RH 2003:14

Fråga om behörighet att anslutningsöverklaga.

Trollhättans tingsrätt dömde den 18 december 2002 R.H. för grov misshandel av A.A. den 10 augusti 2002 till fängelse fyra år. Tingsrättens dom innebar härvidlag att åtalet enligt åtalspunkten 1, som gällde grov våldtäkt, delvis bifölls. R.H. förpliktades vidare att betala skadestånd till A.A., dock inte fullt ut enligt henens yrkande. Tingsrätten ogillade däremot åtalet för försök till grov våldtäkt mot P.L. den 18 november 1999 enligt åtalspunkten 2 och P.L:s skadeståndsyrkande mot R.H. i anledning av sistnämnda gärning.

R.H. överklagade domen och yrkade att såväl åtal som skadeståndsyrkande avseende åtalspunkten 1 skulle ogillas. I anslutningsöverklagande yrkade åklagaren att hovrätten skulle döma R.H. dels för grov våldtäkt enligt åtalspunkten 2, samt skärpa straffet. I anslutningsöverklagande yrkade A.A., som biträtt åklagarens anslutningsöverklagande, bifall fullt ut till sitt skadeståndsyrkande. Slutligen yrkade P.L., som även hon biträtt åklagarens anslutningsöverklagande, i anslutningsöverklagande bifall till sitt skadeståndsyrkande mot R.H. avseende gärningen enligt åtalspunkten 2.

Hovrätten för Västra Sverige (2003-01-23, hovrättsrådet Ola Olsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Åsa Eliasson) avvisade P.L:s anslutningsöverklagande på följande skäl.

Om som i förevarande fall flera olika yrkanden har prövats i samma dom kan anslutningsöverklagande avse en annan del av målet än den som är föremål för det första överklagandet, alltså R.H:s överklagande. Den som överklagar anslutningsvis måste emellertid ha haft rätt att föra talan vid tingsrätten om den sak som R.H:s överklagande gäller. Eftersom R.H. överklagat endast åtal och skadeståndsyrkande avseende åtalspunkten 1 är så icke fallet beträffande P.L. Hennes anslutningsöverklagande skall därför avvisas.

Hovrättslagmannen Kjell Björnberg var skiljaktig och anförde: P.L. är som målsägande behörig att föra talan mot R.H. i såväl ansvars- som skadeståndsfrågan och kan således i bägge dessa frågor inta ställning som dennes motpart. Hon har i hovrätten biträtt åklagarens anslutningsvis gjorda överklagande i ansvarsdelen. P.L. är därigenom att betrakta som klagande i ansvarsdelen. Hennes anslutningsvis i rätt tid gjorda överklagande i skadeståndsdelen skall då också tas upp till prövning i hovrätten.

Målnummer B 1049-03