RH 1998:33

Särskilda skäl att bevilja rättshjälp i mål om äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor har inte ansetts föreligga då saken inte är mera komplicerad än att den kan komma att lösas med en biträdesinsats som inte överstiger fem timmars arbete inklusive rådgivning i två timmar.

S.E. ansökte i mål om äktenskapsskillnad m.m. om rättshjälp.

Malmö tingsrätt (1998-01-20, hovrättsassessorn Michael Cervin) yttrade i beslut följande.

Rättshjälp får enligt 11 § rättshjälpslagen (1996:1619) beviljas endast när det föreligger särskilda skäl i angelägenhet som gäller äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor. Sådana skäl föreligger inte. Tingsrätten avslår därför S.E:s ansökan om rättshjälp.

S.E. överklagade beslutet och yrkade bifall till sin ansökan om rättshjälp. Hon anförde därvid följande. Hon har i stämningsansökan yrkat att tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad. Hon har vidare yrkat att rätten förordnar att makarnas barn skall bo hos henne och att hon skall få bo kvar i makarnas gemensamma bostad. Hennes make har motsatt sig hennes krav angående boendet. Målet är därmed tvistigt varför det föreligger särskilda skäl för att bevilja rättshjälp.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-03-12, hovrättsråden Jan Lindell och Jan E Ohlsson samt adjungerade ledamoten rådmannen Björn Molin, referent) fastställde tingsrättens beslut och yttrade följande.

I en angelägenhet som rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor får enligt 11 § rättshjälpslagen (1996:1619) rättshjälp beviljas endast när det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan enligt förarbetena vara att förhållandena är mera komplicerade än normalt och att saken därför kräver en större biträdesinsats än vad som motsvaras av den tidigare äktenskapsskillnadstaxan för mål med betänketid, dvs mer än fem timmars arbete inklusive rådgivning i två timmar (prop. 1996/97:9 s. 137 f och 210).

Det framgår inte av vad S.E. anfört att saken är mera komplicerad än att den - även om det föreligger tvist - kan komma att lösas med en biträdesinsats som håller sig inom den ovan angivna ramen. Särskilda skäl för beviljande av rättshjälp föreligger därför för närvarande inte.

Målnummer Ö 246/98