RH 1998:114

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 10 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: A.M. försökte den 3 april 1998 på Skavsta flygplats, Nyköpings kommun, utan tullanmälan införa till Sverige 23,3 kg khat som är narkotika.

Rubricering: Försök till varusmuggling (1 och 8 §§ varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse tre månader.

Skälen: (Tingsrätten: Gärningen är av det slaget att ett fängelsestraff är erforderligt. Vid bestämmande av straffets längd bör hänsyn tas till att A.M. inte känt till det i Sverige rådande förbudet mot innehav av khat). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.