RH 1999:6

När en tingsrätt skall avgöra om en tvist angående vårdnad om barn är väckt vid rätt domstol är 10 kap. 18 § rättegångsbalken tillämplig.

G.S. väckte vid Borås tingsrätt talan mot D.M. med yrkande att han skulle tillerkännas ensam vårdnad om parternas gemensamma barn J.

Borås tingsrätt (1998-09-03, rådmannen Jörgen Kvist) avvisade G.S:s talan på följande skäl.

Enär barnet har sitt hemvist i USA är Stockholms tingsrätt rätt forum. Vid sådant förhållande är Borås tingsrätt obehörig att ta upp målet till prövning. G.S:s talan skall därför avvisas.

G.S. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle fastställa att Borås tingsrätt var rätt forum samt undanröja avvisningsbeslutet och återförvisa målet.

Hovrätten för Västra Sverige (1998-10-30, hovrättslagmannen Hans Frennered, hovrättsrådet Ella Nyström och hovrättsassessorn Elisabeth Wass, referent) undanröjde avvisningsbeslutet och återförvisade målet till tingsrätten med följande motivering.

I bestämmelsen i 6 kap. 17 § första stycket föräldrabalken regleras vilken domstol som skall ta upp frågor om bl.a. vårdnad. När en domstol enligt denna bestämmelse skall avgöra om en tvist är väckt vid rätt domstol är föreskrifterna i 10 kap. 18 § rättegångsbalken tillämpliga (se Fitger, Rättegångsbalken I s. 10:54, och Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge s. 155). Detta innebär att en domstol skall pröva sin behörighet endast efter invändning eller när svaranden har uteblivit eller underlåtit att inkomma med svaromål. I det överklagade beslutet har tingsrätten inte beaktat dessa bestämmelser, varför tingsrättens beslut skall undanröjas och målet visas åter till tingsrätten.

Målnummer Ö 1841/98