RH 2004:33

Vid vakans i styrelsen för ett aktiebolag har styrelsen ansetts beslutsför med den kvarvarande styrelseledamoten och denne har därmed även ansetts vara bolagets behörige ställföreträdare fram till nästa ordinarie stämma. Styrelseledamoten har därigenom ägt företräda gäldenären vid ansökan om aktiebolagets försättande i konkurs.

R.E. ansökte i egenskap av styrelseledamot om att bolaget Marandium Art Trading AB (Marandium) skulle försättas i konkurs. Av utdrag ur Patent- och registreringsverkets (PRV) bolagsregister framgick att styrelsen för Marandium skulle bestå av en ledamot och en suppleant, att R.E. var styrelseledamot men att suppleant saknades.

Tingsrätten förelade R.E. att styrka sin behörighet att företräda Marandium. R.E. underrättades om att konkursansökningen kunde avvisas om han inte följde föreläggandet.

R.E. ingav ett protokoll från extra bolagsstämma i Marandium den 3 mars 2004. Av protokollet framgick att bolagsstämman i anledning av tingsrättens föreläggande för R.E. ”beslutade ... att försätta bolaget i konkurs med omedelbar verkan. Bolagsstämman beslutade att tillsända PRV en kopia av detta beslut att diarieföras för att säkerställa att bolagsstämman har beslutat om konkurs i laga ordning.”

Halmstads tingsrätt (2004-03-30, rådmannen Bengt Erdmann) avvisade konkursansökningen.

I skälen för beslutet anförde tingsrätten följande.

En ansökan om konkurs skall göras skriftligen hos den tingsrätt, där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Det framgår av 2 kap. 1 § 1 st. konkurslagen att ansökningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller sökandens ombud.

Frågan om vem som äger företräda en gäldenär – som är en juridisk person – vid konkursansökan skall i huvudsak avgöras med tillämpning av vanliga regler för ställföreträdarskap.

Aktieägarnas rätt att besluta i ett aktiebolags angelägenheter utövas visserligen vid bolagsstämman, men det framgår av 8 kap. 29 § 1 st. aktiebolagslagen (1975:1385) att det är styrelsen som företräder bolaget och tecknar bolagets firma. Det är således endast styrelsen i sin helhet – eller den person/de personer styrelsen bemyndigat att företräda bolaget och teckna bolagets firma – som har behörighet att ansöka om att ett aktiebolag skall försättas i konkurs. Ett protokoll från en bolagsstämma vid vilken stämman beslutat att ”försätta bolaget i konkurs med omedelbar verkan”, kan därför inte ersätta den konkursansökan som endast en styrelse kan göra.

Av utdrag ur PRV:s bolagsregister framgår att styrelsen för Marandium skall bestå av en ledamot och en suppleant, att R.E. är styrelseledamot men att suppleant saknas. Styrelsen är därmed inte fulltalig. Det framgår vidare av utdraget att bolagets firma tecknas av styrelsen. Eftersom det inte finns en sådan behörig styrelse som skall finnas enligt 8 kap. 1 § aktiebolagslagen, finns det således ingen som kan företräda bolaget. R.E. är därmed inte behörig att företa rättegångshandlingar för bolagets räkning, såsom att söka bolaget i konkurs.

R.E. har inte styrkt sin behörighet att företräda Marandium, varför bolagets ansökan om konkurs skall avvisas.

Marandium överklagade, genom R.E., beslutet och hemställde att hovrätten skulle undanröja avvisningsbeslutet.

Hovrätten för Västra Sverige (2004-04-21, hovrättsråden Lennart Morard, Ann-Carin Glimstedt, referent, och Christer Ranch) undanröjde avvisningsbeslutet och återförvisade målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

Beträffande frågan vem som äger företräda gäldenären med avseende på konkursansökan gäller i huvudsak vanliga regler om ställföreträdarskap.

Av utdrag ur aktiebolagsregistret framgår att, vid tidpunkten för tingsrättens avvisningsbeslut, Marandiums styrelse skulle bestå av en ledamot och en suppleant men att den sistnämnda funktionen var vakant. Vidare fanns en styrelseledamot registrerad och det framgår också av registerutdraget att firman tecknades av styrelsen. Den antecknade styrelseledamoten var R.E. De angivna förhållandena gällde sedan den 9 februari 2004. Dessförinnan var M-G.K. registrerad som suppleant. Av ett nu ingivet protokoll framgår att såväl R.E. som M-G.K. hade utsetts till ledamot respektive suppleant vid den ordinarie bolagsstämman den 25 juli 2003.

I 8 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) regleras frågor som rör bolagets ledning. Enligt 1 § får styrelsen i ett privat aktiebolag bestå av en eller två ledamöter, om det finns minst en suppleant. Av 6 § framgår att styrelsen som huvudregel utses på bolagsstämman. Enligt 10 § gäller styrelseledamotens uppdrag den tid som anges i bolagsordningen med en viss i bestämmelsen angiven begränsning som nu inte är av intresse. Vid vakans i styrelsen får valet av ny ledamot anstå till nästa ordinarie bolagsstämma om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter; allt enligt 12 §. De angivna reglerna gäller enligt 2 § även för styrelsesuppleant.

Enligt 18 § samma kapitel är styrelsen beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen är närvarande. I den nu tillgängliga bolagsordningen för Marandium finns inga regler om beslutsförhet.

Ordinarie bolagsstämma skall enligt 9 kap. 7 § aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december. Ordinarie bolagsstämma skall alltså hållas senast den 30 juni 2004. Fram till den tidpunkten är styrelsen för Marandium beslutsför med enbart R.E. som ledamot. R.E. är därmed bolagets behörige ställföreträdare.

Även vid en situation som krävt tvångslikvidation hade R.E. varit behörig att företräda bolaget och teckna dess firma (jfr NJA 1994 s. 664).

R.E. har alltså behörighet att företräda Marandium och teckna dess firma i en konkursansökan.

Målnummer Ö 2027-04