RH 1998:111

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 7 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 12 februari 1998 beslagtog tullen i en lagerlokal i Partille 17 560 liter 96-procentig sprit. Partiet, som inte hade tullanmälts, hade anlänt dit dagen före tullens tillslag. A.C. hade där tagit emot lasten och packat om den i pappcontainrar, varje rymmande 400 liter sprit. Därefter började han tillsammans med andra lasta spriten från lagerlokalen till en lastbilcontainer. Spritlasten skulle olagligt föras till Norge.

Rubricering: Olovlig befattning med smuggelgods (6 § varusmugglingslagen och 23 kap. 4 § BrB).

Påföljd m.m.: Fängelse sex månader och utvisning på fem år.

Skälen: (Tingsrätten: Gärningsman är i strikt mening den som utför själva transporten över gränsen in i landet. Medverkansbestämmelserna gör emellertid att även andra kan vara att anse som gärningsmän. - Den som inte är gärningsman kan dömas för medhjälp. En medhjälpare behöver inte delta i hela gärningen men hans främjande åtgärder måste företas innan brottet fullbordats eller i vart fall i omedelbar anslutning till att det fullbordas. Den som inte är att anse som gärningsman eller medhjälpare men som ändå efter det att brottet fullbordats tar befattning med den olovligt införda spriten kan inte dömas för varusmuggling men kan komma att dömas för det särskilda brottet olovlig befattning med smuggelgods. Den som ingår i en organisation på ett sådant sätt att han själv är förfallen till ansvar för varusmuggling som gärningsman kan i det fortsatta hanterandet av godset tekniskt sett även göra sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods men skall då inte dömas även för detta brott. Andra som är honom behjälpliga med sådana åtgärder som kan bestraffas som olovlig befattning med smuggelgods kan emellertid enligt medverkansreglerna dömas för det. - Att det är fråga om en transport som ingår som ett led i en organiserad smuggling är styrkt. - Det är inte visat att A.C. att han var delaktig i en organisation eller i någon föregående planering på ett sådant sätt att det är styrkt att han i samråd med andra låtit införa spritpartiet. Han kan då inte dömas för varusmuggling som gärningsman och inte heller för medhjälp till varusmuggling, eftersom det brottsliga förfarandet som varusmugglingen utgör får anses avslutat innan han blivit delaktig i händelseförloppet. Det brott som då för honom kan bli aktuellt är olovlig befattning med smuggelgods. A.C. har på ett aktivt sätt medverkat i att förvara och dölja godset. Av hans egna uppgifter framgår att han förstått att det var fråga om sprit. Han måste även ha insett att det var fråga om olovligen införd sprit och inte inhemsk sådan. Under alla förhållanden står det klart att det varit helt likgiltigt för A.C. vad det var för slags gods han hanterade och varifrån det kom. För sin delaktighet skall han dömas för olovlig befattning med smuggelgods. - Med hänsyn till brottslighetens art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga. Vid straffets bestämmande skall beaktas det men som A.C. kan komma att lida genom att han utvisas). Hovrätten gjorde samma bedömning i skuldfrågan som tingsrätten. I påföljdsfrågan anförde hovrätten bl.a. följande. Annat är inte styrkt i målet än att A.C. inte utgjort någon del av den organisation som stått bakom spritsmugglingen utan varit tillfälligt anlitad för utförandet av omlastningsarbetet. Med hänsyn till detta är straffvärdet lägre än vad tingsrätten funnit.