RH 1998:122

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 18 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: L.P. och J.V. försökte vid två tillfällen i Limhamn olovligen införa till Sverige i försäljningssyfte, dels den 13 juni 1997 671 flaskor, eller 470,3 liter, sprit, dels den 26 september 1997 249,2 liter sprit, 80,85 liter starköl och 800 cigaretter..

Rubricering: Försök till varusmuggling (1 och 8 §§varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Personliga förhållanden: J.V. fanns inte i kriminalregistret. L.P. förekom under sex avsnitt. Han hade senast dömts för försök till varusmuggling till fängelse i sex månader den 28 oktober 1996.

Påföljd: L.P: fängelse i fyra månader och J.V. fängelse i sex månader.

Skäl: (Tingsrätten: Med hänsyn till brottens art kan påföljden inte bli annan än fängelse. Tingsrätten skattar straffvärdet till fängelse i sex månader. J.V. bör således ådömas sådan påföljd). Hovrätten fann inte skäl att ändra domen beträffande J.V. Ifråga om L.P. yttrade hovrätten följande. Som tingsrätten har konstaterat skall vid straffets bestämmande i enlighet med 34 kap. 3 § 2 st BrB beaktas att de två i målet aktuella brotten begåtts innan domen av den 28 oktober 1996 börjat verkställas. Däremot föreligger inte en sådan situation att straffmätningen bör påverkas av L.P:s tidigare brottslighet.