. överklagade till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut och förordna att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta.

Riksskatteverket, TS-Taxi AB och Sparbanken Sverige AB medgav yrkandet. Wasa Kredit bestred ändring. Rekonstruktören anförde att rekonstruktionen borde få fortsätta. I ärendet redogjordes bland annat för åtgärder som vidtagits beträffande gasbilen och en av P.N. leasad limousin.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1997-04-01, hovrättsråden Jan Lindell och Bengt Rosqvist, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lena Berlin) beslutade med ändring av tingsrättens beslut att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta och uttalade i skälen för beslutet följande.

Av handlingarna i hovrätten framgår att Sparbanken beviljat en ny kredit om 80 000 kr till gäldenärens föräldrar, vilket gjort det möjligt att lösa kontraktet med Wasa Kredit avseende limousinen, samt att Wasa Kredit accepterat en försäljning av bilen under förutsättning bland annat att 80 000 kr omgående betalas till bolaget.

Vidare har P.N. uppgett att långt framskridna förhandlingar med en intressent på gasbilen pågår och att Wasa Kredit har full information härom. Wasa Kredit har anfört att någon uppgörelse beträffande denna bil inte nåtts och att bolaget avser att begära handräckning på bilen.

Slutligen har Riksskatteverket anfört att det mot bakgrund av vad P.N. totalt gjort nu framstår som fel att han inte fick chansen att presentera något förslag till uppgörelse med staten.

Med hänsyn till innehållet i den vid borgenärssammanträdet redovisade rekonstruktionsplanen, till vad som enligt nyss sagts förekommit efter tingsrättens beslut och till att staten inte längre motsätter sig en uppgörelse beträffande de förfallna skatteskulderna anser hovrätten att syftet med företagsrekonstruktionen kan antas bli uppnått om rekonstruktionen får fortsätta.

Målnummer Ö 376/97