RH 1998:79

Bolag som överlåtit sin rörelse och inte längre aktivt utövar näringsverksamhet är inte att betrakta som näringsidkare och omfattas därför inte av lagen om företagsrekonstruktion.

Svecia Screen Printing Systems Aktiebolag (Svecia) ansökte om företagsrekonstruktion vid Huddinge tingsrätt.

Huddinge tingsrätt (1998-11-11, rådmannen Klas Widström) lämnade Svecias ansökan om företagsrekonstruktion utan bifall och anförde bl.a. följande.

Av den nu ingivna ansökan framgår bl.a. följande. Svecia är i behov av en finansiell rekonstruktion såväl i form av tillskott av nytt kapital som en nedsättning av skulderna, antingen i form av en frivillig överenskommelse med berörda borgenärer eller ett offentligt ackord. Förutom en finansiell rekonstruktion är rörelsen i Svecia i behov av en affärsmässig rekonstruktion som avser främst förhållandet till Svecias leverantörer för att minska kostnaderna för tillverkning. Svecia har nyligen överlåtit sin rörelse till ett nybildat bolag. Överlåtelsen omfattar samtlig förlagsegendom i Svecia jämte pantsatt egendom. I överlåtelsen ingår också övertagande av all personal och avtal nödvändiga för den fortsatta driften. Som vederlag har köparen övertagit betalningsansvaret för skulder i Svecia som säkerställts med företagshypotek samt med panträtt i den överlåtna egendomen. Överlåtelsen har skett på sådant sätt att transaktionen inte skall kunna bli föremål för återvinning eller i övrigt kunna ifrågasättas av Svecias borgenärer. Avtalet innebär vidare rätt för Svecia att återköpa rörelsen för det fall en företagsrekonstruktion kan genomföras.

Enligt 6 § lagen om företagsrekonstruktion krävs, förutom att gäldenären är illikvid, att det finns skälig anledning anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Det finns ingen anledning ifrågasätta Svecias uppgift om illikviditet.

Prognosen om utsikterna för att en företagsrekonstruktion skall bli lyckosam är avsedd bl.a. att hindra missbruk av förfarandet (se prop. 1995/96:5 s. 180). Den nyligen vidtagna åtgärden att överlåta rörelsen i Svecia innebär de facto att det som finns kvar i Svecia är skulder till oprioriterade fordringsägare och en villkorad option att återköpa den överlåtna rörelsen. Överlåtelsen medför dessutom att en rekonstruktör skulle vara beskuren sina möjligheter att under en företagsrekonstruktion ha inflytande över bolagets verksamhet. Detta inflytande för rekonstruktören syftar, förutom borgenärsskydd, till en reell möjlighet för honom eller henne att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa vidare livskraftig verksamhet. På grund av det nu anförda och då Svecia under 1997 varit föremål för företagsrekonstruktion finner tingsrätten att det saknas skälig anledning anta att syftet med företagsrekonstruktion kan uppnås.

Svecia överklagade tingsrättens beslut och yrkade bifall till sin ansökan om företagsrekonstruktion.

Svea hovrätt (1998-11-27, hovrättslagmannen Bengt Sjögren, hovrättsrådet Anders Holmstrand och t.f. hovrättsassessorn Kirsten Dieden, referent) lämnade överklagandet utan bifall och anförde följande.

Enligt 1 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion är lagen tillämplig på näringsidkare.

Svecia har uppgett att dess rörelse - inklusive samtlig förlagsegendom och pantsatt egendom, all personal och avtal nödvändiga för driften - överlåtits till ett nybildat bolag. Det framgår vidare av Svecias balansräkning per den 31 oktober 1998 att det finns varken anläggnings- eller omsättningstillgångar i bolaget.

Någon aktiv näringsverksamhet utövas således inte längre i Svecia. Därmed är Svecia inte att betrakta som näringsidkare och omfattas därför inte av lagen om företagsrekonstruktion (jfr prop. 1995/96:5 s. 171). Det sökta förfarandet kan då inte komma till stånd.

Målnummer ÖÄ 5193/98