RH 2001:79

Påföljd för grovt vapenbrott.

Åklagaren åtalade M.W. för grovt vapenbrott och påstod följande. M.W. har under en period om sex månader med hjälp av sitt tillstånd till handel med skjutvapen skaffat och därefter med förtjänst sålt 21 grovkalibriga handeldvapen och 1 350 skarpa patroner till en person som inte hade rätt att inneha sådan egendom. Denne köpare har överlåtit vapnen vidare för användning inom kriminella kretsar, vilka överlåtelser M.W. efter de inledande försäljningarna förstått skulle ske.

Mölndals tingsrätt (2001-09-20, rådmannen Klaus Bärthel samt nämndemännen Gunborg Hermansson, Anne Marie Johansson och Allan Andersson) dömde M.W. för grovt vapenbrott till fängelse i tre år.

Såvitt avsåg påföljden anförde tingsrätten följande.

Grovt vapenbrott är ett brott av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Tingsrätten anser att påföljden med hänsyn till omfattningen av de olagliga vapenaffärerna skall bestämmas till fängelse tre år.

M.W. överklagade domen och yrkade att straffet skulle sättas ned.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2001-11-15, hovrättslagmannen Sigvard Helin, hovrättsrådet Åke Thimfors, tf. hovrättsassessorn Sonja Huldén samt nämndemännen Egon Rydén och Saima Sjörén) fastställde tingsrättens domslut. I domen anförde hovrätten sammanfattningsvis följande.

Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att någon annan påföljd än fängelse inte kan väljas och antecknar vid prövningen av frågan om straffets längd följande.

M.W:s vapenhantering har utgjort en stor fara för en större grupp av människor; enligt vad utredningen ger vid handen har flera av vapnen förekommit i samband med mycket allvarlig brottslighet.

Med hänsyn till anförda omständigheter finner hovrätten att M.W:s brott har ett så högt straffvärde att det även med beaktande av att han i nära anslutning till den sista överlåtelsen frivilligt angett sig är motiverat med ett så långt fängelsestraff som tingsrätten bestämt. Vad som upplysts om M.W:s personlighetsstörning föranleder inte någon annan bedömning.

Målnummer 3934-01