RH 1997:91

Påföljden för sexuellt ofredande - bestående i att en man vid sex tillfällen ringt till för honom okända kvinnor och under falska förespeglingar ställt frågor om kvinnornas sexualliv - har bestämts till fängelse.

Åklagaren yrkade vid tingsrätten ansvar å S.J., född 1962, för - såvitt nu är i fråga - sexuellt ofredande enligt följande. S.J. har under tiden den 4 september 1995 - den 9 februari 1996 ringt hem till sex olika kvinnor och falskeligen påstått att han ringt för Statistiska Centralbyråns räkning. Han har härefter ställt frågor om kvinnornas sexualliv. S.J. har härigenom på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträtt anstötligt mot kvinnorna.

Köpings tingsrätt (1997-02-20, rådmannen Per Kjellsson samt nämndemännen Ruth Johansson, Inger Olofsson och Tommy Pousette) ogillade åtalet för sexuellt ofredande.

Åklagaren överklagade domen och yrkade - såvitt nu är i fråga - att S.J. skulle dömas för sexuellt ofredande i enlighet med åtalet.

S.J. bestred ändring.

Svea hovrätt (1997-09-11, hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Barbro Röst Andreasson, tf hovrättsassessorn Ulrika Bentelius Egelrud samt nämndemännen Ingmarie Stjernberg Forsberg och Helena Hed) ändrade på det sätt tingsrättens dom att S.J. dömdes för sexuellt ofredande i enlighet med åtalet till fängelse en månad.

Hovrätten anförde i sina domskäl i påföljdsfrågan följande. För sexuellt ofredande är föreskrivet böter eller fängelse i högst sex månader. S.J. skall dömas för sexuellt ofredande i sex fall. Genom att under falska förespeglingar uppträda till synes korrekt och professionellt har S.J. avlockat de uppringda kvinnorna, födda mellan åren 1963-1976, att uttala sig om starkt integritetskänsliga frågor. Han har härigenom djupt kränkt dem, de har känt stort obehag och vissa av dem har blivit uppskrämda och rädda. Hovrätten finner brottsligheten vara så allvarlig att påföljden inte kan stanna vid ett bötesstraff. På grund av brottets art finner hovrätten att S.J., vars personliga förhållanden inte föranleder annan bedömning, skall dömas till ett kortvarigt fängelsestraff. Hovrätten bestämmer påföljden till en månads fängelse.

Målnummer B 605/97