RH 2000:85

Förare har framfört viss fordonskombination trots att han saknade behörighet till det. Föraren har frikänts på grund av att han inte hade uppsåt i fråga om sin bristande behörighet.

Åklagaren åtalade P-O.S. för olovlig körning med följande gärningspåstående: P-O.S. förde den 4 augusti 1999 personbilen BUR 049 till vilken kopplats släpfordonet BLC 187 vid E 6 vid Bäckebolsmotet i Göteborg utan att vara berättigad till det, eftersom hans körkort AB inte gav behörighet att föra sådan fordonskombination.

P-O.S. vitsordade de faktiska omständigheterna men förnekade brott på den grund att han trott sig vara behörig att köra. Han uppgav i huvudsak följande: Han har haft den i målet aktuella bilen sedan 1995. Det är en stor bil av märket Chrysler Voyager, av en modell som brukar benämnas "van", som är registrerad på honom men nästan enbart används av hans hustru. Släpvagnen lät han en vän köpa i juni 1999 och även den är registrerad på P-O.S. Släpvagnen köptes för att familjens i maj 1999 inköpta båt skulle fraktas mellan Stockholm och sommarstället på Marstrand. Registreringshandlingarna för både släpvagn och Chrysler finns i hans ägo, men han har inte tittat på dem. Han är väl medveten om att det med hans körkortsbehörighet inte är tillåtet att köra en fordonskombination vars vikt överstiger 3,5 ton. Han var dock inte medveten om vikten på varken bilen eller släpvagnen. Den gode vännen som köpte släpvagnen installerade även en dragkrok på Chryslern. P-O.S. har frågat vännen om det var tillåtet att köra fordonskombinationen med ett körkort med AB-behörighet, vilket vännen sade att det var. P-O.S. har dock inte på annat sätt kontrollerat denna uppgift. Han körde fordonskombinationen från Stockholm till Marstrand och var på väg tillbaks till Stockholm när han stannades av polisen. De gånger han tidigare har kört en liknande fordonskombination har han hyrt vagnen. Han tror att han vid dessa tillfällen har kontrollerat att han har varit berättigad att köra.

Göteborgs tingsrätt (2000-02-08, tingsnotarien Rosmarie Bengtsson samt nämndemännen Sonja Sonevska, Ann-Britt Svensson och Maritha Rang) dömde P-O.S. för olovlig körning.

Tingsrätten fann visat att P-O.S. kört en fordonskombination för vilken han saknade tillstånd och anförde vidare i domskälen följande.

För att P-O.S. skall kunna fällas till ansvar fordras dock att han har haft uppsåt i fråga om den bristande behörigheten. Ett påstående om att någon trott sig vara berättigad att framföra viss fordonskombination trots att så inte var fallet kräver enligt praxis särskilda omständigheter för att förtjäna tilltro. Enligt P-O.S:s egna uppgifter har han varit medveten om den begränsning om 3,5 ton som finns för att föra en fordonskombination. Han har trots detta förlitat sig enbart på en väns uppgifter avseende tillåtligheten att föra ifrågavarande fordonskombination. Detta kan inte anses vara tillräckligt. Det måste anses ha ålegat honom att ta reda på vikten av den aktuella fordonskombinationen, till exempel genom att kontrollera den angivna vikten på de av honom innehavda registreringsbevisen. Det finns inte heller någon omständighet i övrigt som kan frita P-O.S. från ansvar. Han skall därför fällas till ansvar för olovlig körning.

P-O.S. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2000-09-05, hovrättsråden Ella Nyström och Eva Ahlquist, referent, samt hovrättsassessorn Christer Ranch) ogillade, med ändring av tingsrättens dom, åtalet.

I domskälen anförde hovrätten: Som tingsrätten angett krävs för att P-O.S. skall kunna fällas till ansvar för olovlig körning att han haft uppsåt i fråga om att han inte var behörig att föra den aktuella fordonskombinationen. Hovrätten finner att P-O.S:s uppgift att han trodde att han var berättigad att köra fordonskombinationen med hänsyn till omständigheterna inte kan lämnas utan avseende. Det saknas anledning att anta att han skulle ha kört den om han hade insett att han inte hade behörighet till det. Åtalet skall således ogillas.

Målnummer B 1764-00