RH 1997:24

Under firandet av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag har en person ställt sig högst upp på en kulle väl synlig för deltagarna i festligheten och svängt med en svensk flagga som till största delen bestått av ett vikingahuvud i profil, ett solhjul och en yxa. Förfarandet har ansetts straffbart som förargelseväckande beteende.

Åklagaren väckte åtal mot A.L., född 1980, för förargelseväckande beteende enligt följande gärningsbeskrivning. A.L. har på svenska flaggans dag den 6 juni 1996 kl 11.40 vid Konungens officiella besök på Gammplatsen i Lycksele offentligen betett sig på ett sätt som varit ägnat att väcka förargelse hos allmänheten genom att vifta med en flagga som bestått av en blandning av den svenska flaggan och en målning av ett vikingaansikte samt texten "Valhalla".

A.L. vitsordade att han förfarit på sätt åklagaren påstått, men han bestred ansvar under åberopande av att hans syfte inte var att väcka förargelse. Han uppgav följande. Han är intresserad av fornnordisk mytologi och anser sig vara en s.k. skinnskalle. Flaggan köpte han på en marknad i Lycksele drygt ett år före den nu aktuella händelsen, eftersom han tyckte att den var snygg och symboliserade vikingatiden. Den aktuella dagen begav han sig tillsammans med två kamrater till Gammplatsen i Lycksele där kungen skulle hålla tal. Han ställde sig på en kulle i bakkanten av folksamlingen väl synlig för människorna på platsen. Efter att ha vecklat ut flaggan vevade han med den ovanför huvudet vid tre till fyra tillfällen. Därefter kom en polis och beslagtog flaggan. Han har förståelse för att folk reagerade över flaggan, men han kan inte förstå att de blev förargade. Han anser att flaggan symboliserar vikingatiden och svensk tradition. Han tog med flaggan för att fira nationaldagen.

På åklagarens begäran hölls vittnesförhör med polisen L-A.A. som uppgav att flera personer blivit förargade över A.L:s beteende och att han därför tog ifrån A.L. flaggan och förde densamme från platsen.

Vid tingsrätten hölls syn på flaggan varvid konstaterades att flaggan var cirka 140 x 80 cm och försedd med ett längre skaft. Den utgjorde i grunden en svensk flagga, som i mitten hade försetts med ett tryckt motiv av ett hjälmförsett vikingahuvud i profil samt den underlydande texten "Valhalla". Flaggans yta utgjordes till övervägande del av vikingamotivet.

Lycksele tingsrätt (1996-09-03, tingsfiskalen Johan Palmgren samt nämndemännen Thyra Persson, Hans-Olov Edvinsson och Curt Rudolfsson) dömde A.L. för förargelseväckande beteende till penningböter 500 kr.

Tingsrätten yttrade följande: Med hänsyn till hur fornnordiska symboler av sådan beskaffenhet som den i målet aktuella flaggan har kommit att användas och mot bakgrund av den pågående samhällsdebatten, måste det enligt tingsrättens mening utgöra en allmän uppfattning att sådana symboler starkt förknippas med de värderingar som bl.a. den grupp, som A.L. säger sig tillhöra, anses stå bakom. Ett faktum som A.L., oaktat vad han själv uppgett, måste varit medveten om.

I sammanhanget vill dock tingsrätten klargöra att kriminaliseringen av förargelseväckande beteende under alla omständigheter inte på något sätt är avsedd att fungera så att folk förbjuds att hysa eller ge uttryck för vissa åsikter. Det är således sättet och i vilket sammanhang som det offentliga framförandet sker, som skall kunna göra gärningen brottslig. Uppfattningen om vad som utgör förargelseväckande beteende kan dessutom växla med tidsförhållandena.

I målet är genom A.L:s egna uppgifter, vilka stöds av vad L-A.A. uppgett, klarlagt att han väl synlig för allmänheten och i avsikt att synas ställt sig på en kulle vid Gammplatsen i Lycksele under kungens tal vid kungaparets besök på Sveriges nationaldag och vid ett flertal tillfällen svängt den aktuella flaggan ovanför sitt huvud.

Med hänsyn till vad som framkommit om flaggans beskaffenhet och A.L:s beteende samt med beaktande av i vilket sammanhang gärningen företagits, finner tingsrätten att dennes agerande uppenbart måste tett sig stötande och därigenom varit ägnat att väcka indignation och irritation hos de åhörare som samlats på platsen för att lyssna på kungens tal. En omständighet som också L-A.A. omvittnat och som A.L. måste anses ha varit medveten om. Detta oavsett A.L:s egna värderingar och syfte med att medtaga flaggan vid det aktuella tillfället. Åtalet för förargelseväckande beteende är därför styrkt.

A.L. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Övre Norrland (1997-01-17, hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin, hovrättsrådet Susanne Möller och hovrättsassessorn Agneta Ögren, referent) fastställde tingsrättens domslut.

Hovrätten angav att på flaggan avbildades ett hjälmförsett vikingahuvud i profil, ett solhjul i storleken 10 x 10 cm och en yxa. Vidare fanns texten "Valhalla". Vikingamotivet dominerade helt flaggans yta.

Hovrätten uttalade i skälen följande: Det är ostridigt i målet att A.L. den 6 juni 1996 stått väl synlig på en kulle på Gammplatsen i Lycksele och viftat 3-4 gånger med flaggan. Den dagen firades i Lycksele förutom Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag även stadens 50-års jubileum. För att delta i festligheten hade ett stort antal människor samlats på platsen. Även kungen och drottningen deltog som gäster i firandet.

Att i samband med denna nationella högtid och detta jubileum ställa sig högst upp på en kulle väl synlig för deltagarna i festligheten och svänga med en i hög grad förvanskad svensk flagga på det sätt A.L. gjort är enligt hovrättens bedömning ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Detta måste A.L. ha varit medveten om. Åtalet för förargelseväckande beteende skall därför bifallas.

Målnummer B 262/96