RH 2000:57

En person, som hade ådömts skyddstillsyn och genom en senare dom ådömts s.k. fortsatt skyddstillsyn, misskötte sig. Tingsrättens beslut att undanröja den fortsatta skyddstillsynen - och inte skyddstillsynen enligt den tidigare domen - ansågs felaktigt.

Genom en dom den 20 januari 1999 av Stockholms tingsrätt dömdes M.L. för våld mot tjänsteman m.m. till skyddstillsyn jämte fängelse i två månader. Skyddstillsynen förenades med en särskild föreskrift om skyldighet för M.L. att underkasta sig den vård eller behandling i alkoholavvänjande syfte som frivårdsmyndigheten fann erforderlig. Vidare dömdes han av tingsrätten genom en dom den 6 april 2000 för försök till misshandel m.m., varvid tingsrätten förordnade att den tidigare ådömda skyddstillsynen skulle avse även de nya brotten. Tingsrätten, som även förordnade att skyddstillsynen skulle förenas med en särskild behandlingsplan - s.k. kontraktsvård - samt att prövotiden skulle förlängas med ett år och övervakningstiden förlängas till den 1 maj 2000, angav i domslutet att påföljden skulle ha bestämts till fängelse i fyra månader, om fängelse i stället hade valts som påföljd.

Vederbörande övervakningsnämnd anmälde till åklagaren att M.L. allvarligt hade åsidosatt sina skyldigheter enligt "domen på skyddstillsyn, senare förenad med behandlingsplan", och begärde att åklagaren skulle föra talan om "påföljdens undanröjande och bestämmande av annan påföljd". Åklagaren förde talan vid tingsrätten om undanröjande av skyddstillsyn. Han redovisade därvid inte vad M.L. hade ådömts genom domen den 20 januari 1999 men angav att denne genom domen den 6 april 2000 hade dömts till s.k. fortsatt skyddstillsyn förenad med kontraktsvård och att det alternativa fängelsestraffet hade bestämts till fyra månader. Åklagaren yrkade att "den M.L. ådömda påföljden undanröjs och att påföljden bestäms till fängelse".

Stockholms tingsrätt (2000-05-24, tingsfiskalen Anne Wikkelsö samt nämndemännen Margot Falkenberg, Bror Alenius och Bert-Ove Pettersson) undanröjde domen den 6 april 2000 "såvitt avser påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan" och dömde M.L. till fängelse i fyra månader.

M.L. överklagade tingsrättens beslut av den 24 maj 2000 och yrkade att hovrätten i första hand skulle ogilla åklagarens talan om undanröjande av skyddstillsynen och därvid låta skyddstillsynen kvarstå utan att vara förenad med någon behandlingsplan samt i andra hand sätta ned fängelsestraffet. Åklagaren bestred ändring.

Svea hovrätt (2000-07-20, hovrättsråden Göran Rosenberg och Karl Bergkvist, referent, samt tf. hovrättsassessorn Jonas Pontén) undanröjde tingsrättens beslut och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

I sin motivering anförde hovrätten följande.

Av 28 kap.8 och 9 §§brottsbalken följer att allmän domstol under närmare angivna förutsättningar kan undanröja en tidigare ådömd skyddstillsyn, på grund av misskötsamhet från den dömdes sida, och bestämma en annan påföljd för brottet. Även om det genom en senare dom har förordnats om fortsatt skyddstillsyn, dvs. att skyddstillsynen skall avse även nya brott - vare sig skyddstillsynen genom den senare domen har förenats med någon särskild föreskrift, t.ex. särskild behandlingsplan såsom i förevarande fall, eller inte, skall misskötsamhet från den dömdes sida bedömas i förhållande till vad som åligger honom till följd av den förstnämnda domen på skyddstillsyn. Om domstolen beslutar att undanröja skyddstillsynen, skall således påföljdsbestämningen enligt den förstnämnda domen i den delen undanröjas, vilket medför att även förordnandet om fortsatt skyddstillsyn enligt den senare domen undanröjs. Den nya påföljd som domstolen har att bestämma, skall därvid omfatta även brotten enligt den senare domen.

Hovrätten anser att det överklagade beslutet får uppfattas så att tingsrätten inte har undanröjt skyddstillsynen enligt domen den 20 januari 1999 utan undanröjt endast påföljdsbestämningen enligt domen den 6 april 2000. Mot bakgrund av det nyss anförda anser hovrätten att ett sådant beslut inte lagligen har kunnat meddelas. Tingsrättens beslut skall därför undanröjas och målet återförvisas.

Målnummer Ö 4493-00