RH 2001:21

Jämkning av rättshjälpsavgift bör endast undantagsvis avse kostnader som uppkommit före det att ansökan om jämkning gjorts.

I ett mål vid Malmö tingsrätt yrkade J.I. ersättning enligt lönegarantilagen med visst belopp. Tillsynsmyndigheten bestred käromålet. Genom beslut den 11 februari 1999 beviljades J.I. rättshjälp i målet och den procentsats efter vilken rättshjälpsavgift skulle beräknas bestämdes till 40 procent och baserades på en uppgiven årsinkomst om 240 000 kr. Tingsrätten lämnade den 1 november 1999 käromålet utan bifall. J.I. överklagade tingsrättens dom. Sedan skriftväxlingen avslutats och målet utsatts till huvudförhandling återkallade J.I. sitt överklagande. I samband härmed yrkade han att rättshjälpsavgiften skulle jämkas nedåt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2000-12-18, hovrättsråden Roberth Nordh och Boel Havelius samt hovrättsassessorn Katarina Kölfors, referent) lämnade - såvitt nu är av intresse - J.I:s yrkande om jämkning av rättshjälpsavgiften utan bifall. I skälen anfördes följande. Enligt 24 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) får jämkning av rättshjälpsavgiften ske efter vad som är skäligt, om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan rättshjälpsärendet har avslutats. Jämkning till en lägre procentsats eller till noll kan enligt nämnda lagrums tredje stycke endast avse avgift som ännu inte har betalats.

J.I. har anfört att han sedan våren 1999 har varit sjukskriven, först på halvtid och sedan augusti 1999 på heltid, att han sedan april 2000 är sjukpensionerad med en pension om 12 000 kr per månad samt att han ännu inte har haft möjlighet att betala tidigare beslutad avgift.

I vart fall i samband med att J.I. beviljades sjukpension, dvs. i april 2000, får hans ekonomiska underlag anses ha förändrats väsentligt i jämförelse med hans ekonomiska förhållanden vid tidpunkten för ansökan om rättshjälp. Så till vida föreligger förutsättningar att jämka hans rättshjälpsavgift. Fråga är då om jämkning framstår som skälig med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

J.I. har - samtidigt som han ansökt om jämkning av rättshjälpsavgiften - återkallat sitt överklagande. Några ytterligare rättshjälpskostnader i målet kan inte beräknas uppkomma. Ett beslut om jämkning kommer därmed att avse endast redan upparbetade kostnader.

Enligt 25 § rättshjälpslagen skall rättshjälpsavgift fortlöpande betalas till rättshjälpsbiträdet allteftersom kostnader uppstår. För att inte den som underlåter att erlägga avgift i rätt tid skall försättas i ett bättre läge än den som fortlöpande fullgör sin betalningsskyldighet bör, med hänsyn till förbudet mot jämkning av redan erlagd avgift, jämkning endast undantagsvis avse kostnader som uppkommit före det att ansökan om jämkning gjorts (jfr. prop. 1996/97:9 s. 163 och 215 f). Särskilda skäl att medge J.I. jämkning av rättshjälpsavgiften för förfluten tid föreligger inte. Hans yrkande i denna del skall därför lämnas utan bifall.

Målnummer T 501-99