RH 1999:143

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 1 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: (1) R.T. försökte den 28 december 1996 i Landskrona misshandla J.Å. genom att rikta ett slag mot denne med ett knogjärn. Slaget träffade inte J.J. därför att denne duckade utan en tredje person, T.K. som fick skrapsår i pannan och en blodutgjutning. Innehavet av knogjärnet var olovligt. (2) Den 2 maj 1997 misshandlade R.T. makarna B. (svåger) och E.Å. efter att ha uppmanats att lämna deras bostad genom att tilldela B.Å. ett slag i ansiktet så att han föll omkull och slog sig och därefter sparka honom på benet och genom att kasta omkull E.Å. så att hon slog knän och armbågar. R.T. hotade makarna Å med att han skulle misshandla och döda dem. Vid samma tillfälle slog han sönder en lampa samt skadade möbler och annat genom att kasta eller slå med stolar. (3) Sedan R.T. under en taxifärd i Helsingborg under natten mot den 28 april 1997 på grund av sitt aggressiva uppträdande anmodats att lämna taxibilen, lyfte han kniv mot föraren och hotade att misshandla denne om han inte fortsatte körningen. Föraren kände sig tvingad att fortsätta men lyckades, när han stannade för rött ljus, ta sig ur bilen och fly. R.T. körde då själv taxibilen till den plats som han hade begärt körningen till. Bilen påträffades sedan av polis.

Rubricering: Olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen.

Personliga förhållanden: R.T. hade tidigare dömts för brott, år 1987 för tillgrepp av fortskaffningsmedel och trafikbrott till villkorlig dom och den 17 augusti 1994 för olaga hot till villkorlig dom.

Tingsrätten: Fängelse fyra månader. Skäl. Brottslighetens art i förening med att det inte framkommit sådana omständigheter om R.T:s person som utgör skäl för att frångå normalpåföljden.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Alternativ påföljd: fängelse fyra månader. Skäl. Den brottslighet som R.T. har gjort sig skyldig till är – särskilt med tanke på att vissa av brotten bestått i att han har rest vapen mot en person som befunnit sig i en skyddslös belägenhet – av sådan art att starka skäl talar för att påföljden bestäms till fängelse. Vad som framkommit i hovrätten om R.T:s levnadsomständigheter ger vid handen att han numera lever under ordnade förhållanden och påtagligt har minskat sin alkoholkonsumtion. I fråga om R.T. kan det inte längre anses föreligga något behov av övervakning. Den brottslighet som han tidigare har gjort sig skyldig till ligger relativt långt tillbaka i tiden och han har såvitt känt inte begått nya brott efter tingsrättens dom. Med hänsyn härtill saknas särskild anledning befara att R.T. kommer att återfalla i brott. Med hänsyn till vad som ovan anförts om brottslighetens art och den närmare karaktären av vissa av brotten kan villkorlig dom komma i fråga endast om den förenas med ett sådant skärpande moment som en föreskrift om samhällstjänst innebär.