RH 1998:110

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 6 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: (1) Den 22 augusti 1996 underlät F.K. att vid inresa till Sverige via bemannad tullplats i Limhamn anmäla skattepliktig införsel av 68 liter sprit och 210 liter starköl. (2) Den 10 september samma år försökte han att via Limhamn till Sverige olovligen införa 138,6 liter sprit och 132 liter starköl.

Rubricering: Försök till varusmuggling och brott mot privatinförsellagen (1 och 8 §§varusmugglingslagen och 23 kap. 1 § BrB samt 1 och 9 §§ privatinförsellagen).

Påföljd m.m.: Fängelse två månader.

Skälen: Gärningarna är styrkta. Den stora kvantiteten alkoholdrycker som F.K. avsåg att införa den 10 september 1996 ger, särskilt mot bakgrund av den införsel av alkoholdrycker som ägt rum mindre än tre veckor tidigare, vid handen att dryckerna inte varit avsedda för privat bruk. Privatinförsellagen är därför inte tillämplig. Genom att försöka införa till Sverige dryckerna utan tullangivelse har F.K. i stället gjort sig skyldig till försök till varusmuggling. På grund av arten av detta brott skall påföljden bestämmas till fängelse.