NJA 1994 s. 664

När den ende styrelseledamoten i ett aktiebolag blivit obehörig är suppleant behörig att såsom styrelse företräda bolaget. (I och II). Att ett beslut om likvidation efter resning upphävts har ansetts medföra att bristen i styrelsens behörighet att föra talan mot ett efter likvidationsbeslutet meddelat beslut om konkurs blivit botad (II).

I

Uddevalla TR meddelade d 2 juli 1991 utslag i lagsökningsmål mellan Credit Lyonnais Bank (banken) och Wc-På Invest AB (bolaget), i vilket utslag TR:n fastställde att en bankens fordran på bolaget om 1 570 000 kr jämte ränta skulle utgå med förmånsrätt i fastigheten Lysekil Kyrkvik 1:112. Bolaget ansökte om återvinning och TR:n fastställde lagsökningsutslaget i dom d 24 aug 1992.

Bolaget fullföljde genom advokaten M.W. såsom ombud talan mot domen i HovR:n för Västra Sverige i en av denne undertecknad vadeinlaga. Förelagd att inkomma med behörighetshandlingar ingav M.W. en odaterad fullmakt, som undertecknats av T.B. och J.M., jämte registreringsbevis för bolaget.

HovR:n (hovrättslagmannen Berggren, hovrättsrådet Sundqvist, referent, och fd hovrättsrådet Thorleif anförde i slutligt beslut d 25 jan 1993:

Av det ingivna registreringsbeviset framgår att styrelsen - enligt minimikraven i aktiebolagslagen - skall bestå av en ledamot och en suppleant, att firman tecknas av styrelsen och att J.M. numera saknar behörighet att vara styrelseledamot. T.B. är registrerad som styrelsesuppleant. M.W., som underhand uppmärksammats på de ofullkomligheten som förelegat i fråga om styrelsen och firmateckningsrätten i bolaget, har d 26 nov 1992 utfäst sig att inom en vecka komma in till HovR:n med bolagsstämmoprotokoll som utvisar att T.B. får teckna bolagets firma. Den 11 jan 1993 har M.W. till HovR:n anmält att något sådant protokoll inte kommit honom tillhanda.

HovR:n finner att M.W. inte visat att han är behörig att företräda We-På Invest AB. Hinder föreligger därför för HovR:n att pröva målet.

HovR:n avvisar We-På Invest AB:s vadetalan.

HD

Bolaget (ombud M.W.) överklagade beslutet och yrkade i första hand att HovR:ns beslut om avvisning skulle undanröjas och att HD skulle förelägga HovR:n att pröva målet i sak. Bolaget yrkade i andra hand att Uddevalla TR:s lagsökningsutslag d 2 juli 1992 samt TR:ns dom d 24 aug 1992 skulle undanröjas och att HD skulle återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

Banken (ombud advokaten M.H.) bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tegner, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl.

Av utdrag ur aktiebolagsregistret framgår, att vid tidpunkten för HovR:ns avvisningsbeslut We-På Invest AB:s styrelse skulle bestå av en ledamot och en suppleant. I utdraget anmärktes, att förutvarande ende ordinarie styrelseledamot saknade behörighet att vara ledamot, att firman tecknades av styrelsen samt att en styrelsesuppleant fanns registrerad.

Enligt 8 kap 1 § aktiebolagslagen kan, under vissa förutsättningar, styrelsen för ett aktiebolag bestå av en eller två ledamöter, om det finns minst en suppleant. I samma lagrum sägs, att aktiebolagslagens bestämmelser om ledamot i tillämpliga delar skall gälla om suppleant. När en suppleant vid förfall för styrelseledamot eller av annan anledning tjänstgör i styrelsen är han därför i alla avseenden likställd med ordinarie ledamot. Härav följer, att då en suppleant ersätter den ende ordinarie ledamoten i styrelsen han därmed är bolagets behörige ställföreträdare. Om inte en ny ordinarie styrelseledamot utses skall bolaget visserligen tvångslikvideras. Intill dess så sker har suppleanten emellertid behörighet att företräda bolaget och teckna dess firma.

Domslut

HD:s avgörande. Med undanröjande av HovR:ns beslut visar HD målet åter till HovR:n för fortsatt handläggning.

HD (JustR:n Vängby, Nyström, referent, Törnell, Danelius och Lennander) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

HD:s beslut meddelades d 23 nov 1994 (nr SÖ 269).

II

Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län inkom d 5 april 1993 till Trelleborgs TR med en ansökan om att Cambridge Technology AB (bolaget) skulle försättas i likvidation. Som grund för ansökan anförde myndigheten att bolaget var restfört med 254 145 kr i allmänna mål samt att bolaget saknade till bolagsregistret anmäld behörig styrelse och därför var likvidationspliktigt. Till ansökan var fogat ett utdrag ur bolagsregistret, utvisande att behörig styrelse saknades och det framgick också av utdraget att bolaget hade sitt säte i Trelleborgs kommun. Trelleborgs TR förordnade d 19 aug 1993 att bolaget skulle träda i likvidation eftersom det inte visats att bolaget anmält behörig styrelse till Patent- och registreringsverket. Till likvidator utsågs advokaten H.C. i Trelleborg. H.C. ansökte d 15 sept 1993 vid Trelleborgs TR att bolaget skulle försättas i konkurs då det fanns anledning att anta att bolaget var på obestånd. Sedan ärendet flyttats till Göteborgs TR försatte denna TR bolaget i konkurs d 16 sept 1993. Bolaget, genom styrelsesuppleanten B-O.K., besvärade sig över beslutet till HovR:n för Västra Sverige som i beslut d 11 okt 1993 anförde följande: Av handlingarna i målet framgår att B-O.K. var styrelsesuppleant i bolaget när det trädde i likvidation. Någon ordinarie styrelseledamot var inte registrerad hos Patent- och registreringsverket. Om ett aktiebolag har försatts i konkurs sedan det trätt i likvidation, är den som var behörig att företräda bolaget före likvidationen inte behörig att föra talan mot konkursbeslutet. Besvärstalan skall därför avvisas.

Bolaget anförde också genom B-O.K. i HovR:n över Skåne och Blekinge domvillobesvär över Trelleborgs TR:s beslut att försätta bolaget i likvidation. HovR:n, som i särskilt beslut fann att besvären skulle uppfattas även som en ansökan om resning, lämnade i beslut d 29 nov 1993 domvillobesvären utan bifall men beviljade resning i det av TR:n avgjorda ärendet, tog upp detta till omedelbart avgörande och lämnade, med upphävande av TR:ns beslut, ansökningen om likvidation utan bifall.

Bolaget, företrätt av B-O.K. (ombud jur kand C.H.R.) överklagade det av HovR:n för Västra Sverige meddelade avvisningsbeslutet och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut och återförvisa målet till HovR:n för erforderlig behandling.

Riksskatteverket bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Skarborg, föreslog att HD skulle meddela följande beslut:

Skäl. (Dessa inleddes med en redogörelse för de faktiska omständigheterna av i huvudsak samma innehåll som den i inledningen till referatet lämnade redogörelsen; red:s anm).

Bolaget har som grund för sina yrkanden anfört att B-O.K., sedan likvidationsbeslutet upphävts, återvunnit sin behörighet att företräda bolaget samt att, med beaktande av vad som förekommit, en återförvisning är en förutsättning för bolaget att nu kunna få konkursbeslutet materiellt prövat. Bolaget har vidare anfört att bolagets överskott enligt upprättad konkursbouppteckning uppgår till nära 2 miljoner kr.

Som HD uttalat i tidigare avgöranden (NJA 1988 s 727 och NJA 1992 s 518 I och II) går domstols förordnande om tvångslikvidation i verkställighet omedelbart. Den styrelse som bolaget hade före likvidationsbeslutet är inte behörig att föra talan mot därpå följande konkursbeslut och det förhållandet att likvidationsbeslutet senare undanröjts inverkar inte på giltigheten av de rättshandlingar som likvidatorn dessförinnan företagit. Det överklagade beslutet var således i enlighet med praxis. Det förhållandet att B-O.K. emellertid efter HovR:ns beslut men också först efter fullföljdstidens utgång åter blivit behörig att överklaga konkursbeslutet gör att detta mål skiljer sig från de ovan nämnda avgörandena. Då HovR:ns beslut inte vunnit laga kraft kan ett extraordinärt rättsmedel inte tillgripas förrän så skett. HD finner därför övervägande skäl och även processekonomi tala för att HovR:ns avvisningsbeslut undanröjes och målet återförvisas dit för en materiell prövning.

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns beslut och visar målet åter till HovR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Vängby, Nyström, Törnell, referent, Danelius och Lennander) fattade följande slutliga beslut:

Skäl.

På ansökan av kronofogdemyndigheten i Malmöhus län försatte Trelleborgs TR d 19 aug 1993 Cambridge Technology AB i likvidation. Som skäl för sin ansökan anförde kronofogdemyndigheten att bolaget var restfört för oguldna skatter och saknade till Patent- och registreringsverket anmäld behörig styrelse. Likvidatorn begärde därefter att bolaget skulle försättas i konkurs eftersom det fanns anledning anta att bolaget var på obestånd. Den 16 sept 1993 försattes bolaget i konkurs av Göteborgs TR.

Genom styrelsesuppleanten B-O.K. överklagade bolaget konkursbeslutet och anförde besvär över domvilla såvitt avsåg beslutet om likvidation. HovR:n för Västra Sverige avvisade i beslut d 11 okt 1993 bolagets talan i konkursärendet och anförde som skäl härför, att den som varit behörig att företräda bolaget före likvidationen inte därefter är behörig att föra talan mot konkursbeslutet. HovR:n över Skåne och Blekinge, som fann att domvillobesvären också kunde uppfattas som en ansökan om resning, beviljade i beslut d 29 nov 1993 bolaget resning, upphävde TR:ns beslut och lämnade ansökningen om likvidation utan bifall.

Bolaget har som grund för sin talan i HD anfört att B-O.K., sedan likvidationsbeslutet upphävts, har återvunnit sin behörighet att företräda bolaget.

Som HovR:n uttalat var den styrelse som bolaget hade innan likvidationsbeslutet meddelades inte behörig att föra talan mot det därpå följande konkursbeslutet (se NJA 1988 s 727 och 1992 s 518 1 och 11). Att beslutet om likvidation därefter upphävts får emellertid anses medföra att bristen i styrelsens behörighet numera är botad.

Fråga uppkommer då om B-O.K. såsom styrelsesuppleant skulle ha varit behörig att företräda bolaget när konkursbeslutet överklagades.

Av utdrag ur Patent- och registreringsverkets aktiebolagsregister framgår att bolagets styrelse skall bestå av en ledamot och en suppleant, att B-O.K. var styrelsesuppleant i bolaget, när det försattes i konkurs, och att firman tecknades av styrelsen. Någon ordinarie styrelseledamot fanns inte registrerad.

Enligt 8 kap 1 § aktiebolagslagen kan, under vissa förutsättningar, styrelsen för ett aktiebolag bestå av en eller två ledamöter, om det finns minst en suppleant. I samma lagrum sägs, att aktiebolagslagens bestämmelser om ledamot i tillämpliga delar skall gälla om suppleant. När en suppleant vid förfall för styrelseledamot eller av annan anledning tjänstgör i styrelsen är han därför i alla avseenden likställd med ordinarie ledamot. Härav följer, att då en suppleant ersätter den ende ordinarie ledamoten i styrelsen han därmed är bolagets behörige ställföreträdare. Om inte en ny ordinarie styrelseledamot utses skall bolaget visserligen tvångslikvideras. Intill dess så sker har suppleanten emellertid behörighet att företräda bolaget och teckna dess firma. B-O.K. har alltså varit behörig ställföreträdare för bolaget.

HD:s avgörande. HD undanröjer avvisningsbeslutet och visar målet åter till HovR:n för fortsatt handläggning.

HD:s beslut meddelades d 21 nov 1994 (nr SÖ 264).