RH 1998:116

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 12 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärning: A.J. försökte den 10 april 1998 utan tullanmälan via Frihamnen i Stockholm införa till Sverige 395 460 cigaretter. Smugglingsförsöket avslöjades vid tullkontroll. Rubricering: Försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse sju månader och utvisning på fem år.

Skälen: (Tingsrätten: A.J. är övertygad om ansvar för grov varusmuggling. Brottets art är sådant att han skall ådömas ett fängelsestraff). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.