RH 1999:19

En styrelse i en samfällighesförening utgör föreningens verkställande organ men är i sig inte en juridisk person och kan inte vara part i rättegång.

G.S. ansökte vid tingsrätten, fastighetsdomstolen, om stämning mot styrelsen för en samfällighetsförening med yrkande att styrelsen skulle förpliktas utge skadestånd till henne.

Tingsrätten utfärdade stämning i målet med styrelsen som svarande. Stämningen delgavs med en styrelseledamot.

Nyköpings tingsrätt, fastighetsdomstolen (1997-09-24, lagmannen Karl Fogelkvist) ogillade käromålet i viss del samt avvisade det på grund av res judicata i övrigt. G.S. förpliktades ersätta styrelsen dess rättegångskostnader.

G.S. överklagade domen och yrkade att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, skulle bifalla käromålet. Ersättning yrkades för rättegångskostnaderna i hovrätten.

Svea hovrätt (1999-02-26, hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring samt hovrättsråden Kristina Boutz och Dag Forsselius, referent) undanröjde tingsrättens dom och avvisade G.S:s talan med följande motivering.

En styrelse i en samfällighetsförening utgör föreningens verkställande organ men är i sig inte en juridisk person och kan inte vara part i rättegång. Tingsrätten har alltså förfarit felaktigt genom att utfärda stämning mot styrelsen och meddela dom med denna som svarandepart. Felet är sådant som avses i 50 kap. 26 § rättegångsbalken, jämförd med 59 kap. 1 § första stycket 1 samma balk. Den överklagade domen skall alltså undanröjas i sin helhet. Eftersom tingsrätten inte varit behörig att uppta G.S:s talan till prövning, skall målet inte återförvisas till tingsrätten utan skall hennes talan avvisas. Det följer av 50 kap. 29 § första stycket rättegångsbalken. Frågan om rättegångskostnad kan inte prövas i detta mål.

Målnummer T 1293/97