RH 1997:165

Brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. - Referat nr 5 av totalt 12 hovrättsdomar som meddelats under år 1997 (referat RH 1997:161-172). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering, den av hovrätten bestämda påföljden, och, i förekommande fall, det skadestånd hovrätten utdömt samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: C.A. har under tiden maj 1994 till den 11 januari 1995 vid besök hos T.K. i Halmstad och vid telefonsamtal till henne vid ett stort antal tillfällen på olika sätt hotat att skada eller döda henne. Hans uttalanden har hos T.K. framkallat allvarlig fruktan för hennes personliga säkerhet.

Rubricering: olaga hot (4 kap. 5 § 1st BrB).

Yrkat skadestånd: 18.800 kr, varav 3.800 kr för sveda och värk (medgivet) och 15.000 kr för kränkning.

Påföljd: skyddstillsyn.

Utdömt skadestånd: 18.800 kr, varav 3.800 kr för sveda och värk samt 15.000 kr för kränkning.

Skäl: (Tingsrätten: C.A. är antecknad under ett avsnitt i kriminalregistret. Han har dömts 1990 till villkorlig dom för hot mot tjänsteman, olovlig körning och rattonykterhet. Det olaga hot han nu gjort sig skyldig till har pågått under en lång tid och hoten har uttalats vid upprepade till fällen och har varit av mycket allvarlig beskaffenhet. Brotten har förorsakat T.K. ett stort psykiskt lidande och har inneburit en allvarlig kränkning av hennes integritet och självklara rätt till liv och hälsa. Påföljden kan därför inte stanna vid dagsböter. - Av personutredningen framgår att C.A. bor i Västerås men avser att flytta till Halmstad och där starta restaurangverksamhet eller ta anställning för att vara nära sin son samt att han och T.K. är djupt oense om vårdnaden om sonen och inbegripna i en vårdnadstvist. Frivårdsmyndigheten har ansett att C.A. är i behov av stöd och hjälp av en övervakare för att avhållas från fortsatt brottslig verksamhet och har föreslagit skyddstillsyn. - Tingsrätten delar Frivårdsmyndighetens uppfattning. C.A:s brott är visserligen allvarligt men inte av sådan art att fängelse är påkallat. Påföljden bör därför bestämmas till skyddstillsyn. - Med hänsyn till allvaret i de uttalade dödshoten och omfattningen av det lidande som C.A. tillfogat T.K. har brottet inneburit en sådan kränkning av T.K. att det yrkade beloppet för kränkning, 15.000 kr får anses vara skäligt.)Vad gäller påföljd och skadestånd har det i hovrätten inte framkommit något som föranleder någon annan bedömning än den tingsrätten gjort.