Olaga hot

Att hota någon med en brottslig handling, exempelvis genom att lyfta vapen mot personen. Se kommentaren till 4 kap. 5 § brottsbalken.