RH 1998:115

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 11 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: (1) Den 19 januari 1998 försökte P.A. att utan tullanmälan införa från Danmark till Sverige 16 500 liter spritdrycker. (2) Under tiden den 26 november - den 17 december 1997 införde P.A. vid fyra tillfällen utan tullangivelse till Sverige sammanlagt minst 60 000 liter spritdrycker (dels 96-procentig sprit, dels brukssprit i flaskor).

Rubricering: Försök till grov varusmuggling och grov varusmuggling (3 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse fem år och utvisning på sju år.

Skälen: (1) (Tingsrätten: Åtalet är styrkt. Då det gäller att bedöma brottets svårighetsgrad har åklagaren till stöd för påståendet att brottet varit av samhällsekonomisk farlig art åberopat att de skatter och avgifter som skulle ha undandragits statsverket om brottet hade kommit till fullbordan är betydande. Tingsrätten kan dela denna uppfattning. På grund härav och med beaktande av att försöket till varusmuggling avsett gods av betydande myckenhet och förövats yrkesmässigt är brottet att bedöma som grovt). Hovrätten gjorde ingen annan bedömning. (2) (Hovrätten:) Omständigheterna vid P.A:s transporter visar att fråga varit om organiserad smuggling av stora mängder sprit till ett mycket betydande värde. Brotten är på av åklagaren anförda skäl - smugglingen har avsett gods av betydande myckenhet, förövats yrkesmässigt och varit av samhällsekonomisk farlig art - att anse som grova. - Brottens art och straffvärde föranleder att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Med hänsyn till straffvärdet bör fängelsestraffets längd bestämmas till fem år.