RH 1998:123

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 19 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: K.M. försökte den 5 oktober 1998 via Arlanda olovligen införa till Sverige från Tallin 67 000 cigaretter.

Rubricering: Försök till varusmuggling (1 och 8 §§ varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Personliga förhållanden: K.M. förekom under 22 avsnitt i kriminalregistret, främst för förmögenhets- och trafikbrott. Smugglingsförsöket skedde under prövotid efter villkorlig frigivning.

Påföljd: Fängelse tre månader, varjämte villkorligt medgiven frihet om tre månader 12 dagar förklarades förverkad.

Skälen: (Tingsrätten: Vid straffmätningen beaktas att försök till varusmuggling, i detta fall av cigaretter, är ett brott av sådan art att påföljden normalt skall bestämmas till böter eller fängelse. Enligt praxis är påföljden beroende av antalet cigaretter som brottet avser. Gränsen mellan böter och fängelse torde ligga mellan 30 000-40 000 cigaretter, se Georg Stertzel Studier rörande påföljdspraxis m.m. s. 10-8-10. I detta mål har ingivits två hovrättsdomar. Hovrätten över Skåne och Blekinge har i en dom på talan av den tilltalade fastställt underrättens domslut på fängelse en månad för 41 000 cigaretter. Svea hovrätt, avd 9, har för 98 440 cigaretter dömt för grov varusmuggling till minimistraffet för detta brott, fängelse sex månader. - I nu förevarande fall finns inte skäl att frångå normalpåföljden. Tingsrätten bestämmer med hänvisning till redovisningen i det föregående fängelsestraffet för K.M. till tre månader. - Det nu aktuella brottet har begåtts utomordentligt kort tid efter den villkorliga frigivningen och avser liksom den sista domen vinningsbrott. Den villkorligt medgivna friheten skall därför förklaras helt förverkad). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.