RH 1998:105

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 1 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: E.E. anlände den 1 oktober 1997 till Trelleborg med färja från Rostock, Tyskland, med en dragbil och en trailer. Han körde in i den s.k. EU-filen, dvs. den fil som är avsedd för resande utan varor att deklarera. Hans ekipage blev emellertid uttaget för tullvisitation. Vid denna påträffades i lasten 7 999 000 cigaretter. För cigaretterna skulle tull och avgifter ha uppgått till nästan 16 miljoner kr. - Cigaretterna hade förts från Makedonien till Grekland utan att förtullas där.

Rubricering: Försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse tre år och utvisning på tio år.

Skälen: Ett brott mot varusmugglingslagen är enligt förarbetena inte att anse som fullbordat förrän den resande medfört godset genom tullkontrollen och godset därmed kommit ur tullmyndighetens besittning. Varorna är således att anse som införda i riket först när tullkontrollen har passerats. Eftersom E.E. blev stoppad i tullkontrollen är det gods han transporterat i lastbilsekipaget inte i varusmugglingslagens mening att anse som infört i riket. Att E.E. före tullkontrollen passerade en på tullområdet angiven filvalsmarkeringspunkt saknar betydelse för om gärningen är att bedöma som fullbordat brott eller inte. - Med hänsyn till den stora mängden cigaretter och till den tull och de andra avgifter som skulle ha undandragits, om försöket hade lyckats, skall gärningen bedömas som grovt brott. - Med beaktande av att försöksbrottet inte nämnvärt avviker från ett fullbordat varusmugglingsbrott och av brottets svårighetsgrad skall påföljden bestämmas till ett flerårigt fängelsestraff. Det men som E.E. som saknar anknytning till Sverige, kan komma att lida genom att han utvisas får anses vara litet. Utvisningen kan därför endast marginellt påverka straffmätningen. Även om straffvärdet är högt motiverar det emellertid inte ett längre fängelsestraff än tre år.