RH 1998:119

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 15 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: (1) Den 22 september 1996 införde I.B. tillsammans och i samråd med annan i Helsingborg olovligen till Sverige 8 640 burkar, eller 4 320 liter, starköl. (2) Den 26-27 oktober 1996 införde I.B. i Göteborg olovligen till Sverige 960 liter spritdrycker (whisky) och 4 608 burkar, eller 2 304 liter, starköl. (3) Den 3 november 1996 försökte I.B. i Göteborg olovligen till Sverige införa 1 510 flaskor, eller 1 057 liter, spritdrycker.

Påföljd: Fängelse ett år åtta månader.

Rubricering: Grov varusmuggling och försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Skälen: (Tingsrätten: I.B. har visserligen vid tre tillfällen smugglat, respektive försökt smuggla in betydande mängder öl och sprit till Sverige men enbart därigenom kan det inte anses visat att gärningarna 2 och 3 ingått som ett led i affärsverksamhet. Gärningarna har emellertid avsett betydande mängder och är redan på den grunden att bedöma som grov varusmuggling, respektive försök till grov varusmuggling. Brotten är av sådan art och har sammantagena ett så betydande straffvärde att annan påföljd än ett förhållandevis långvarigt fängelsestraff inte kan komma ifråga). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.