RH 1998:108

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 4 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 26 oktober 1994 medverkade G.A. till ett försök att från Tyskland via Göteborg smuggla in till Sverige 480 flaskor (336 liter) whisky.

Rubricering: Försök till varusmuggling (1 och 8 §§ varusmugglingslagen och 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd m.m.: Fängelse tre månader, varjämte villkorligt medgiven frihet om tre månader förklarades förverkad.

Skälen: (Tingsrätten: Brottet är inte att anse som grovt. - Med hänsyn bl.a. till gärningens straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.