RH 1998:17

Synnerliga skäl för fortsatt företagsrekonstruktion har inte ansetts föreligga.

Efter ansökan av Nya Energikontakt-Swedex i Norrköping Aktiebolag (Energikontakt) beslutade Norrköpings tingsrätt den 8 april 1997 om företagsrekonstruktion. Till rekonstruktör utsågs advokaten C.A. Den 8 juli 1997 beslutade tingsrätten att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta. Burmeister & Wain Energi A/S (Burmeister) kom därefter in med en begäran om att företagsrekonstruktionen skulle upphöra, vilket bl.a. rekonstruktören, Energikontakt och ett antal borgenärer motsatte sig. Förhållandena i målet var väsentligen att det vid tiden för företagsrekonstruktionen inte bedrevs någon aktiv verksamhet i Energikontakt, att bolagets huvudsakliga tillgång var en tvistig fordran gentemot Burmeister, och att det arbete rekonstruktören lade ner i allt väsentligt syftade till att driva in fordringen mot Burmeister för att därefter kunna träffa en uppgörelse med övriga borgenärer. Bland annat var det vid tidpunkten för tingsrättens beslut aktuellt att inleda ett skiljeförfarande.

Norrköpings tingsrätt (1997-10-07, hovrättsassessorn Ulf Grimsborn) beslutade att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta och anförde:

Enligt 4 kap. 8 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion kan tingsrätten var tredje månad ompröva frågan huruvida beslutad företagsrekonstruktion skall bestå. Efter rättens ursprungliga beslut krävs för förlängning av förfarandet efter tre månader särskilda, och därefter synnerliga skäl för att rekonstruktionen skall få fortgå. Företagsrekonstruktionen får dock inte pågå under längre tid än sammanlagt ett år, om inte ackordsförhandling har beslutats.

Vad som menas med synnerliga skäl har inte närmare angetts i lagen eller dess förarbeten. Tingsrätten har således att efter beaktande av samtliga omständigheter i ärendet göra en skälighetsbedömning. Tingsrätten konstaterar därvid att gäldenären har en icke obetydlig fordran på Burmeister, vilken numera är föremål för skiljeförfarande, varför Burmeister synes ha ett stort intresse av att de facto förhindra en sakprövning av tvisten genom gäldenärens försättande i konkurs. Tingsrätten noterar vidare att Nordbanken och staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Norrköpingskontoret och Skattemyndigheten i Östergötland, rättsenheten, har motsatt sig att företagsrekonstruktionen upphör.

Vid övervägande av samtliga omständigheter i ärendet finner tingsrätten att synnerliga skäl föreligger för att låta företagsrekonstruktionen bestå ytterligare tre månader. Burmeisters begäran om att rekonstruktionen skall upphöra lämnas således utan bifall.

Burmeister överklagade tingsrättens beslut och yrkade att företagsrekonstruktionen skulle upphöra. Bolaget gjorde därvid gällande bl.a. att Energikontakt hade utnyttjat rekonstruktionsförfarandet i det otillbörliga syftet att utan risk kunna driva process mot en av bolagets största borgenärer. Eftersom Energikontakt inte bedrev någon verksamhet fanns det enligt Burmeister inte heller någon verksamhet att rekonstruera. Därmed ansåg Burmeister att det saknades en nödvändig grundförutsättning för företagsrekonstruktion. Även om det uppgivna rekonstruktionssyftet skulle anses acceptabelt hävdade Burmeister att rekonstruktionen under inga omständigheter kunde lyckas inom den ettårsfrist som stadgas i lagen om företagsrekonstruktion.

Rekonstruktören anförde för sin del bl.a. följande: Energikontakt bedriver verksamhet i enlighet med bolagsordningen. I denna verksamhet ingår att indriva tvistiga fordringar. Energikontakt kommer inom kort att inge en stämningsansökan mot Burmeister. Det är därför angeläget att företagsrekonstruktionen får fortsätta. Han har för avsikt att, så snart ett rättsligt förfarande igångsatts, ånyo ta kontakt med samtliga borgenärer för att med dem åstadkomma en ackordsuppgörelse varigenom de avvaktar med sina betalningskrav tills tvisten slutligen avgjorts. Han bedömer att borgenärerna kommer att vilja medverka härtill, eftersom en domstolsprövning av tvisten är borgenärernas enda möjlighet att få betalning för de fordringar man har hos Energikontakt.

Göta hovrätt (1997-12-02, hovrättsråden Göran Olsson och Mats Lundeholm, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Anders Nauclér) förordnade att företagsrekonstruktionen skulle upphöra och anförde bl.a. följande:

En företagsrekonstruktion är avsedd att vara ett snabbt förfarande. Enligt huvudregeln skall företagsrekonstruktionen pågå under tre månader. Det krävs för förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader att särskilda skäl härför föreligger. För att företagsrekonstruktionen skall förlängas med ytterligare tre månader krävs att synnerliga skäl härför föreligger. Företagsrekonstruktionen får inte pågå under längre tid än ett år om inte ackordsförhandlingar beslutats.

Det är i ärendet utrett att rekonstruktionsplanen för Energikontakts verksamhet består i försök att driva in den fordran bolaget anser sig ha å Burmeister samt att inleda ackordsförhandlingar med borgenärerna. Under den period överstigande sju månader som företagsrekonstruktionen av aktuellt bolag har pågått har rekonstruktionen i det närmaste uteslutande varit inriktad på lösande av tvisten mellan Burmeister och Energikontakt. Försök till förlikning och att få till stånd ett skiljeförfarande har redan misslyckats och nu återstår process vid allmän domstol som en sista utväg. Det framstår som tveksamt om lagen om företagsrekonstruktion över huvud taget omfattar tvistlösning av nu aktuellt slag. Oavsett hur därmed förhåller sig föreligger inte synnerliga skäl att låta förfarandet pågå ytterligare tid. Rekonstruktionen av Energikontakts verksamhet skall därför upphöra. Målnummer ÖÄ 1384/97