RH 1998:109

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 5 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 30 januari 1998 försökte G.K. att i Göteborg till Sverige olovligen införa 22 800 liter sprit med en alkoholhalt av minst 96 volymprocent. Skatt skulle ha uppgått till 10 973 640 kr.

Rubricering: Försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse tre år sex månader och utvisning på tio år.

Skäl: De svenska reglerna om straff för olovlig varuinförsel strider inte mot EG-rätten, se RH 1998:1. G.K. skall dömas för försök till grov varusmuggling. Även med beaktande av det men som han lider av utvisningen skall påföljden bestämmas till fängelse i tre år sex månader.