RH 1998:66

Rättshjälp har beviljats sedan makar som ansökt om gemensam äktenskapsskillnad och gemensam vårdnad om barn därefter har blivit oense i vårdnadsfrågan.

Sedan J-C.R. och hans hustru ansökt om gemensam äktenskapsskillnad, avslog Stockholms tingsrätt (1998-01-14, tingsnotarien Karin Nordborg) J-C.R:s begäran om rättshjälp.

Tingsrätten yttrade bl.a. följande. Rättshjälp får beviljas i angelägenhet som rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor endast när det finns särskilda skäl. Detta gäller särskilt äktenskapsskillnader som inte är tvistiga. För det fall målet ändå kräver omfattande biträdesinsatser t.ex. på grund av att förhållandena är komplicerade kan dock rättshjälp beviljas. J-C.R. har angivit att det föreligger särskilda skäl att få rättshjälp eftersom målet i grunden är tvistigt vad gäller vårdnaden om makarnas gemensamma barn men att makarna för närvarande har enats om gemensam vårdnad. Av handlingarna i målet kan inte utläsas att förhållandena är sådana att saken inte kan lösas med en normal biträdesinsats för denna typ av mål, dvs en insats som motsvaras av taxan vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan. Särskilda skäl föreligger således inte och ansökan om rättshjälp lämnas utan bifall.

J-C.R. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bevilja honom rättshjälpen.

Svea hovrätt (1998-01-28, hovrättsråden Hans Palmcrantz, Ingemar Rexed och Ingemar Korfitsen, referent) biföll J-C.R:s överklagande och uttalade i skälen följande.

J-C.R. har anfört bl.a. följande. Han och hans hustru inkom med en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad enligt vilken den gemensamma vårdnaden om parternas två barn skulle bestå. I början av november 1997 lät hustrun, genom sitt ombud, meddela att hon hade för avsikt att begära ensam vårdnad om barnen. Han talar dålig svenska och är i behov av ombud. Han önskar att den gemensamma vårdnaden skall bestå, men för det fall detta inte är möjligt har han för avsikt att för egen del yrka ensam vårdnad om sonen. Kontakt har tagits mellan hustruns ombud och hans ombud. Ambitionen är att söka lösa den uppkomna tvisten.

Av handlingarna framgår att parterna numera är oeniga i vårdnadsfrågan. På grund härav får målet antas kräva en mer omfattande biträdesinsats än vad som är normalt i mål om äktenskapsskillnad. Med hänsyn härtill finner hovrätten att det föreligger särskilda skäl att bevilja J-C.R. rättshjälp.

Målnummer Ö 308/98